Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (zwane również wypowiedzeniem zmieniającym) z reguły prowadzi do zmiany istotnych warunków wykonywania przez pracownika pracy. W pewnych okolicznościach wypowiedzenie zmieniające może przekształcić się w wypowiedzenie definitywne i doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że pracownikowi też przysługują środki obrony przed takim wypowiedzeniem.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy jest konieczne w przypadku, kiedy pracodawca zamierza zmienić pracownikowi w szczególności rodzaj pracy, miejsce pracy oraz pogorszyć warunki wynagrodzenia.

Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego umowy o pracę. Oznacza to, że wypowiedzenie zmieniające:

a)      musi być dokonane w formie pisemnej,

b)      musi być uzasadnione.

To jakie skutki wywoła wypowiedzenie zmieniające zależy głownie od zachowania pracownika (przeczytaj wpis „jak zachować się kiedy pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie zmieniające„). Po otrzymaniu takiego wypowiedzenia pracownik ma określony czas, aby zdecydować czy przyjmuje propozycję pracodawcy, czy odmawia.

W pierwszym wypadku po upływie okresu wypowiedzenia pracownika zaczynają obowiązywać nowe warunki pracy i płacy. Jeśli pracownik nie chce przyjąć nowych warunków zaproponowanych przez pracodawcę, po upływie okresu wypowiedzenia umowa o pracę ulega rozwiązaniu.

Należy podkreślić, że jeśli pracownik nie zamierza przyjąć warunków pracodawcy, to przed upływem połowy okresu wypowiedzenia powinien złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie, najlepiej wyrażone w formie pisemnej. Jeżeli bowiem pracownik nie złoży takie oświadczenia przyjmuje się, że wyraził zgodę na nowe warunki.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy powinno zawierać odpowiednie pouczenie o tym, jakie zachowanie powinien podjąć pracownik, jeśli wyraża lub nie wyraża zgody na nowe warunki. W braku takiego pouczenia, pracownik może sprzeciwić się przyjęciu nowych warunków do końca okresu wypowiedzenia.

Należy zaznaczyć, że tylko pracodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Pracownik może jedynie złożyć pracodawcy ofertę o zmianie warunków zatrudnienia, ewentualnie wzmocnić ją oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy o pracę. Takie zachowanie pracownika wywoła podobne skutki jak wypowiedzenie zmieniające z małym wyjątkiem – tzn. w wypadku zgody pracodawcy na nowe warunki, strony będą musiały zawrzeć nową umowę o pracę, ewentualnie podpisać stosowny aneks, na warunkach zaproponowanych przez pracownika. Natomiast jeśli pracodawca nie będzie zainteresowany współpracą z pracownikiem na nowych warunkach, to umowa – na skutek złożonego przez pracownika wypowiedzenia – ulegnie definitywnemu rozwiązaniu.

Powyżej wskazano, że do wypowiedzenia zmieniającego należy stosować odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Oznacza to, że jeśli wypowiedzenie zmieniające jest nieuzasadnione lub narusza inne przepisy prawa pracy, pracownikowi przysługuje prawo do odwołania się od takiego wypowiedzenia do Sądu Pracy.

Należy przy tym zaznaczyć, że sam fakt odwołania się od wypowiedzenia zmieniającego nie oznacza, że pracownik nie zgadza się na przyjęcie warunków zaproponowanych przez pracodawcę. Zatem jeśli pracownik nie chce przyjąć nowych warunków, to mimo tego, że wystąpił z powództwem do sądu pracy, to dodatkowo powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o nieprzyjęciu zaproponowanych warunków. W przeciwnym razie po upływie okresu wypowiedzenia, pracownika zaczną obowiązywać nowe warunki.

pozdrawiam
adwokat Iwo Klisz
Kancelaria Prawa Pracy Wrocław

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku (Facebook adwokat Wrocław). To, że artykuł Ci się spodobał do dla mnie bardzo ważną wskazówką, a także mocną dawką motywacji do dalszego pisania. Dziękuję i życzę Ci miłego dnia.

Iwo Klisz - adwokat Wrocław

Wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego i prawa gospodarczego, były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim.

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
Więcej o autorze ...