fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Zmiana zasad wynajmowania lokali komunalnych we Wrocławiu

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
zmiana zasad wynajmowania lokali komunalnych we Wrocławiu

Uwaga! We Wrocławiu zmieniają się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych (komunalnych) wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Lokale komunalne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. I słusznie. Najem takiego lokalu może być bardziej opłacalny niż najem na wolnym rynku. Dodatkowo, wiele mieszkań komunalnych jest przeznaczonych do wykupu, a najemcy mają pierwszeństwo przy wykupie. Cena wykupu również może być atrakcyjna, najemcom przysługuje bonifikata, czyli upust cenowy, sięgający nawet 90% wartości mieszkania. Jeżeli dodamy do tego, że lokale komunalne położone są często w centrum miasta, to ich popularność nie może dziwić.

Z doświadczenia wiem, że niewiele osób zainteresowanych tymi lokalami, zdaje sobie sprawę w gdzie uregulowane są zasady wynajmowania lokali mieszkalnych należących do Gminy Wrocław. Zasady te ostatnio uległy zmianie. W dniu 30 kwietnia 2020r. odbyła się zdalna sesja Rady Miejskiej Wrocławia, na której radni uchwalili nowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała została przyjęta prawie jednomyślnie, stosunkiem (36 głosów za i 1 głos przeciw). Głównym powodem wprowadzenia nowej uchwały była potrzeba usprawnienia i zwiększenia efektywności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Nowe zasady mają wyjść naprzeciw najczęściej pojawiającym się w praktyce problemom. Przyjrzymy się więc nowej uchwale.

Komu przysługuje lokal komunalny?

Uchwała z dnia 30 kwietnia 2020r. pozwala ubiegać się o lokal komunalny osobom fizycznym, które są pełnoletnie oraz które są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia. Członkiem wspólnoty samorządowej są osoby, które faktycznie zamieszkują na terenie Gminy Wrocław z zamiarem stałego pobytu, (centralizujące swoje potrzeby życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe). Fakt ten może być wykazywany w szczególności zaświadczeniami (np.: zaświadczeniem o zameldowaniu), poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami, w tym zameldowaniem na pobyt stały w granicach administracyjnych Wrocławia lub zatrudnieniem w granicach administracyjnych Wrocławia.

Nie jest członkiem wspólnoty samorządowej osoba osadzona w zakładzie karnym we Wrocławiu oraz osoba tymczasowo aresztowana, przebywająca w areszcie śledczym we Wrocławiu, której centralizacja potrzeb życiowych oraz adres zameldowania lub zamieszkiwania były przed osadzeniem lub tymczasowym aresztowaniem poza Gminą Wrocław.

Osoby te muszą także spełniać określone w uchwale kryteria dochodowe.

Kryterium dochodowe dla zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego

Dla lokalu komunalnego w ramach najmu na czas nieoznaczony średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego (kwoty podane na rok 2020):

  1. W gospodarstwach jednoosobowych nie może być niższy niż 100 % (1200,00 zł) w ani wyższy niż 150% (1800,00 zł) najniższej emerytury
  2. W gospodarstwach wieloosobowych nie może być niższy niż 70 % (840,00 zł) w ani wyższy niż 100% (1200,00 zł) najniższej emerytury

Dla lokalu przeznaczonego do remontu, średni miesięczny dochód z okresu trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego (kwoty podane na rok 2020):

  1. W gospodarstwach jednoosobowych nie może być niższy niż 150 % (1800,00 zł) w ani wyższy niż 350% (4200,00 zł) najniższej emerytury.
  2. W gospodarstwach wieloosobowych nie może być niższy niż 100 % (1200,00 zł) w ani wyższy niż 300% (3600,00 zł) najniższej emerytury.

Co należy zrobić, aby uzyskać lokal komunalny?

Należy pobrać i wypełnić wniosek mieszkaniowy. Trzeba do niego dołączyć dokumenty potwierdzające fakt bycia członkiem wspólnoty samorządowej. Należy także załączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. Bez tego wniosek nie zostanie rozpoznany. Pomiędzy złożeniem wniosku, a przyznaniem lokalu może upłynąć znaczny czas. Pamiętajcie o obowiązku informowania informuje Gminy o zmianach mających wpływ na ocenę wniosku, zarówno w zakresie punktacji jak i dalszej jego realizacji, w szczególności o zmianie adresu do korespondencji.

Po złożeniu wniosku trzeba już tylko czekać na przydział lokalu. Niestety w praktyce może to trwać bardzo długo, bo nawet kilka lat. Tym szybciej dostaniemy lokal, im więcej punktów dostaniemy za nasz wniosek. Jak stanowi uchwała ilość uzyskanych punktów stanowi o pierwszeństwie w zawieraniu umów najmu.

Wniosek poddawany jest bowiem punktacji, zaś kryteria punktowe określone są w załączniku do uchwały. Punkty dostaje się m.in. za dotychczasowy czas oczekiwania na lokal komunalny, długość zamieszkiwania we Wrocławiu, dotychczasowe warunki mieszkaniowe czy wychowanie się w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Lokale dla niepełnosprawnych

Dotychczasowe zasady nie regulowały tego jakie lokale powinny być przyznawane osobom niepełnosprawnym. Gmina mogła jedynie dokonać zamiany lokalu w przypadku, gdy najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną i to w stopniu znacznym. Warunkiem było, aby zajmowany lokal nie był dostosowany do potrzeb, wynikających z danego schorzenia. Zamiana lokalu następowała wyłącznie na wniosek o zawarcie umowy najmu na inny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie będzie występować.

Osoby zaś o innym stopniu niepełnosprawności ruchowej niż znaczny lub ze względu na inne względy zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarskim, mogły wnioskować o zamianę lokalu na inny równorzędny oraz położony w tym samym budynku, w którym zamieszkuje najemca, lecz na niższej kondygnacji.

Nowe warunki obejmują opieką osoby niepełnosprawne już na etapie przyznawania im lokali. Zgodnie z §4 nowej uchwały lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu zapewniane i wskazywane osobom niepełnosprawnym dostosowuje się pod względem technicznym do ich indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności w zakresie:

1) położenia lokalu w budynku;

2) infrastruktury takiej jak windy, podjazdy itp.;

3) wyposażenia lokalu w urządzenia techniczne ułatwiające korzystanie z niego.

Zachowany przy tym uregulowaną wcześniej możliwość zamiany lokalu, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na lokal w którym nie występują utrudnienia w korzystaniu z niego.

Uregulowanie zasad podnajmu lokali komunalnych

W umowach najmu lokali komunalnych zawieranych z Gminą zwykle znajduje się zastrzeżenie, iż podnajęcie lub użyczenie osobom trzecim lokalu jest zabronione i stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy. Związane jest to z celem jaki przyświeca mieszkaniowym zadaniom Gminy, czyli zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Osiąganie korzyści w postaci podnajmowania lokalu innym osobom nie mieści się w zakresie tego celu, więc Gmina podejmowała stanowcze kroki aby ukrócić tego typu praktyki. Nowa regulacja porządkuje tę kwestię, ponieważ pisze różne scenariusze.

Obecnie w uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub części lokalu przez najemcę, bądź na oddanie przez niego lokalu w bezpłatne używanie osobom trzecim. Nie dotyczy to jednak lokali socjalnych. Powody, ze względu na które Gmina może wyrazić zgodę na podnajem zostały wyszczególnione jedynie przykładowo i są to przypadki gdy najemca czasowo opuszcza lokal w szczególności z powodu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania; podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania oraz rozpoczęcia leczenia. Pamiętajcie, że chodzi o zasadę gdy najemca czasowo, a nie na stałe opuszcza lokal. Wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy na stałe, będzie dalej skutkować wypowiedzeniem umowy najmu, jeżeli stan taki trwa ponad dwanaście miesięcy.

Zmiany w zakresie zamiany lokali komunalnych oraz przyłączania lub wyodrębniania lokali

Zasób wrocławskich lokali komunalnych często składa się z mieszkań w starych poniemieckich kamienicach. Zdarza się, że jeden lokal mieszkalny jest na tyle duży, że Gmina włączyła go do zasobu jako dwa lokale mieszkalne, gdzie część wspólną stanowi korytarz lub hol, a czasem i toaleta. Teraz możliwe jest połączenie takiego lokal w jeden. Najemca lokalu wspólnego w przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi i zasadami racjonalnej gospodarki, może wystąpić z wnioskiem o: przyłączenie zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, jeżeli w wyniku przyłączenia powierzchnia użytkowa lokalu przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie przekracza 50 m2 dla jednej osoby i 25 m2 dla każdej kolejnej osoby. Może także wystąpić z wnioskiem o trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części jeżeli będzie ono skutkowało powstaniem lokalu samodzielnego w rozumieniu ustawy  o własności lokali.

W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na przyłączenie, rozbudowę bądź przebudowę dotychczas zajmowanego samodzielnego lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy: przylega do niego w poziomie wolny lokal, którego nie można przeznaczyć na samodzielny lokal mieszkalny oraz istnieją warunki techniczne do wykonania koniecznych prac, a w dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym występuje przegęszczenie.

Zgoda Gminy

W kompleksowy sposób uregulowano także procedurę zamiany mieszkań i jasno określono kiedy Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokali. Są to następujące sytuacje:

1) oba lokale należą do mieszkaniowego zasobu i ich kartoteki finansowe nie są obciążone zaległościami z tytułu opłat;

2) zamiana dokonywana jest w sytuacji, gdy kartoteka finansowa lokalu pozostającego w mieszkaniowym zasobie obciążona jest zaległościami z tytułu opłat, a najemca deklarujący spłatę zadłużenia zawiera umowę o przejęciu długu, określającą zasady spłaty długu z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż spłata długu jest jednorazowa i nie podlega rozłożeniu na raty ani umorzeniu;

3) zamiana dokonywana jest, gdy jeden z lokali objętych najmem nie należy do mieszkaniowego zasobu (np. lokal spółdzielczy, lokal znajdujący się w innej miejscowości);

4) zamiana dokonywana jest na dwa lokale z powodów rodzinnych lub społecznych pod warunkiem, że wskutek zamiany rozdziela się faktycznie funkcjonujące w dotychczas zajmowanym lokalu odrębne gospodarstwa domowe.

Z kolei odmowa udzielenia zgody na zamianę lokali następuje w przypadku, gdy zamiana jest sprzeczna z zasadami określonymi powżej oraz jeżeli:

1) zamiana spowoduje istotne pogorszenie warunków mieszkaniowych lub zdrowotnych, w tym osób zamieszkujących w lokalach wspólnych oraz gdy zamiana spowoduje przegęszczenie;

2) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem;

3) kartoteka finansowa każdego z lokali objętych wnioskami o zamianę obciążona jest zaległościami.

Pozdrawiam

adwokat Eryk Trybuliński

adwokat Eryk Trybuliński

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również: