ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

umowa poręczenia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Spis treści

Zostałeś poproszony o udzielenie poręczenia? Umowa poręczenia – potrzebujesz skonstruować prawidłową umowę? A może szukasz informacji na temat odpowiedzialności poręczyciela za poręczane zobowiązanie? Z artykułu dowiesz się o:

 • zasadach odpowiedzialności poręczyciela,
 • przedawnieniu poręczanych zobowiązań, a także
 • treści umowy poręczenia.

Kiedy i jak odpowiada poręczyciel

Poręczenie jest umową zawieraną pomiędzy wierzycielem, a osobą trzecią na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Poręczyciel odpowiada za dług istniejący w chwili poręczania, późniejsze zatem porozumienia pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem nie mogą zwiększać odpowiedzialności poręczyciela. Poręczyciel traktowany jest, jak dłużnik solidarny, co powoduje istotne skutki prawne:

 • gdy zobowiązanie stało się wymagalne, może go dochodzić w całości od poręczyciela,
 • jeśli poręczyciel spełni zobowiązanie względem wierzyciela nabywa regres przeciwko dłużnikowi i może dochodzić zwrotu uiszczonego świadczenia,
 • poręczycielowi względem wierzyciela przysługują te same zarzuty, które przysługują dłużnikowi (np. zarzut przedawnienia roszczenia, zarzut potrącenia wierzytelności dłużnika z wierzytelnością wierzyciela, zarzut braku wymagalności roszczenia, itp.).

Z punktu widzenia poręczyciela, który spłacił wierzyciela jest to, że wstępuje on w jego sytuację prawną z chwili spłaty zobowiązania. Ma to znaczenie w szczególności w zakresie przedawnienia wierzytelności – otóż okres przedawnienia nie przerywa się tylko biegnie dalej bez zmian. Najlepiej powyższe zobrazować poniższym przykładem:

 • Zobowiązanie dłużnika stało się wymagalne w dniu 15 lipca 2019 roku, wynika ono z umowy zawartej w zakresie działalności gospodarczej, dlatego termin jego przedawnienia wynosi 3 lata.
 • W dniu 15 grudnia 2020 roku, na skutek czynności egzekucyjnych podjętych przez wierzyciela, poręczyciel spłacił całe zobowiązanie na ręce wierzyciela.
 • Poręczyciel stał się wierzycielem dłużnika, jednakże okres przedawnienia nie ulegnie zmianie i roszczenie przedawni się z dniem 15 lipca 2022 roku.

potrzebujesz pomocy w sprawie umowy

Treść – umowa poręczenia

 W umowie poręczenia powinno zamieszczać się następujące informacje:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • precyzyjne opisanie zobowiązania, co do którego wykonania udzielane jest poręczenie,
 • ewentualne ograniczenie odpowiedzialności poręczyciela. Poręczenie może zostać udzielone na czas oznaczony albo jedynie do oznaczonej kwoty, bądź względem konkretnego wierzyciela,
 • procedurę występowania przez wierzyciela o zapłatę do poręczyciela,
 • ewentualne klauzule dotyczące prawa właściwego, właściwości sądu do rozpoznania sprawy, zmian umowy, itp.

 Przeczytaj także:

Umowa dostawy

A także Umowa sprzedaży 

Wzór umowy poręczenia

UMOWA PORĘCZENIA
zawarta w Warszawie w dniu 14 marca 2023 roku pomiędzy :

ABC spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 11122233, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł w całości wniesiony, numer NIP: 111-222-33-44, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Jana Kowalskiego, zwana dalej „Wierzycielem”

a
Adamem Nowakiem, synem Marka i Ewy, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: Adam Nowak Handel&Usługi, legitymującym się dowodem osobistym serii BBB numer 222222, PESEL 821010222222, stanu wolnego, NIP 222-222-22-44, zwanym dalej „Poręczycielem”

zwani dalej łącznie: „Stronami”

o następującej treści:

§1.

Wierzyciel oświadcza, że przysługuje mu względem Jana Kowalskiego [Dłużnik] roszczenie z tytułu umowy o roboty budowlane w wysokości 100.000 zł, płatne w terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku [Zobowiązanie].

§2.

1. Poręczyciel udziela Wierzycielowi poręczenia Zobowiązania, a wierzyciel przedmiotowe poręczenie przyjmuje.
2. Poręczenie obejmuje wyłącznie kwotę główną zadłużenia, tj. 100.000 zł. Poręczenie nie obejmuje odsetek ustawowych za opóźnienie, a także innych kosztów należnych Wierzycielowi od Dłużnika.
3. Poręczenie wygasa z dniem 30 czerwca 2022 roku, chyba że w tym czasie Wierzyciel wystąpi do Poręczyciela o zapłatę w trybie opisanym w §4 niniejszej umowy.

§3.

1. Poręczenie obejmuje Zobowiązanie istniejące w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania Zobowiązania w terminie lub w sposób niewłaściwy.
2. Poręczyciel odpowiedzialny będzie za dług jak dłużnik solidarny z Janem Kowalskim.

§4.

Poręczyciel zobowiązuje się do spełnienia Zobowiązania w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez wierzyciela o niewykonaniu Zobowiązania przez Jana Kowalskiego. Do zawiadomienia należy dołączyć uprzednie wezwanie dłużnika do spłaty zadłużenia z terminem płatności upływającym co najmniej 14 dni przed dniem wystąpienia do Poręczyciela, a także aktualne saldo zadłużenia Jana Kowalskiego.

§5.

1. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa cywilnego.
2. Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwości ogólnej powoda.

 

[…………………………..]                                      […………………………..]
Wierzyciel                                                   Poręczyciel

 

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura