fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest typowym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Z jednej strony oznacza to, że pracodawca nie musi doszukiwać się znaczących powodów czy ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, żeby rozwiązać taką umowę.

Z drugiej strony pracodawca musi przestrzegać określonych i to dosyć specyficznych reguł jeśli chce rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Przede wszystkim w zakresie formy i treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Większość naruszeń w tym zakresie będzie powodować powstanie po stronie pracownika specyficznych roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy.

Warto jeszcze nadmienić, że istnieją cztery sposoby rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązać umowę o pracę można:

  1. za porozumieniem stron,
  2. poprzez wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  3. poprzez wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
  4. z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

Pamiętaj, że rozwiązania umowy o pracę może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Przedmiotem naszego zainteresowana w tym artykule będzie druga spośród wymienionych wyżej opcji, w sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę następuje z inicjatywy pracodawcy.

Forma i treść oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę powinno zostać dokonane na piśmie. Pismo powinno obowiązkowo zawierać oświadczenie pracodawcy o woli rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, a także podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Forma pisemna nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, zatem wypowiedzenie dokonane w innej formie (np. ustnej lub mailem, faxem, sms itd.) będzie również skuteczne w tym znaczeniu, że doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy. Należy jednak zauważyć, że wypowiedzenie dokonane w wadliwej formie jest bezprawne, co pozwala pracownikowi na wystąpienie do sądu pracy przeciwko pracodawcy ze stosownym powództwem (odwołaniem od wypowiedzenia).

Przeczytaj: Odwołanie do sądu pracy

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę powinno zawierać wskazanie okresu wypowiedzenia oraz daty rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku gdy dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony również przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę).

Okres wypowiedzenia dla różnego rodzaju umów jest odmienny i zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Najkrótsze terminy dotyczą umowy zawartej na okres próbny – w zależności od czasu trwania umowy okres wypowiedzenia może wynosić maksymalnie dwa tygodnie.

Zarówno w przypadku umowy na czas nieokreślony jak i umowy na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie – dla pracownika, który był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – dla pracownika, który był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W umowie o pracę można wskazać dłuższy okres wypowiedzenia, o ile biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, takie rozwiązanie jest postrzegane za korzystniejsze dla pracownika, niż przepisy zawarte w kodeksie pracy.

Warto byś wiedział, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, bez względu na czas trwania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Niezależnie od tego, strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązać umowę we wcześniejszym terminie, ale wymaga to zgody obu stron. Nie ma możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia jedynie przez pracodawcę. Wcześniejsze rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na tryb ustania stosunku pracy.

Pracodawca, który planuje rozwiązać umowę o pracę, musi pamiętać ograniczeniach, jakie nakładają na niego przepisy w niektórych sytuacjach. Wypowiedzenie nie może być wręczone pracownikowi w wieku przedemerytalnym, ani pracownicy w ciąży. Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Nie wolno zapominać także o wewnątrzzakładowych regulacjach np. regulaminie grupowych zwolnień pracowników.

Pracodawca powinien także w treści oświadczenia pouczyć pracownika o przysługującym mu uprawnieniu do odwołania się do sądu pracy (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o tym, do jakiego sądu należy złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę).

Brak lub błędne wskazania okresu wypowiedzenia i daty rozwiązania stosunku pracy nie stanowią takiej wadliwości oświadczenia pracodawcy, która kwalifikuje złożone wypowiedzenie jako bezprawne. Z kolei brak pouczenia pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy powoduje, że jeśli pracownik złoży odwołanie, ale już po upływie terminu, sąd pracy z reguły zgodzi się prowadzić normalne postępowanie jednocześnie przywracając pracownikowi termin do złożenia odwołania.

Roszczenia pracownika w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Uprawnienia pracownika w przypadku bezprawnego rozwiązania z nim umowy o pracę są różne, w zależności od tego jaki rodzaj umowy o pracę łączył strony stosunku pracy. Najbardziej powszechnym rodzajem umowy o pracę jest umowa zawarta na czas nieokreślony, dlatego właśnie od niej rozpocznę.

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas oznaczony, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę może domagać się jednego z poniżej wskazanych roszczeń:

  1. uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
  2. przywrócenia do pracy,
  3. odszkodowania.

Roszczenia wskazane w pkt. 1 i 2 są do siebie bardzo podobne, a jedyna różnica polega na tym, że jeżeli wyrok sądu pracy zapadnie przed upływem terminu wypowiedzenia (z czym się jak dotąd nie spotkałem), to – w wypadku gdy roszczenia pracownika okażą się słuszne – sąd stwierdzi, że oświadczenie o wypowiedzeniu było bezskuteczne, a umowa o pracę nie rozwiąże się po okresie wypowiedzeniu, ale nadal będzie łączyć strony.  Natomiast w wypadku, gdy sąd będzie orzekał już po chwili, w której stosunek pracy ustał, wówczas uwzględniając roszczenie pracownika przywróci go do pracy (kliknij aby dowiedzieć się więcej o wykonaniu wyroku przywracającego pracownika do pracy).

Czy pracownik w wypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę może żądać tylko uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy?

Pracownik wcale nie musi żądać przywrócenia do pracy. Jeżeli na skutek zaistniałej sytuacji nie widzi możliwości kontynuowania współpracy może żądać jedynie zapłaty odszkodowania. W takim wypadku umowa o pracę na skutek złożenia bezprawnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, jednak pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi odpowiednią kwotę pieniężną. Wysokość odszkodowania zależy od uznania sądu. Jego maksymalna wysokość wynosi trzykrotność wynagrodzenia pracownika. Sąd nie może zasądzić niższego wynagrodzenia niż w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z reguły sądy zasądzają odszkodowanie oscylujące w granicach maksymalnej dopuszczalnej przez kodeks pracy wysokości.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku bezprawnego wypowiedzenia terminowych umów o pracę.

Wśród terminowych umów o pracę wyróżniony umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę na czas określony, a także zawartą na czas wykonywania określonej pracy. W wypadku bezprawnego rozwiązania tych umów o pracę pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres, do którego umowa miała trwać. W wypadku umowy o pracę zawartej na czas oznaczony górna granica wartość odszkodowania, którego może domagać się pracownik jest równa wysokości wynagrodzenia za okres 3 miesięcy.

Czy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę terminową nie może domagać się przywrócenia do pracy?

Co do zasady jest to niemożliwe. Jednak w niektórych przypadkach dochodzenie takiego roszczenia będzie dopuszczalne. Jest tak w wypadku, gdy umowa o pracę została rozwiązana np. z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikiem będącym ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, lub z osobą korzystającą z ochrony trwałości stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Jaki jest termin do wystąpienia z powództwem przeciwko pracodawcy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

Jak wspomniałem powyżej bardzo istotne jest to, aby pracownik złożył odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę tj. wystąpił z powództwem o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie w odpowiednim terminie . Wynosi on 21 dni i liczy się go od dnia, w którym pracownikowi w sposób skuteczny złożono oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy, czyli od dnia, w którym pracownik zapoznał się lub tylko mógł zapoznać z oświadczeniem pracodawcy. Jeżeli pracownik nie wystąpi z odwołaniem od wypowiedzenia o pracę w powyższym terminie, to nawet jeśli wypowiedzenie będzie bezprawne, to pracownik nie będzie mógł domagać się od pracodawcy jakichkolwiek roszczeń.

Co jeśli pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Bywa, że pracownik nie chce przyjąć dokumentu wypowiedzenia, uznając że w ten sposób skutecznie uchroni się przed utratą zatrudnienia lub opóźni zwolnienie. Takie założenie jest jednak błędne –  za datę doręczenia  wypowiedzenia uważa się nie datę zapoznania się z treścią wypowiedzenia, ale dzień, w którym pracownik miał realną możliwość, by to zrobić. Pracodawca nie ma obowiązku dopilnowania, by pracownik zapoznał się z treścią dokumentu, który usiłował mu doręczyć. W sytuacji gdy nie uda się skutecznie wręczyć pracownikowi oświadczenia zawierającego wypowiedzenie. dlatego że pracownik odmawia jego przyjęcia, pracodawca ma prawo zrobić na dokumencie wzmiankę o odmowie przyjęcia oświadczenia, albo sporządzić notatkę służbową zawierającą taką informację. Najlepiej, jeśli świadkiem zachowania pracownika będzie osoba trzecia, która potwierdzi wystąpienie takiej sytuacji.

Pozdrawiam

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.