ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Umowa o pracę tymczasową

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Różnice między umową o pracę tymczasową a umowa o pracę

Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszy się praca tymczasowa (tj. zatrudnianie przez agencję pracy tymczasowej). Jest to związane sezonowym zapotrzebowaniem na pracownika, oraz chęcią nieponoszenia przez pracodawców ryzyka związanego z zatrudnieniem (a następnie ewentualnym zwalnianiem) pracowników. W dzisiejszym artykule szczegółowo omówię jakie różnice występują w “zwykłej umowie  o pracę” a jakie w umowie, którą stroną jest agencja pracy tymczasowej.

Strony umowy (umowa o pracę i umowa o pracę tymczasową)

Umowa o pracę zawarta z pracodawcą, co do zasady, dotyczy dwóch stron umowy: pracodawcy i pracownika. Tymczasem stronami umowy o pracę pracowników tymczasowych są:

  • agencja pracy tymczasowej,
  • pracodawca użytkownik,
  • pracownik tymczasowy.

Obowiązki jakie posiada pracodawca użytkownik wobec pracownika tymczasowego

W stosunku, w którym prawa stron reguluje umowa o pracę, wszelkie obowiązki pracodawcy wobec pracowników tymczasowych reguluje Kodeks Pracy. W przypadku umowy, której stroną jest Agencja Pracy Tymczasowej, kwestię tą reguluje się inaczej. Przede wszystkim pracodawcą pracownika tymczasowego jest Agencja Pracy Tymczasowej. Więc do niej należą obowiązki związane z zatrudnieniem pracowników tymczasowych takie jak:

  • prowadzenie akt osobowych,
  • zgłoszenie do ZUS,
  • wypłata wynagrodzenia,
  • pobieranie zaliczek na poczet należności publicznoprawnych.

Część obowiązków wobec pracowników tymczasowych przejmuje jednak pracodawca użytkownik- tj. osoba na rzecz której pracownik tymczasowy faktycznie świadczy pracę. Przede wszystkim pracodawca użytkownik odpowiada za:

  • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • przeszkolenie BHP (w tym stanowiskowe) pracownika,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy.

To pracodawca użytkownik ma bowiem wiedze jaki rodzaj szkolenia jest niezbędny do świadczenia pracy w jego zakładzie pracy oraz w jakim wymiarze pracownik tymczasowy faktycznie świadczył pracę

Możliwość świadczenia pracy tymczasowej – Umowa o pracę tymczasową

Warto nadmienić, że nie każdy rodzaj pracy może być wykonywany przez pracownika tymczasowego. Ustawodawca wprowadził ograniczenia w tym zakresie i ustalono, że pracą tymczasową jest:

a)      Świadczenie pracy o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

b)     Których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe

c)      Których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika

Szczegółowa regulacja w tym zakresie ma na celu wyeliminowanie sytuacji, gdzie pracodawcy będą stale korzystać z usług agencji pracy tymczasowej.

WAŻNE!

Niezależnie od powyższego nie można powierzyć wykonania pracy pracownikom tymczasowym jeżeli:

a)      Praca jest szczególnie niebezpieczna,

b)     Praca jest na stanowisku pracownika ochrony i wymaga uzbrojenia pracownika w broń palną bojową lub w przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób przy pomocy energii elektrycznej

c)      Powierzona praca ma być wykonywana na stanowisku pracy pracownika pracodawcy użytkownika, w czasie, kiedy ten pracownik uczestniczy w strajku,

d)     Powierzona praca jest tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym, w okresie 3 miesięcy przed terminem rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej, została rozwiązana umowa o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy użytkownika (np. likwidacja stanowiska pracy, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika  bez zachowania okresu wypowiedzenia)

Okres trwania tymczasowej umowy o pracę (czas określony czy nieokreślony)

Jakkolwiek ustawodawca nie reguluje jak długo dany pracownik może być zatrudniony w określonego agencji zatrudnienia tymczasowego, to jednak regulacją zostały objęte okresy pracy u tego samego pracodawcy użytkownika. Zgodnie z ustawą limit pracy wynosi maksymalnie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 miesięcy. Limit ten obowiązuje także w przypadku gdy:

a)     Tego samego pracownika tymczasowego kieruje się do tego samego pracodawcy użytkownika, ale przez inną agencję pracy tymczasowej,

b)   Tego samego pracownika tymczasowego kieruje się do tego samego pracodawcy użytkownika,przez tą samą agencję pracy tymczasowej, ale w oparciu o inne formy zatrudnienia (umowę o pracę lub umowę zlecenie)

c)   Tego samego pracownika tymczasowego kieruje się do tego samego pracodawcy użytkownika, przez tą samą agencję pracy tymczasowej, ale do wykonywania innych zadań. Powyższe wskazuje, że ustawodawca szczegółowo zabezpieczył brak możliwości obejścia przepisów dotyczących limitu zatrudnienia u danego pracodawcy użytkownika.

 WAŻNE!

To na agencji pracy tymczasowej ciąży obowiązek ustalenia, czy w przeciągu ostatnich 36 miesięcy pracownik tymczasowy nie pracował na rzecz pracodawcy użytkownika.

Formy zatrudnienia pracownika tymczasowego – Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej 

Agencje pracy tymczasowej mogą zatrudniać pracownika w oparciu o umowę o pracę na czas określony. A także w oparciu o umowę cywilnoprawną – np. przykład umowę zlecenie. Z zastrzeżeniem dopuszczalności zawarcia umowy cywilnoprawnej wyłącznie w sytuacji gdy jest to uzasadnione charakterem pracy oraz sposobem jej wykonywania.

Co to oznacza w praktyce? W przypadku gdy osoba która współpracuje z agencją pracy tymczasowej w oparciu o umowę cywilnoprawną, a mimo wszystko wykonuje działania w sposób zastrzeżony dla umowy o pracę ( w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, osobiste świadczenie pracy, pod kierownictwem pracodawcy), to faktycznie osoba ta winna być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Tym samym, takiemu pracownikowi będzie przysługiwało roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy. A tym samym dalsze roszczenia wynikające ze stosunku pracy, a nie ? umowy zlecenia.

Ustawodawca nie przewidział możliwości zatrudnienia pracownika w agencji pracy tymczasowej w oparciu o umowę na czas nieokreślony      

Urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę tymczasową

Pracownik, zatrudniony w oparciu o umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej, nabywa prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. W wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.

Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia liczba pracodawców użytkowników. Za pozostawania w dyspozycji rozumie się wykonywanie normalnych obowiązków, poleceń przełożonych oraz pozostawanie w gotowości do ich wykonywania. Okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego wpływa na zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

Pracownik, który pracuje krócej niż 6 miesięcy na rzecz pracodawcy użytkownika nie ma wpływu na termin udzielonego urlopu wypoczynkowego. Termin ustala pracodawca użytkownik wspólnie z agencją pracy tymczasową.

O dokonanych ustaleniach agencja pracy tymczasowej winna poinformować pracownika przed zawarciem umowy o pracę. Z kolei, w przypadku gdy pracownik pracuje dłużej niż 6 miesięcy, to nabywa prawa do ustalenia terminu urlopu wypoczynkowego. Jak również do wnioskowania o urlop na żądanie w wymiarze maksymalnie 4 dni w skali roku.

Zakończenie współpracy z agencją pracy tymczasowej

Co do zasady, zakończenie współpracy pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej, następuje po upływie okresu podczas, którego pracownik tymczasowy pracował na rzecz pracodawcy użytkownika.

Oczywiście, ustawodawca przewidział możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy (w drodze wypowiedzenia), pod warunkiem, że taka możliwość zostanie przewidziana w treści umowy. W razie zastrzeżenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę stosuje się następujące okresy wypowiedzenia:

a)      3 dni w przypadku zawarcia umowy o pracę na okres nieprzekraczający dwóch tygodni,

b)     1 tydzień w przypadku zawarcia umowy o pracę na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Dodatkowo, z uwagi stosowanie Kodeksu pracy w sprawach nieuregulowanych treścią ustawy, umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym może zostać wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia, lub też zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

W przypadku współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną, zasady ustania współpracy powinno się szczegółowo uregulować treści umowy.

Umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej a umowa o pracę –  Podsumowanie

Powyżej wskazano najważniejsze różnice w umowie o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej od umowy o pracę zawartą z pracodawcą. Warto podkreślić, że umowa o prace tymczasową stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno dla pracowników. Jak i pracodawców, którzy są zainteresowani wyłącznie sezonowym świadczeniem pracy i nie dążą do pozyskania stabilnego zatrudnienia.

Przeczytaj także:

Umowa B2B – na czym polega? 

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.