radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Umowa świadczenia usług a umowa zlecenia – zastanawiasz czym się różni? A może nie wiesz kiedy stosować każdą z tych umów? Czy też szukasz informacji na temat konstrukcji umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenia? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • kiedy zastosować umowę zlecenia,
 • do jakich przypadków przeznaczona jest umowa świadczenia usług, a także
 • jakie postanowienia powinna zawierać każda z tych umów.

Świadczenie usług a zlecenie

W języku potocznym terminów „umowa o świadczenie usług” oraz „umowa zlecenia” używa się zamiennie. Obie umowy jednakże, choć do siebie zbliżone, mają za swój przedmiot odmienne czynności. I tak:

 • umowa zlecenie – dotyczy wykonywania na rzecz zleceniodawcy wyłącznie czynności prawnych. Na przykład zawierania w jego imieniu umów, składania oświadczeń woli, występowania przed urzędami i organami państwowymi. Przykładowo: umowa o prowadzenie sprawy sądowej, umowa pośrednictwa transakcyjnego, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • umowa o świadczenie usług – odnosi się do wykonywania innych czynności (usług) na rzecz zleceniodawcy. Przykładowo: umowa na usługi doradcze, usługi księgowe, szkoleniowe, itp.

 

Regulacje ustawowe – umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

 

Podobieństwo obu umów przejawia się również tym, że do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio (z uwzględnieniem specyfiki konkretnej umowy) przepisy o zleceniu. Dotyczy to jednak tylko tych usług, które nie zostały uregulowane w przepisach szczególnych (np. usługo bankowe, telekomunikacyjne, świadczone drogą elektroniczną, itp.).

Umowa zlecenie została uregulowana w Kodeksie cywilnym w art. 734-751, najważniejsze zasady wynikające z tychże przepisów, to:

 • przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia. Jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy,
 • przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju. Albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy,
 • wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy,
 • dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie z obowiązkiem rozliczenia się z przyjmującym zlecenie. Tak samo może postąpić przyjmujący zlecenie, jednak gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu odpowiada on za ewentualną szkodę,
 • z upływem 2 lat przedawniają się roszczenia o zapłatę wynagrodzenia osób profesjonalnie wykonujących zlecenie lub usługi. A także zleceniodawcy o zwrot zaliczek im udzielonych.

potrzebujesz pomocy w sprawie umowy

Konstrukcja umów – umowa świadczenia usług i umowa zlecenia

Na co należy zwracać uwagę w konstrukcji umów, prócz dokładnego oznaczenia ich stron:

 • możliwie precyzyjnie należy określić przedmiot umowy, aby nie było wątpliwości, jakie usługi, bądź czynności oraz w jaki sposób mają być wykonywane,
 • należy określić prawa i obwiązki stron, w tym w szczególności przekazywania informacji i materiałów niezbędnych do wykonania umowy,
 • należy określić sposób rozliczania się z wykonanych usług oraz sposób wyliczenia wynagrodzenia,
 • powinien zostać uregulowany czas trwania umowy oraz sposób jej wypowiadania,
 • często w umowach tego typu reguluje się również: zakres odpowiedzialności, kary umowne, gwarancję.

Przeczytaj także:

Umowa dostawy

Pobierz darmowy wzór umowy o świadczenie usług doradczych

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.