ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Zawieranie umów przy pomocy wzorca

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Zawieranie umów przy pomocy wzorca – twój kontrahent przesłał Tobie wzorzec umowy żądając jego akceptacji? Chciałbyś zmienić postanowienia wzorca w trakcie umowy? Nie wiesz, jakie warunki należy spełnić aby wzorzec umowy był wiążący? A może zastanawiasz się, jak należy postąpić w przypadku, gdy obie strony posługują się odmiennymi wzorcami? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • czym jest wzorzec umowy,
 • jakie są wymagania w jego stosowaniu,
 • czy można zmienić wzorzec umowy w czasie jej trwania,
 • jak rozwiązuje się konflikt pomiędzy wzorcem i treścią umowy,
 • jak należy postąpić w przypadku stosowania różnych wzorców przez strony.

 

Co to jest wzorzec umowy? – Zawieranie umów przy pomocy wzorca

 

Wzorce umowne stanowią zbiór praw i obowiązków stron, opracowany przed zawarciem umowy i wprowadzany przez jedną ze stron w ten sposób, że druga strona nie ma wpływu na ich treść. Są one zwykle opracowywane w oderwaniu od konkretnej umowy i w sposób jednolity określają one treść przyszłych umów zawieranych przez danego przedsiębiorcę. Stąd strona która wyraziła zgodę na zawarcie umowy nie może według swojej woli i wiedzy zmieniać jego treści. Wzorce te to zatem w szczególności: ogólne warunki umów, wzory umów oraz różnego typu regulaminy (np. regulamin świadczenia usług).

 

Jak prawidłowo stosować wzorzec umowy?

 

Warunkami związania wzorcem drugiej strony są:

 1. doręczenie wzorca przed zawarciem umowy,
 2. zrozumiała i jednoznaczna treść wzorca,
 3. brak sprzeczności wzorca z umową
 4. brak sprzeczności wzorca z innym wzorcem.

    1. Sposób doręczenia wzorca

 

Przede wszystkim musisz pamiętać, że wzorzec umowy będzie wiążący dla drugiej strony, jeżeli doręczysz jej wzorzec przed zawarciem umowy. Chodzi o takie doręczenie, aby druga strona miała realną możliwość zapoznać się z wzorcem umowy. Jeżeli sposób doręczenia nie uniemożliwił zapoznania się z jego treścią, bez znaczenia będzie, czy kontrahent faktycznie z tym wzorcem się zapoznał. Druga strona zwiąże się treścią wzorca, nawet jeżeli się z nim nie zapoznała.

Ustawa wymaga, aby wzorzec został doręczony. Dlatego też, ustne poinformowanie o treści wzorca nie skutkuje uznaniem, że dopełniono ww. wymogu. Podobnie, gdy wzorzec został tylko drugiej stronie okazany i nie wręczono jej jego kopi. Dotyczy to także wzorców udostępnianych w internecie. W takim bowiem przypadku druga strona musi mieć możliwość przechowywania i odtwarzania wzorca. Warunek ten spełni się, gdy dołączymy treść wzorca do wiadomości kierowanej do drugiej strony albo zamieścimy w niej link, z którego wzorzec można pobrać.

Wyjątek stanowią tu te branże, w których zwyczajowo przyjęło się stosowanie wzorców umów. Chodzi tu przykładowo o ogólne warunki umów ubezpieczenia, czy też regulaminy świadczenia usług bankowych. W takich wypadkach, wzorzec będzie wiążący także wtedy, gdy kontrahent mógł się z nim zapoznać bez większych trudności (np. był on dostępny w biurze albo na stronie internetowej przedsiębiorcy).

 

    2. Treść wzorca

 

Kolejnym wymogiem stawianym wzorcom jest sposób ich konstruowania. Wzorzec umowy powinno się sformułować jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Unikaj zatem w nim posługiwania się językiem branżowym, chyba że jest on zrozumiały dla kontrahenta. Formułuj wzorce w sposób pozwalający na ich zrozumienie różnego typu odbiorcom. Unikają zatem zwrotów wieloznacznych, a gdy musisz ich użyć zadbaj o zamieszczenie we wzorcu ich definicji.

Możesz zapytać, dlaczego jest to tak istotne, skoro wzorzec jest dla ciebie zrozumiały? Wynika to z faktu, że postanowienia niejednoznaczne sąd będzie tłumaczył na niekorzyść twórcy wzorca. Przyjmuje się bowiem, że to na autorze wzorca spoczywa ryzyko jego niejasnej redakcji.

 

     3. Sprzeczność wzorca z umową

 

Strony mogą postanowić o zawarciu umowy o treści odmiennej od wzorca. W takim wypadku pierwszeństwo będą miały postanowienia podpisanej umowy. Wzorzec w zakresie uregulowanym odmiennie w umowie stron nie będzie wiążący.

Będąc przedsiębiorcą pamiętaj wszakże, że wolę zawarcia umowy na odmiennych warunkach niż przedstawiony tobie wzorzec, musisz zakomunikować niezwłocznie drugiej stronie. Możesz to uczynić również poprzez przesłanie zmodyfikowanej treści wzorca albo własnego wzorca umowy. W pierwszym przypadku, umowa zostanie zawarta według zmodyfikowanego wzorca, chyba że:

 • druga strona niezwłocznie oświadczy, że nie akceptuje zaproponowanych zmian,
 • w złożonej Tobie ofercie zastrzeżono, iż wzorzec nie może być modyfikowany.

 

    4. Sprzeczność wzorca z innym wzorcem

 

Jeżeli natomiast, w odpowiedzi na otrzymaną ofertę, prześlesz własny wzorzec, umowa zostanie zawarta w następujący sposób:

 • nie będzie obejmowała treści odmiennie uregulowanych w każdym z wzorców,
 • jeżeli jeden wzorzec zawiera postanowienia, których brak w drugim wzorcu, stosowane będą postanowienia z pierwszego wzorca,

chyba że, po otrzymaniu oferty druga strona niezwłocznie zawiadomi, że nie zamierza zawierać umowy na takich warunkach. W tym ostatnim przypadku umowa nie zostanie zawarta. Taki sam skutek wystąpi, gdy sprzeczność pomiędzy wzorcami dotyczyć będzie głównych świadczeń stron. Jeżeli zatem wzorce odmiennie określać będą przedmiot umowy oraz wynagrodzenie, to umowa nie zostanie zawarta.

 

Zmiana wzorca w trakcie umowy – Zawieranie umów przy pomocy wzorca

 

Nie ma przeszkód abyś dokonał zmiany wzorca w trakcie umowy. Niemiej, aby zmiana taka była skuteczna musisz postąpić analogicznie, jak przy zawieraniu umowy. Oznacza to, że musisz wysłać kontrahentowi propozycję zmiany wzorca. Ten zaś może oświadczyć, iż jej nie akceptuje. W takim wypadku kontrahentowi przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia umowy na warunkach w niej przewidzianych. Gdy kwestia ta nie została uregulowana w umowie, rozwiązanie umowy będzie mogło nastąpić niezwłocznie.

Odnośnie zmiany wzorca umowy, zwróć szczególną uwagę na regulaminy internetowe. Sam bowiem zapis o możliwości zapoznania się ze zmienionym wzorcem na stronie internetowej, przy braku obowiązku poinformowania klienta, że na twojej stronie internetowej została udostępniona nowa wersja regulaminu będzie uznany za niewystarczający. Klientów w takim przypadku wiązałby zatem regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawierania przez nich umowy.

 

Przedsiębiorca traktowany jak konsument?

 

Od początku 2021 roku niektórych przedsiębiorców traktuje się na gruncie omawianych regulacji, jak konsumentów. Chodzi tu o przedsiębiorców jednoosobowych ? osoby fizyczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej [CEiDG], jeżeli zawierają oni umowę poza ich zasadniczym przedmiotem działalności. Chodzi tu o przypadki, gdy przedsiębiorca działający w jednej branży nabywa towary lub usługi od przedsiębiorcy prowadzącego inny rodzaj działalności. W takich przypadkach nabywca może bowiem nie mieć profesjonalnej wiedzy na temat przedmiotu zawieranej umowy. Skutkować to zaś może znaczną nierównością stron umowy, na korzyść sprzedawcy. Przykładowo, przedsiębiorca prowadzący warzywniak kupuje samochód dostawczy, mechanik samochodowy nabywa komputer wraz z oprogramowaniem, doradca podatkowy zleca remont generalny biura, itp.

W takich to przypadkach przedsiębiorcy jednoosobowi traktowani będą na równi z konsumentami. Oznacza to, że:

 • wzorce umów zwyczajowo stosowane w danej branży będą musiały być im doręczane, nie będzie wystarczające zapewnienie możliwości zapoznania się z nimi,
 • przedsiębiorca będący sprzedawcą lub usługodawcą nie będzie mógł powoływać się względem kontrahenta na zawarcie umowy pomimo sprzeczność wzorców umów,
 • przedsiębiorca jednoosobowy będzie mógł powoływać się na stosowanie przez jego kontrahenta klauzul niedozwolonych (abuzywnych). W takim zaś przypadku klauzule te nie byłyby wiążące dla nabywcy.

Przeczytaj także:

Granice swobody umów

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura