Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Weksel in blanco

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco i do czego służy?

Weksel in blanco, zwany także wekslem niezupełnym jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to środek pomocny, ale mogą zdarzyć się takie sytuacje, w których nie przyniesie on wierzycielowi żadnego pożytku.

Sam weksel jest papierem wartościowym, który musi posiadać określone przez prawo cechy. Te cechy, to: nazwa ?weksel?, bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej, wskazanie terminu płatności, podanie miejsca płatności oraz daty i miejsca wystawienia weksla. Poza tym, w wekslu powinna być wskazana osoba, na rzecz której ma zostać dokonana zapłata. A na koniec najważniejsze? czyli podpis wystawcy weksla. Bez podpisu nie ma weksla. Ale brak innych elementów może przesądzać o tym, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z wekslem, tylko, że z wekslem in blanco.

Czym różni zwykły weksel od weksla in blanco?

Weksel in blanco to podpisany przez dłużnika blankiet wekslowy, który nie ma uzupełnionego co najmniej jednego elementu. Czyli np. może nie posiadać wskazanej daty czy miejsca płatności, wysokości należnej kwoty, remitenta (osoby, na rzecz której ma być dokonana płatność na podstawie weksla). Najczęściej stosowane są weksle, które nie mają żadnego z powyżej wskazanych elementów oprócz podpisu dłużnika lub poręczyciela (awalisty) i zwrotu ?zapłacę za ten weksel?.

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na użycie weksla, uzupełnia samodzielnie jego pozostałe elementy i na jego podstawie wszczyna postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne.

Pamiętaj, że weksle in blanco nie muszą być wypełnione na żadnym urzędowym formularzu, wystarczy zwykła kartka papieru. Prawo wekslowe nie uzależnia też ważności weksla od uiszczenia opłaty skarbowej.

Deklaracja wekslowa przy wekslu in blanco

Jak widać pozostawienie przez dłużnika w rękach wierzyciela weksla in blanco jest dosyć ryzykowne. W szczególności, że zdecydowana większość takich weksli nie posiada wpisanej kwoty należności, której może się domagać ich posiadacz. Zatem wierzyciel ma możliwość uzupełnienia weksla w zasadzie dowolną kwotą.

Pamiętaj, że weksel ma charakter abstrakcyjny. Co to oznacza? Że w chwili wystawienia weksla ten papier wartościowy zaczyna żyć niejako swoim własnym życiem. Nie jest istotne w jakich okolicznościach został sporządzony oraz jakie zobowiązanie zabezpieczał. Liczy się tylko treść weksla.

Właśnie dlatego nieodłącznym elementem weksla in blanco powinna być tzw. deklaracja wekslowa (porozumienie wekslowe). Mimo, że nie musi mieć ona formy pisemnej, w praktyce najczęściej występuje właśnie jako pisemna umowa pomiędzy wystawcą weksla a wierzycielem. W treści tej umowy strony regulują zasady, na jakich wierzyciel będzie mógł uzupełnić przekazany mu do dyspozycji weksel in blanco. Deklarację wekslową pospisują obie strony czynności prawnej.

Wierzyciel będzie musiał wypełnić weksle zgodnie z zawartą umową (deklaracją), w przeciwnym razie dłużnik będzie mógł w toku procesu podnieść zarzut wypełnienia weksla niezgodnie z porozumieniem.

Najważniejszy zapis deklaracji wekslowej, to ten dotyczący sumy wekslowej ? tak by kwota, na którą zostanie wypełniony weksel in blanco nie była całkowicie dowolna. Warto byś wiedział, że niedopuszczalne jest wskazanie sumy wekslowej w sposób nieprecyzyjny np. za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Suma wekslowa musi być jedną, konkretną kwotą, tak by dłużnik nie miał wątpliwości do zapłacenia jak dużej należności jest zobowiązany.

Skuteczność weksla in blanco

Weksel in blanco jest stosunkowo przydatnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że główną jego zaletą jest przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności. Mogą jednak pojawić się sytuacje, w których okaże się on niewystarczający.

Co tak naprawdę daje weksel?

Pierwsza zaleta dochodzenia zapłaty należności na podstawie weksla (uzupełnionego weksla in blanco) to niższa opłata sądowa od pozwu. Wszczynając postępowanie sądowe o zapłatę, powód musi opłacić opłatę sądową w wysokości 5 % dochodzonej wierzytelności. Tymczasem, jeśli podstawą zapłaty jest weksel, wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty jedynie ? z tej kwoty. Co więcej, pozostałą część opłaty (3/4 z 5 % dochodzonej należności) będzie musiał uiścić dłużnik. Zapłata tej kwoty przez dłużnika będzie mu dopiero otwierać drogę do podjęcia obrony w postępowaniu sądowym.

Kolejną zaletą weksla jest to, że z reguły na jego podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Taki nakaz po pierwsze jest tytułem zabezpieczenia (tzn. można już na etapie jego uzyskania uruchomić komornika, który zabezpieczy majątek dłużnika ? np. zablokuje środki ma jego rachunku bankowym).

Nadto nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny po tym, jak dłużnik w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu z sądu nie dokona płatności na rzecz wierzyciela. Po tym okresie wierzyciel może przystąpić do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika bez względu na to, czy dłużnik ostatecznie podjął obronę przed wierzytelnością z weksla, czy nie.

Warto powiedzieć, że w przypadku weksli można w bardzo uproszczony sposób uzyskać dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia. Każda osoba podpisana na wekslu w innym miejscu niż wystawca staje się automatycznie poręczycielem jego zapłaty. Nie trzeba zatem przygotowywać odrębnej umowy, a wystarczy uzyskać podpis poręczyciela na wekslu. To znacznie upraszcza samą procedurę ustanawiania tego rodzaju zabezpieczenia wierzytelności.

Warto jednak pamiętać, że weksel w żaden sposób nie zabezpiecza przed niewypłacalnością dłużnika. W takim wypadku np. zabezpieczenia rzeczowe (np. hipoteka, która pozwala zaspokoić się z nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika) będą skuteczniejsze.

Zalety posiadacza weksla są jednocześnie wadami z punktu widzenia jego wystawcy. Nie da się ukryć, że dla dłużnika podpisanie weksla in blanco może stanowić pewne ryzyko. Niezadbanie o sporządzenie deklaracji wekslowej oraz nieuczciwe działanie wierzyciela, mogą doprowadzić do skrajnych sytuacji, w których dłużnik będzie pociągnięty do zapłaty długu, którego nigdy nie było, albo który istniał w niższej wysokości, niż wskazana suma wekslowa.

Gdzie możesz spotkać się z wekslem?

Chociaż weksel wydaje się anachronizmem rodem z ?Lalki? Bolesława Prusa, w obrocie gospodarczym nadal ma się całkiem dobrze. Weksle najczęściej są stosowane dla zabezpieczenia wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów, gdyż trudno wyobrazić sobie lepszy sposób zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy.

Weksle często spotyka się też w stosunkach między przedsiębiorcami. Podpisanie weksla przez jednego z nich ma stanowić skuteczne zabezpieczenie wykonania umowy.

Coraz częściej też prawo wekslowe przychodzi również w sukurs pracodawcom, którzy w formie weksla zabezpieczają nie tylko mienie powierzone pracownikowi, ale także zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej.

O działalności konkurencyjnej przeczytasz tutaj:

https://adwokat-wroclaw.biz.pl/umowa-o-zakazie-konkurencji/

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o istnieniu czegoś takiego jak weksel trasowany. W przypadku weksla trasowanego wystawca weksla (trasant) zobowiązuje inną osobę (ta osoba to trasat) do bezwarunkowego zapłacenia określonej na wekslu sumy pieniężnej osobie trzeciej (remitentowi).

Prosty przykład: stolarz zakupił w tartaku deski dębowe, za które jeszcze nie zapłacił. Z kolei właściciel tartaku nie zapłacił jeszcze przewoźnikowi, który dostarczył mu ścięte drzewa. W tej sytuacji właściciel tartaku może polecić w wekslu trasowanym, by stolarz zapłacił określoną sumę pieniężną bezpośrednio przewoźnikowi. Wówczas właściciel tartaku będzie trasantem, stolarz trasatem, natomiast przewoźnik remitentem.

Warto nadmienić, że weksel często jest utożsamiany z czekiem, chociaż to nie jest do końca to samo. Kwestie dotyczące czeku reguluje prawo czekowe, które nie ma zastosowania do weksli. W przypadku czeku trasatem (czyli osobą zobowiązaną do zapłaty) pozostaje zawsze bank.

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.