radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Zwolnienie dyscyplinarne dla pracodawcy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

dyscyplinarka dla pracodawcy

Kiedy możesz dostać “dyscyplinarkę” od pracownika?

Zastanawiasz się, czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Nie wiesz, czy pracownikowi przysługują z tego tytułu dodatkowe świadczenia? A może szukasz informacji, jak możesz bronić się w przypadku rozwiązania umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia? Z naszego artykułu dowiesz się:

  • kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • jaki jest tryb rozwiązania umowy przez pracownika,
  • jakie świadczenia z tego tytułu przysługują pracownikowi,
  • jakie prawa przysługują pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika.

Uprawnienie pracownika do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym

Jeżeli obawiasz się rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, pamiętaj że nie jest to łatwe. Pracownik może bowiem skorzystać z tego trybu zakończenia stosunku pracy tylko w wyjątkowych przypadkach, są nimi następujące sytuacje:

  • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a ty nie przeniesiesz go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • gdy dopuścisz się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Przykładowo: dyskryminacji albo mobbingu, czy też nie wypłacisz terminowo lub prawidłowo wynagrodzenia (wypłacasz je w ratach albo bezprawnie pomniejszasz), nie zapewnisz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co zagraża życiu lub zdrowiu pracownika. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy uważa się także nie przeniesienie pracownika zgodnie z orzeczeniem lekarskim do innej pracy.

Dyscyplinarny tryb rozwiązania umowy o pracę

Możliwość rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy wymaga nie tylko wykazania stosownej przesłanki, ale także przestrzegania sformalizowanej procedury. Jej naruszenie przez pracownika może pomóc tobie w uzyskaniu odszkodowania.

Przede wszystkim, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika nie jest możliwe po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez niego wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Czyli, np. po miesiącu od odmowy przeniesienia pracownika do innej pracy, czy też dopuszczenia się przez ciebie, jako pracodawcę względem ciebie innego ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy.

Ponadto, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien złożyć na piśmie oraz podać w jego treści przyczynę uzasadniająca skorzystanie z tego trybu zakończenia stosunku pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż możesz się nie zgodzić z pracownikiem i pozwać go przed sąd pracy o odszkodowanie.

Świadczenia należne pracownikowi w razie dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą

Przede wszystkim pracownik korzystający z omawianego sposobu ma prawo do odszkodowania. Dotyczy to obu ww. przyczyn rozwiązania stosunku pracy. Jak już była bowiem o tym mowa wyżej, pierwsze z naruszeń jest jednocześnie ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak, niż za okres wypowiedzenia.

Jeżeli dobrowolnie nie wypłacisz odszkodowania, możesz zostać pozwany przed sąd pracy.

Niezwykle istotne jest także, iż rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych powyżej pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Oznacza to, że pracownikowi należą się wszystkie świadczenia i uprawnienia, tak jak gdyby umowę rozwiązano za wypowiedzeniem przez pracodawcę. W grę wchodzić zatem może odprawa pieniężna. Co więcej okres za który pracownik otrzymuje odszkodowanie zalicza się do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

Zasada ta dotyczy także treści świadectwa pracy, w którym powinieneś wskazać, że umowę rozwiązano za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę.

Obrona pracodawcy w sprawie o dyscyplinarkę od pracownika

Jeżeli uważasz, że pracownik bezpodstawnie rozwiązał umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, możesz wystąpić z powództwem do sądu pracy o odszkodowanie. Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje tobie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Dodatkowo, jeżeli sąd podzieli twoje stanowisko i zasądzi na twoją rzecz ww. odszkodowanie, do pracownika nie znajdzie zastosowania zasada, iż rozwiązanie umowy o pracę pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracownikowi nie będą zatem przysługiwały ww. świadczenia i uprawnienia. Jego świadectwo pracy będzie musiało zostać natomiast skorygowane. Wpisuje się w nim mianowicie, że umowę rozwiązał pracownik bez zachowania okresu wypowiedzenia a pracodawcy przyznano z tego tytułu odszkodowanie. Zmiana ta stanowi dodatkową, znacząca niedogodność dla pracownika.

Rzecz jasna, uznanie przez sąd, że nie zaszły powody do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, pozbawia tego pracownika roszczenia o odszkodowanie. Pomimo to jednak umowa o pracę pozostaje skutecznie rozwiązana, a ty ? jako pracodawca, nie możesz domagać się powrotu pracownika do pracy.

Jeżeli jesteś pracodawcą, to twoje roszczenie o odszkodowanie przedawniać się będzie z upływem roku od rozwiązania umowy przez pracownika.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.