radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Jak napisać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

wniosek o ogłoszenie upadłos?ci konsumenckiej

Chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ale nie wiesz, jakie dane musisz zgromadzić? A może szukasz informacji o dokumentach załączanych do wniosku o ogłoszenie upadłości? Czy też chciałbyś wiedzieć ile kosztuje złożenie takiego wniosku w sądzie oraz gdzie należy go złożyć?

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • jakie dane należy wpisać we wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • jak prawidłowo złożyć i opłacić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zanim przejdę do odpowiedzi na poszczególne pytania, muszę wyjaśnić tobie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, potocznie postępowanie to nazywa się upadłością konsumencką. Jeżeli jednak będziesz szukał przepisów na ten temat, to pamiętaj że:

 • właściwa nazwa postępowania brzmi: postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • postępowanie to zostało uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe, w której znajdują się także przepisy o upadłości przedsiębiorców. Nie ma zatem odrębnej ustawy poświęconej tylko upadłości konsumenckiej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Pewnym uproszczeniem dla ciebie będzie fakt, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na specjalnym formularzu. Nie możesz go zatem złożyć w innej formie, nawet gdy wypiszesz wszystkie informacje wymagane przez prawo. Pamiętaj także o tym, że co jakiś czas druki formularzy mogą zostać zmienione. Upewnij się zatem, że korzystasz z właściwej wersji. Najlepszym rozwiązaniem jest pobranie jej w sądzie, bądź ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

            Przechodząc natomiast do treści wniosku. Znajdziesz w nim wiele pól wymagających wypełnienia poniższymi informacjami:

 • twoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL, a jeśli dłużnik nie posiadasz numeru PESEL – inne dane umożliwiające twoją jednoznaczną identyfikację, takie jak: numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Polsce, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej,
 • twój NIP, jeżeli miałeś taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się twój majątek,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie – we wniosku musisz, możliwie dokładnie, opisać w jaki sposób doszło do sytuacji, w której nie stać cię na spłatę zaciągniętych długów. Musisz opisać sądowi okoliczności i potrzebę ich zaciągania, a także zdarzenia, które sprawiły że zmniejszyły się twoje dochody. Przykładowo, utrata pracy, pogorszenie się stanu zdrowia, konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, przestępstwo popełnione na twoją szkodę, itp.,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – nie musisz jednak zlecać dokonania wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonujesz jej bowiem samodzielnie. Miej jednak na uwadze, że jeżeli sąd poweźmie wątpliwości w tym zakresie, to poprosi cię o wyjaśnienia. Dobrze zatem abyś bazował na cenach z ogłoszeń sprzedaży podobnych przedmiotów,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty – swoje długi powinieneś opisać możliwie szczegółowo. Sądy wymagają wskazania m.in. umowy, z której dany dług wynika, ilości spłaconych rat i rat pozostałych do spłaty, wysokości oprocentowania,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim kwestionujesz istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania – chodzi tu zatem o przypadki, gdy nie uznajesz zasadności żądań wierzyciela, gdyż np. uważasz że spłaciłeś dług w całości albo w większej części niż twierdzi wierzyciel,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na twoim majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności będą to hipoteki, zastawy i zastawy rejestrowe,
 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na twoim utrzymaniu, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez ciebie w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach. Chodzi tu przede wszystkim o umowy sprzedaży, darowizny, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności, użytkowania), zabezpieczeń (hipoteki, zastawu), bądź obligacyjnych (np. prawo dożywocia),
 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez ciebie w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł – z tym, że jeżeli podzieliłbyś określone transakcje na kilka mniejszych aby kwota nie przekraczała wskazanej wyżej, to i tak we wniosku będziesz musiał podać ich łączną wartość,
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku – jeżeli podane przez ciebie dane okazałyby się nieprawdziwe, będziesz ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wierzycieli tym spowodowane (np. gdy zaniżysz wartość majątku i wierzyciele zgodzą się na korzystniejszy dla ciebie plan spłaty zadłużenia).

upadłość

Dokumenty załączane do wniosku

Co prawda składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musisz jedynie uprawdopodobnić wskazane w nim okoliczności. Niemniej, sam fakt ich opisania nie jest wystarczający. Konieczne jest zatem abyś dołączył do wniosku stosowne dokumenty, z których wynikać będą poszczególne sytuacje. Przykładowo:

 • jeżeli we wniosku opisujesz swoje zadłużenie – załącz dokumenty, z których ono wynika, czyli umowy pożyczek i kredytów wraz z harmonogramami spłat,
 • jeśli korespondowałeś z wierzycielami aby uzyskać prolongatę spłaty albo częściowe umorzenie długu – dołącz tą korespondencję,
 • gdy powołujesz się na określone okoliczności skutkujące zmniejszeniem dochodu załącz np. wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające warunki płacy, albo faktury i rachunki dokumentujące konieczność ponoszenia dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych przez ciebie wydatków, np. związanych z zakupem leków, rehabilitacją, opieką nad inną osobą, itp.,
 • pamiętaj także o konieczności dołączenia umów i oświadczeń dotyczących mienia znacznej wartości (m.in. nieruchomości, rzeczy o wartości powyżej 10.000 zł).

Do wniosku musisz dołączyć również dowód uiszczenia opłaty sądowej. W tym przypadku jest ona stała i wynosi 30 zł.

Gdzie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Właściwym sądem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest sąd rejonowy. Jednakże nie w każdym tego typu sądzie możesz złożyć wniosek. Możliwe jest to bowiem tylko w tym sądzie, w którym funkcjonuje specjalny wydział – wydział gospodarczy do spraw upadłościowych. Tego typu wydziały tworzone są w sądach mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich, a także w niektórych większych miastach niewojewódzkich.

            Wniosek składasz w sądzie rejonowym – wydziale gospodarczym, w którego okręgu zamieszkujesz. Jeżeli zatem w twoim województwie jest kilka tego typu sądów, upewnij się że swój wniosek kierujesz do właściwego z nich.

Przeczytaj także:

Pobierz darmowy e-book o upadłości konsumenckiej!

A w nim między innymi: lista sądów upadłościowych oraz formularz wniosku.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach