fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Umowa pożyczki

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
umowa pożyczki

Jak napisać umowę pożyczki

Zastanawiasz się jak prawidłowo napisać umowę pożyczki albo w jakie formie należy ją zawrzeć? Nie wiesz, jakie klauzule powinny znaleźć się w jej treści? A może nie wiesz, czy od umowy pożyczki można odstąpić, bądź co stanie się, gdy pożyczkodawca nie wypłaci tobie uzgodnionej kwoty? Z artykułu dowiesz się:

 • jaka powinna być forma umowy pożyczki i czym grozi jej naruszenie,
 • kiedy od umowy pożyczki może odstąpić pożyczkodawca,
 • w jakim terminie przedawnia się żądanie o wypłatę pożyczki,
 • jakie postanowienia powinny się znaleźć w umowie pożyczki.

Forma umowy pożyczki

Zapewne się zdziwisz, ale ustawodawca wymaga aby umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych została zawarta w formie dokumentowej. Wbrew temu co mogłaby sugerować nazwa, forma dokumentowa nie jest tożsama z formą pisemną. Dokumentem jest bowiem każdy nośnik, który umożliwia zapoznanie się z treścią. Innymi słowy, formę dokumentową będzie miała nie tylko umowa zawarta na piśmie, ale także przez wymianę maili i to bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Naruszeniem obowiązku zachowania formy dokumentowej będzie zawarcie umowy ustnej.

W przypadku nie zachowania formy dokumentowej, gdy jest to wymagane, możesz natrafić na pewne trudności. Mianowicie, w razie sporu sądowego, nie będziesz mógł wnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron na okoliczność zawarcia umowy pożyczki. Od zakazu tego istnieją jednak liczne wyjątki. Dowody te będą mogły zostać przeprowadzone, gdy:

 • obie strony wyrażą na to zgodę,
 • żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
 • fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu (np. potwierdzenie przelewu),
 • obie strony umowy to przedsiębiorcy.

 Odstąpienie od umowy pożyczki

Jeżeli jesteś pożyczkodawcą, możesz w niektórych przypadkach odstąpić od umowy pożyczki i nie wypłacać umówionej kwoty pożyczkobiorcy. Możliwość taka istnieje, gdy zwrot pożyczki stał się wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje jednakże, gdy w chwili zawarcia umowy wiedziałeś albo mogłeś się dowiedzieć o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy.

 Opóźniona wypłata pożyczki

Może się zdarzyć, że pożyczkodawca zwleka z wypłatą tobie umówionej kwoty pożyczki. W takim przypadku musisz wiedzieć, że masz stosunkowo krótki termin na reakcję. Twoje roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki przedawni się bowiem z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Po tym terminie nie będziesz już mógł domagać się wypłaty środków zgodnie z umową.

Podstawowe postanowienia umowne

Zawierając umowę pożyczki, prócz zachowania jej właściwej formy, zwróć uwagę na następujące postanowienia:

 • podstawowym postanowieniem jest określenie wysokości kwoty pożyczki albo dokładne opisanie jej przedmiotu (zob. §1 wzoru umowy),
 • warto wskazać w jaki sposób oraz w jakim terminie pożyczkodawca przekaże przedmiot pożyczki (zob. §2 wzoru umowy),
 • należy określić termin zwrotu pożyczki, bądź określić harmonogram jej spłaty – jeżeli tego nie zrobisz zastosowanie znajdzie reguła kodeksowa. Zgodnie z nią natomiast, dłużnik zobowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę (zob. §3 wzoru umowy),
 • w umowie powinien znaleźć się zapis regulujący sposób zapłaty oraz wysokość odsetek, jeśli strony przewidują obowiązek ich zapłaty (zob. §1 ust. 2 oraz §3 wzoru umowy),
 • w umowie można przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia dla dającego pożyczkę (obowiązek wystawienia weksla, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, itp.).

Aby lepiej było tobie zrozumieć specyfikę umowy pożyczki, a także znaczenie poszczególnych klauzul, poniżej zamieszczamy wzór takiej umowy.

Umowa pożyczki – wzór

 

Umowa Pożyczki

___________________________

zawarta w dniu … 2013 roku w Gdańsku pomiędzy:

…..

zwana dalej „Pożyczkodawcą”,

 

a

 

–   …..

zwana dalej „Pożyczkobiorcą”,

zwani dalej łącznieStronami

 

o następującej treści:

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie oprocentowanej pożyczki pieniężnej w kwocie 800.000 (osiemset tysięcy) złotych.

2. Wysokość oprocentowania pożyczki Strony ustalają na 10% wartości pożyczki w stosunku rocznym.

§ 2. 

Pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania Pożyczkobiorcy kwoty wymienioną w § 1 umowy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy na wskazany przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy.

§ 3. 

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić Pożyczkodawcy kwotę 800.000 (osiemset tysięcy) złotych wraz z oprocentowaniem, o którym mowa w §1 ust. 2, jednorazowo, przelewem na konto bankowe Pożyczkodawcy w terminie do 1 lipca 2019 roku.

 

§ 4.

1. Koszty zawarcia niniejszej Umowy, w tym, w szczególności koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponosi Pożyczkobiorca.

2. Pożyczkobiorcę obciąża obowiązek złożenia deklaracji od podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

§ 5.

1. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Sądem właściwym dla sporów z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla miasta Gdańska.

Pożyczkodawca:

 

 

 

[……………………….]

Pożyczkobiorca:

 

 

 

[……………………….]

 

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.