radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Wzór umowa agencyjna

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Umowa agencyjna ? wzór

 

Umowa agencyjna

_____________________________________

 

 

zawarta w Gdyni w dniu ? 20.. roku pomiędzy:

 

? prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ???? z siedzibą w ? przy ulicy ???.., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ……….., REGON ………………., NIP ………………,zwanym dalej Dającym Zlecenie,

 

a

 

? prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ???? z siedzibą w ? przy ulicy ???.., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ……….., REGON ………………., NIP ………………, zwanym dalej Agentem,

 

o następującej treści:

 

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest stałe pozyskiwanie przez Agenta na rzecz Dającego Zlecenie Potencjalnych Klientów oraz nowych zleceń od Klientów w zakresie zgodnym z ofertą Dającego Zlecenie, a także pośredniczenie przy zawieraniu z nimi umów przez Dającego Zlecenie.

2. Agent nie jest uprawniony do:

(a)   składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Dającego Zlecenie,

(b)  przyjmowania jakichkolwiek oświadczeń woli lub świadczeń od klientów lub potencjalnych klientów Dającego Zlecenie,

 

§ 2 [Słowniczek]

Poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

(a)   Klient ? osoba, która uprzednio zawarła umowę z Dającym Zlecenie, albo za jego pośrednictwem,

(b)  Potencjalny Klient ? osoba zainteresowana zawarciem umowy z Dającym Zlecenie, albo za jego pośrednictwem,

 

§ 3 [Obowiązki Agenta]

1. Do zakresu obowiązków Agenta należy:

(a)   pozyskiwanie Potencjalnych Klientów,

(b)  informowanie Potencjalnych Klientów lub Klientów o ofercie Dającego Zlecenie,

(c)   tworzenie ofert i prezentacji usług świadczonych przez Dającego Zlecenie,

(d)  udział w tworzeniu nowych rozwiązań i rozwoju produktów,

(e)   sporządzanie analiz rynku oraz definiowanie potrzeb Potencjalnych Klientów lub Klientów,

(f)   monitorowanie działań i produktów konkurencji;

(g)  dbanie o utrzymanie dobrego wizerunku firmy Dającego Zlecenie,

(h)  przekazywanie Dającemu Zlecenie wszelkich informacji mogących mieć dla niego znaczenie, a związanych z wykonaniem niniejszej umowy, bądź działalnością Dającego Zlecenie.

2. Agent zobowiązany jest do zachowania należytej staranności podczas wykonywania powierzonych mu zadań.

3. Agent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie wszedł w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić Dającego Zlecenie na szkody, w szczególności danych dotyczących sprzedaży i Klientów Dającego Zlecenie.

 

§ 4 [Obowiązki Dającego Zlecenie]

Dający Zlecenie zobowiązuje się przekazywać Agentowi:

(a)   wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

(b)  informacje o ziszczeniu się wszystkich warunków do wypłaty prowizji, o których mowa w § ust 2, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ziszczenia się ostatniego z nich,

(c)   najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie Agentowi jest należne przedstawić zestawienie zawierające wszelkie dane niezbędne do wyliczenia przez Agenta należnego mu wynagrodzenia, w tym informacje o Potencjalnych Klientach lub Klientach, którzy nie zawarli umowy z Dającym Zlecenie.

 

§ 5 [Uprawnienia Agenta]

1. W kontaktach z Klientami i Potencjalnymi Klientami oraz przy prezentowaniu oferty Agent uprawniony jest przez Dającego Zlecenie do posługiwania się nazwą i znakami towarowymi Dającego Zlecenie, w szczególności może umieszczać je na wizytówkach, papierze firmowych oraz materiałach informacyjnych.

2. Agent przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się osobami trzecimi, tylko za zgodą Dającego Zlecenie. Agent za działanie tych osób odpowiada wobec Dającego Zlecenie jak za własne.

 

§ 6 [Wynagrodzenie Agenta]

1. Agentowi przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji w zależności od ilości i wartości zrealizowanych przez Dającego Zlecenie umów, z zastrzeżeniem ust. 2. Wysokość prowizji została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Prowizja, o której mowa w ust. 1 należy się Agentowi po zaistnieniu następujących warunków:

(a)   zawarciu przez Klienta lub Potencjalnego Klienta umowy z Dającym Zlecenie,

(b)  opłacenie przez Klienta wynagrodzenia Dającemu Zlecenie,

3. Wynagrodzenie wypłacane jest Agentowi przez Dającego Zlecenie w terminie 7 dni od doręczenia Dającemu Zlecenie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Agenta wskazany na fakturze VAT.

4. Agentowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych przez niego w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

 

§ 7 [Czas trwania umowy]

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas  nieoznaczony.

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą stronę z zachowaniem przewidzianego terminu wypowiedzenia, który wynosi jeden miesiąc w pierwszym roku obowiązywania umowy, dwa miesiące w drugim roku oraz trzy miesiące w trzecim i każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania obowiązków przez drugą stronę umowy w całości lub w znacznej części, a także w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

4. Agent może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku braku wypłaty należnego mu wynagrodzenia lub prowizji przez okres dłuższy niż miesiąc.

5. Dający Zlecenie może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, również w przypadku:

(a)   naruszenia przez Agenta obowiązku poufności,

(b)  działania przez Agenta na szkodę Dającego Zlecenie.

 

§ 8 [Prawa i obowiązki Agenta po rozwiązaniu umowy]

1. Po rozwiązaniu umowy Agent obowiązany jest rozliczyć się w ciągu 7 dni z otrzymanych od Dającego Zlecenie materiałów, urządzeń oraz powierzonego mienia.

2. Strony ustanawiają nieodpłatne ograniczenie działalności konkurencyjnej Agenta na okres jednego roku od dnia wypowiedzenia umowy. Ograniczenie dotyczy zawierania umów z Klientami Dającego Zlecenie, którzy byli obsługiwani lub zostali pozyskani przez Agenta w trakcie trwania umowy.

3. Agent zobowiązany jest zachować w tajemnicy przez okres roku od rozwiązania umowy dane dotyczące usług, Klientów oraz inne dane dotyczące Dającego Zlecenie, a które Agent uzyskał w czasie i w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

4. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy, jeżeli:

(a)   Dający Zlecenie propozycję zawarcia umowy otrzymał od Potencjalnego Klienta lub Klienta przed rozwiązaniem umowy oraz w wyniku działań Agenta,

(b)  do jej zawarcia doszło w przeważającej mierze w wyniku działalności Agenta w okresie trwania umowy, a zarazem w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.

5. Po rozwiązaniu umowy Agentowi przysługuje świadczenie wyrównawcze, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

(a)   w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych Klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi Klientami,

(b)  Dający Zlecenie czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi Klientami.

6. Wysokość świadczenia wyrównawczego równa jest wysokości prowizji, jaką Agent otrzymałby od Klientów wskazanych w ust. 4, w okresie jednego roku po rozwiązaniu umowy. Świadczenie wyrównawcze nie może jednak przekroczyć wysokości wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat.

 

§ 9 [Kary umowne]

1. Za nieprawidłowości stwierdzone w toku realizacji powierzonych zadań Agentowi naliczane będą kary umowne w wysokości 10% należności za miesiąc, w którym wystąpiły nieprawidłowości.

2. Za naruszenie przez Agenta obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2-3, Dającemu Zlecenie przysługuje kara umowna w wysokości 5% .

3. W przypadku, gdy szkoda przenosi wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, Dający Zlecenie uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kary umownej.

4. Agent zgadza się na potrącanie naliczanych kar umownych z należności wynikającej z faktury za dany miesiąc i miesiące następne.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Agenta z obowiązku realizacji umowy.

 

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie agencyjnej

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dającego Zlecenie.

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach ? po jednym dla każdej ze stron.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1.

 

 

 

[???????????..][???????????..]
 

Dający Zlecenie

 

Agent

 

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach