Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności ma na celu ściągnięcie długów i odzyskiwanie mienia, zgodnie z aktualnymi przepisami. Działania te zdarzają się już wtedy, gdy nieodpowiedni partner biznesowy uchyla się od uregulowania należności (np. faktury) i nie wyraża chęci do porozumienia w kwestii płatności. Z Kodeksu cywilnego wynika, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik jest zobowiązany dokonać spłaty. Aby jednak było to możliwe, należy przeprowadzić czynności windykacyjne. Skutecznym wsparciem w windykacji należności służy Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku. Powierzenie odzyskiwania należności naszym adwokatom i radcom prawnym to gwarancja uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej.

Usługi Kancelarii w ramach windykacji należności to:

 • profesjonalna pomoc prawna
 • windykacja polubowna
 • przygotowanie i wysłanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • przygotowywanie ugód, porozumień i prowadzenie negocjacji
 • windykacja sądowa
 • pełna analiza procesowa sprawy
 • pomoc przy złożeniu pozwu
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi(w postępowaniu upominawczym i nakazowym)
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi w postępowaniu zabezpieczającym
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikami sądowymi
 • reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym, naprawczym i likwidacyjnym
Windykacja należności i egzekucja należności dotyczy przedsiębiorców i osób fizycznych. Obu tym grupom pomagają doświadczeni prawnicy (adwokaci i radcowie prawni)

Windykacja wierzytelności z pomocą adwokata

Kancelaria na rzecz Klientów jest w stanie przeprowadzić windykację polubowną. Ma ona na celu nadzór i kontrolę dłużnika, w celu doprowadzenia do spłaty całej należności. Wysyła wezwanie do zapłaty z informacją o konsekwencjach z niewywiązania się z umowy bądź przypomnienia o dokonaniu zapłaty. Innym razem nasi adwokaci pomagają przekazać informacje o braku spłaty należności do BIG (Biura Informacji Gospodarczej). Gdy dłużnik nie odpowiada na żadne z powyższych wezwań i inne czynności pozasądowe, to należy rozpocząć dochodzenie uregulowania wierzytelności (wraz z odsetkami) w sądzie.

Windykacja wierzytelności na drodze sądowej

Jeśli dłużnik nie ma zamiaru spłacić należności, mimo przeprowadzonego porozumienia polubownego, warto wytoczyć mu sprawę w sądzie. I należy to uczynić, zanim upłynie termin przedawnienia roszczenia wierzyciela. Dodatkowo, wytoczenie powództwa cywilnego ma wpływ na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Przed wytoczeniem sprawy sądowej warto rozważyć opłacalność prowadzenia takiego postępowania. Wymaga to analizy wysokości długi i opłat sądowych i kosztów obsługi prawnej realizowanej przez doświadczonych prawników. Najlepiej w takim przypadku korzystać z usług tak zwanego e-sądu (tam koszty postępowania sądowego wynoszą 1,25% sumy, o którą wnioskujemy w pozwie o zapłatę, ale suma ta nie może być poniżej 30 zł). Gdy wysokość należności wynosi do 10 tys. zł, to przeprowadza się postępowanie uproszczone (tam opłata sądowa waha się od 30-300 zł w zależności od kwoty pozwu). Z wyższymi opłatami spotykamy się w zwykłym postępowaniu sądowym(wynosi ona 5% wartości sporu), a wartość należności musi mieścić się w granicy od 30 zł do 100 000 zł.

Kiedy możliwe postępowanie egzekucyjne?

Aby doszło do postępowania egzekucyjnego, sąd musi wydać prawomocne orzeczenie. Na tej podstawie powstaje tytuł egzekucyjny. Może on dotyczyć wykonania egzekucji natychmiast bądź przedstawia zakres ugody, która została zawarta. W tytule egzekucyjnym nadaje się klauzulę wykonalności i sporządza wniosek o wszczęciu egzekucji dla właściwego organu (sądu i komornika). Stronami postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel i dłużnik. Dochodzi wtedy do odpowiedniej egzekucji świadczeń pieniężnych, niepieniężnych bądź egzekucji polegająca na zniesieniu współwłasności nieruchomości w ramach sprzedaży publicznej. Realizacja całego postępowania windykacyjnego jest o wiele prostsza z pomocą kancelarii prawnej. Reprezentuje ona wierzyciela i na bieżąco współpracuje z organem egzekucyjnym. Adwokat nawiązuje kontakt z komornikiem, który następnie wpływ na ostateczny przebieg egzekucji.

Pieczęć windykacyjna

Przedsiębiorcom mogą skutecznie zachęcić swoich kontrahentów do terminowej zapłaty zobowiązania, jeśli na swoich fakturach dzielą się informacją, że są objęci monitoringiem wierzytelności. Polega to na zastosowaniu specjalnej pieczęci windykacyjnej Kancelarii, na fakturach, dowodach wydania i umowach handlowych. Taka pieczęć może zostać ukazana w postaci znaku wodnego i następnie być drukowana na ważnych dokumentach bądź opatrywana ręcznie.