Upadłość konsumencka

Kancelaria w Gdańsku prowadzi sprawy dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym. Konsumenci zadłużają się w najczęściej w bankach i innych instytucjach finansowych. Utrata zatrudnienia, coraz większe kwoty spłaty kredytów nie pozwalają na spłatę zadłużenia. Rozwiązaniem dla takich osób jest Upadłość Konsumencka. Może ona zostać ogłoszona przez sąd i pomóc wydostać się z długów. Kancelaria Prawa Gospodarczego w Gdańsku na bieżąco zapewnia pomoc prawną wobec osób fizycznych, które walczą z nadmiernymi zadłużeniami. Pomaga od początku do końca w procesie upadłości konsumenckiej.

Usługi Kancelarii w zakresie upadłości konsumenckiej:

 • pomoc w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką
 • wsparcie w postępowaniu likwidacyjnym
 • ustalenie ostatecznego planu spłaty zadłużenia
 • reprezentowanie przed sądem
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy tak uczynić także w sytuacji, gdy dłużnik posiada 1 wierzyciela. Wniosek ten należy złożyć na urzędowym formularzu. Przygotowaniem takiego wniosku może się zająć także wierzyciel.

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy zawrzeć informacje:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i pesel dłużnika(bądź inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację)
 • okoliczności uzasadniające wniosek i ich uprawdopodobnienie
 • miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika
 • aktualny i całkowity wykaz majątku z szacunkową wyceną poszczególnych składników
 • spis wierzycieli z przedstawieniem ich adresów zamieszkania, wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczaniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności(przedstawienie takich wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi automatycznie ich uznania)
 • listę zabezpieczeń majątku dłużnika z ich dokładnymi informacjami(datami ustanowienia, np. hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy)
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności przedstawione w artykule 491[4] ust. 2 i 3.
Wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony przez sąd. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub zwiększył jej stopień umyślnie bądź na skutek rażącego niedbalstwa.

Sąd oddala wniosek o ogłoszeniu upadłości, gdy w terminie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono zgodnie z przepisem artykułu 491[20]
 • prowadzono wobec dłużnika postępowanie upadłościowe zgodnie z przepisami, gdy postępowanie umorzono z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika
 • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • dłużnik nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy
 • gdy dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszeniu upadłości są niezupełne lub niezgodne z prawdą
Zalety współpracy z Kancelarią w Gdańsku w procesie upadłości konsumenckiej to gwarancja oddania sprawy w ręce doświadczonych prawników i adwokatów. Dłużnik może być pewny, że jego szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej są znacznie wyższe. Po zakończonym procesie i realizacji planu spłaty, wszystkie długi są umorzone.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka oznacza zarządzanie majątkiem dłużnika przez syndyka. Wymaga to od “upadłego” przedstawienia swojego majątku (dobra materialne, w tym także uzyskiwany dochód), rachunków i rozliczeń. Gdy nie zostaną spełnione odpowiednie obowiązki, to postępowanie upadłościowe może zostać umorzone. Syndyk sprzedaje posiadany majątek (po ogłoszeniu upadłości i inwentaryzacji). Nie może jednak uwzględnić przedmiotów codziennego użytku potrzebnych do egzystencji. Upadający nie ma prawy zawierania większych umów(np. kredytowych itp.) lecz tylko tych potrzebnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych(ze środków niezajętych przez syndyka).

Kancelaria od Upadłości Konsumenckiej

Upadłość konsumencka zgodnie z językiem prawniczym stanowi procedurę oddłużania osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Zbyt rygorystyczne uregulowania prawne sprawiły, że upadłość konsumencka nie jest tak powszechnie wykorzystywana. Natomiast wprowadzone zmiany 1 stycznia 2016 roku ułatwiają możliwość złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Natomiast nadal złożenie takiego wniosku przez dłużnika nie jest czymś prostym.   Kancelaria Klisz i Wspólnicy w Gdańsku w ramach Upadłości Konsumenckiej pomogła już wielu Klientom w:
 • prawomocnym umorzeniu zobowiązań, obsłudze upadłości konsumenckiej na wszystkich etapach postępowania,
 • doprowadzeniu do wydania postanowień na posiedzeniach niejawnych,
 • ogłoszeniu upadłości,
 • wydzieleniu kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
 • umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty,
 • zwolnieniu spod zajęcia syndyka masy upadłości wynagrodzeń i świadczeń ponad ustawową kwotę,
 • licznych umorzeniach zobowiązań bez ustalania planu spłaty,
 • doprowadzeniu do zakwestionowania zaniżonych wycen w sprawie nieruchomości i wierzytelności skutkujące sprzedażą za wyższą kwotę.
Dokładniejszych informacji udzieli Państwu Kancelaria w Gdańsku. Pomoże w ogłoszeniu upadłości zarówno osobom fizycznym, jak i osobom, które prowadziły działalność gospodarczą.