Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Kapitał zakładowy stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. W chwili zawiązania spółki akcyjnej, musi on wynosić co najmniej 100 tys. zł. Z biegiem czasu, może on być zarówno zmniejszany lub zwiększany. Samego podwyższenia można dokonać na cztery sposoby. Jednym z nich jest warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. W dzisiejszym artykule wskażę na czym dokładnie polega, a także:

  • w jaki sposób następuje objęcie akcji?
  • ile mamy czasu na zgłoszenie podwyższenia kapitału spółki?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Jak już wspomniałem we wstępie, podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej można dokonać na cztery sposoby. W tzw. trybie zwykłym: poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej tych dotychczasowych. Poza nimi, Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH) przewiduje również dwa szczególne tryby podwyższenia kapitału zakładowego. Mianowicie: podwyższenie w granicach kapitału docelowego oraz tytułowe warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Najprościej rzecz ujmując, jest to forma przyznania prawa pierwszeństwa w nabywaniu nowych akcji. Ze względu na to, że jest to szczególny tryb podwyższenia kapitału zakładowego spółki, można go zastosować tylko, gdy przewidziano taką możliwość w statucie spółki. Wówczas to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji, wykonają je na warunkach określonych w uchwale.

Uwaga! 

Zgodnie z art. 448 KSH, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania stosownej uchwały.

Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Chcąc dokonać warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego należy zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wówczas podejmowana jest odpowiedna uchwała w sprawie podwyższenia kapitału, z jednoczesną zmianą statutu spółki. Aby do podwyższenia kapitału spółki faktycznie doszło, musi zostać podjęta uchwała większością 3/4 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Natomiast w odniesieniu do spółki publicznej – co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Notariusz powinien zaprotokołować tą czynność.

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu przyznania praw do objęcia akcji:

  • przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
  • pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne. Stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej;
  • przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH.

Co bardzo istotne – wykorzystanie warunkowego podwyższenia w innym celu jest nieważne.

Elementy uchwały

Uchwała powinna określać w szczególności:

  • wartość nominalną warunkowego podwyższenia;
  • cel warunkowego podwyższenia;
  • termin wykonania prawa objęcia akcji;
  • określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji.

Sposoby objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym

Ze względu na to, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego upoważnia oznaczone osoby do nabycia nowych akcji z prawem pierwszeństwa. O jego objęciu decyduje oświadczenie złożone przez uprawnionego. Składa się je na specjalnym formularzu, sporządzonym przez samą spółkę w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Istotą warunkowego podwyższenia kapitału jest bowiem uzależnienie skutku (w postaci podwyższenia kapitału) od woli osoby uprawnionej do objęcia akcji (która zostaje wyrażona w oświadczeniu).

Konsekwencją takiego działania jest stopniowe podwyższenie kapitału zakładowego. Nie z chwilą wpisu kwoty całego podwyższenia do rejestru – a w takim zakresie, w jakim doszło do objęcia akcji przez poszczególne osoby.

Dopiero z chwilą złożenia oświadczenia możliwe jest wydanie akcji do rąk oznaczonej osoby. Wraz z wydaniem dokumentów akcji następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego, o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy.

Wykaz akcji objętych w danym roku musi być zgłoszony przez zarząd spółki sądowi rejestracyjnemu. Ale o terminach poniżej.

Ile mamy czasu na zgłoszenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego?

Warunkiem skutecznego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest wpis tego faktu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Faktyczne podwyższenie kapitału zakładowego następuje bowiem z chwilą dokonania wpisu w KRS. Termin na złożenie wniosku w tym przedmiocie jest jednak zróżnicowany. W przypadku nowych akcji, które nie stanowią przedmiotu oferty publicznej, zgłoszenie rejestrowe musi nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od chwili powzięcia właściwej uchwały. Jeśli jednak akcje te są przedmiotem oferty publicznej, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy i liczony jest od dnia zatwierdzenia prospektu albo memorandum informacyjnego, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego nie może zostać złożony po upływie 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału.

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przez zarząd najpóźniej w terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przede wszystkim – zarząd spółki – w terminie 30 dni po upływie każdego roku kalendarzowego ma obowiązek uaktualnić wpisy kapitału zakładowego. Można tego dokonać zarówno w tradycyjnej, jak i elektronicznej formie.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego – podsumowanie

Każde działanie spółki, zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego wiąże się z szeregiem formalności. Natomiast sam proces obejmowania akcji w trybie warunkowym jest procesem złożonym. Różni się on od pozostałych rodzajów podwyższeń charakterem prawnym rejestracji oraz obowiązkiem pełnego pokrycia obejmowanych akcji. Decydując się na niego, powinniśmy pamiętać przede wszystkim o tym, czy statut spółki przewiduje możliwość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wówczas nic nie stoi na przeszkodzie to tego, aby tego dokonać. Jakie elementy są istotne w całej tej procedurze? Z pewnością cel podwyższenia – bez odpowiedniej argumentacji, dlaczego spółka chce warunkowo podwyższyć swój kapitał zakładowy – podwyższenie nie dojdzie do skutku.

Przeczytaj także:

Rada nadzorcza w sp. z o. o.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.