adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Zakaz konkurencji w czasie trwania umowy o pracę

Pisałem już o tym, że brak umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy wcale nie oznacza, że pracownik może bez przeszkód prowadzić taką działalność konkurencyjną wobec pracodawcy (patrz: Umowa o zakazie konkurencji). Poniżej chciałem przedstawić kilka ciekawostek dotyczących sytuacji, kiedy strony zdecydowały się podpisać taką umowę na czas trwania stosunku pracy.

Z kim i kiedy umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy?

Taką umowę można zawrzeć z każdym pracownikiem niezależnie od stanowiska i wysokości wynagrodzenia. Umowę można zawrzeć już na początku zatrudnienia lub dopiero po pewnym czasie od nawiązania stosunku pracy. Jeżeli umowa o zakazie konkurencji ma obowiązywać również po rozwiązaniu umowy o pracę należy ją sformułować nieco inaczej ? (umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy).

Zakres umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa musi wskazywać jaka działalność pracownika jest objęta zakazem. Najlepiej, gdy wskazuje rodzaj działalności, obszar na jakim obowiązuje oraz formę w jakiej pracownik nie może tej działalności wykonywać (osobiście, jako członek zarządu lub wspólnik spółki, pełnomocnik bądź prokurent podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną).

Forma umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Należy pamiętać, że umowa o zakazie działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ma to być umowa, a zatem musi być podpisana przez obie strony stosunku pracy, a nie tylko przez pracownika.

Odrębną umowa czy umowa o pracę?

Zgodnie z art. 101(1) § 1 kodeksu pracy ?w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).?

Mimo tego, że przywołany przepis kodeksu pracy mówi o tym, że zakaz działalności konkurencyjnej powinien być ustanowiony osobną umową, orzecznictwo sądowe, a także większa część przedstawicieli nauki prawa pracy, twierdzi że postanowienia zakazujące pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej mogą stanowić element umowy o pracę. Formułowanie go zatem w odrębnym dokumencie nie jest zatem konieczne.

Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę

Warto zwrócić uwagę na ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące zakresu obowiązywania umów o zakazie konkurencji po przejściu zakładu pracę na nowego pracodawcę w trybie art. 23 (1) kodeksu pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego umowy o zakazie działalności konkurencyjnej zawarte z poprzednim pracodawcą nie obowiązują już u nowego pracodawcy po przejściu na niego zakładu pracy. Orzeczenie jest o tyle interesujące, że dotychczas uważano, że przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę nie może mieć wpływu na treść stosunku pracy, dlatego umowa o zakazie konkurencji (jako jego element) powinna nadal obowiązywać.

Dodatkowe postanowienia umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Pisałem już o tym, że prowadzenie przez pracownika innej działalności, która nie jest działalnością konkurencyjna wobec pracodawcy jest dozwolone. Jeśli umowa przewiduje zastrzeżenia przeciwne, są one niewiążące dla pracownika. Warto jednak zobowiązać pracownika do tego, żeby informował pracodawcę o fakcie podjęcia jakiejkolwiek innej działalności. Wówczas pracodawca będzie mógł ocenić, czy ta działalność nie wpływa negatywnie na sposób wykonywania pracy przez pracownika, a po drugie, czy nie jest to ? wbrew twierdzeniom, a być może na chęciom pracownika ? działalność konkurencyjna.

Wynagrodzenie z umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Co do zasady pracownikowi nie przysługuje z tytułu podpisania umowy w czasie obowiązywania umowy o pracę żadne odszkodowanie ani dodatkowe wynagrodzenie. Zdarza się jednak, że pracodawcy w treści umowy takie wynagrodzenie przewidują.

Blog ekspercki – Zakaz konkurencji

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się ten artykuł postanowiliśmy założyć ekspercki blog prawniczy dotyczący tej tematyki.

Blog już działa, zapraszamy – www.zakaz-konkurencji.pl

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.