Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Tarcza antykryzysowa – wszystkie postanowienia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

interaktywność

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ? jest to tzw. tarcza antykryzysowa 1.0.

W dniu 09 kwietnia 2020 roku Sejm uchwalił zmiany do ww. ustawy nazwane potocznie tarczą antykryzysową 1.1. Zwrócić należy uwagę, że zmiany te wejdą w życie dopiero po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Ustawę musi bowiem uchwalić jeszcze Senat oraz podpisać Prezydent.

Prezes Rady Ministrów w dniu 09 kwietnia 2020 roku ogłosił również, że powstaje projekt ustawy nazwany tarczą antykryzysową 2.0. Ma ona skupiać się na instrumentach pomocy zwrotnej i częściowo zwrotnej kierowanych głównie do dużych przedsiębiorstw. Stosowna ustawa ma zostać uchwalona na przełomie kwietnia i maja

DOFINANSOWANIA/ POŻYCZKI/ ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKÓW:

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1) Komu przysługuje:

Przedsiębiorcy zatrudniającemu pracowników, przy czym za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, jak również osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli osoba ta podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

2) Warunki, które musi spełnić przedsiębiorca:

 1. spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, przez który rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług o:
  1. nie mniej niż 15% liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 dowolnie wskazanych miesięcy przypadających po 1.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych) lub
  2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych
 2. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku gdy: zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w pkt 1, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;
 3. c) brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;

3) Czynności, które należy wykonać:

 1. obniżenie wymiaru etatu pracownika nie więcej niż o 20%, maksymalnie jednak do 0,5 etatu z zastrzeżeniem, że wypłacane pracownikowi wynagrodzenie będzie nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, albo
 2. wprowadzenie przestoju ekonomicznego – przy czym w okresie przestoju pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Jak wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć wymiar czasu pracy pracowników:

 1. Jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe należy wyłonić przedstawicieli pracowników, o ile wcześniej nie zostali wyłonieni (w naszej ocenie dopuszczalne będzie też zawarcie porozumienia ze wszystkimi pracownikami, o ile takie rozwiązanie będzie łatwiejsze do wdrożenia),
 2. Pracodawca zawiera z porozumienie z przedstawicielami pracowników.
 3. Treść porozumienia:
 4. a) wskazanie grup pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (np. kelnerzy, kucharze, ekspedientki) – przy czym ustawa nie zabrania stosowania w odniesieniu do części pracowników przestoju, a do części obniżonego wymiaru czasu pracy,
 5. b) wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników po obniżeniu,
 6. c) okres obowiązywania przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania kopii porozumienia Powiatowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

4) Zakres dofinansowania:

Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenie pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz związane z tym wynagrodzeniem składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

5) Wysokość dofinansowania:

Wynagrodzenie jest dofinansowane przez FGŚP w wysokości 50% wynagrodzenia za pracę należnego pracownikowi po zmniejszeniu wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązującego na dzień złożenia wniosku) oraz należne od tego wynagrodzenia składki obciążające pracodawcę.

6) Okres za jaki przysługuje dofinansowanie:

Łączny okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

7) Wyłączenia:

 1. a) dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 2. b) dofinansowanie przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy z innego źródła.

8) Tryb złożenia wniosku:

Wniosek o wypłatę dofinansowania należy złożyć do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

Wzór wniosku oraz załączników znajduje się na  tej stronie.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez starostę

1) Komu przysługuje:

Przedsiębiorcy będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą zatrudniającemu pracowników, przy czym za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, jak również osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, albo na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli osoba ta podlega z tego tytułu obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

2) Kryteria:

Spadek obrotów w następstwie COVID-19 – przez który rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3) Wysokość dofinansowania:

W przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

4) Okres dofinansowania:

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dofinansowanie wypłacane jest co miesiąc po złożeniu oświadczenia o stanie zatrudnienia według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym dofinansowanie jest wypłacane.

5) Warunki:

Utrzymanie stanu zatrudnienia pracowników objętych umową zawartą ze starostą przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi (pod rygorem zwrotu dofinansowania w części, w której warunek nie został spełniony – bez odsetek, w terminie 30 dni od wezwania),

6) Wyłączenia:

Nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

7) Wniosek:

Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP. Dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o umowę zawieraną przez przedsiębiorcę ze starostą.

Dofinansowanie dla przedsiębiorcy od starosty

1) Komu przysługuje:

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną (mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą) nie zatrudniającemu pracowników.

2) Kryteria:

Spadek obrotów w następstwie COVID-19 – przez który rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3) Wysokość dofinansowania:

W przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

4) Okres dofinansowania:

Nie dłużej niż 3 miesiące. Dofinansowanie wypłacane jest co miesiąc po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

5) Warunki:

Prowadzenie działalności przez okres, za który wypłacane jest dofinansowanie, a następnie przez okres równy temu okresowi (pod rygorem zwrotu dofinansowania w części, w jakiej warunek nie został spełniony – bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia wezwania).

6) Wyłączenia:

Nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

7) Wniosek:

Wniosek o przyznanie dofinansowania składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP.

Świadczenie postojowe

1) Komu przysługuje:

 1. a) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
 2. b) osobie współpracującej na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, pod warunkiem, że osoby te zamieszkują na terytorium RP i: są jej obywatelami, albo posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP (dot. obywateli państw członkowskich UE, EFTA, lub Konfederacji Szwajcarskiej) lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP.

2) Wyłączenie:

Osoba taka nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

3) Wymogi:

 1. dotyczące osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:
 • – przestój w prowadzonej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • – rozpoczęcie działalności gospodarczej przed 1.02.2020 r. i:
  • jeśli nie zawiesiła prowadzenia działalności – spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o wypłatę świadczenia o 15% w porównaniu do miesiąca poprzedniego, a dodatkowo przychód ten nie może być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (przed dniem złożenia wniosku),
  • jeśli zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31.01.2020 r. – jej przychód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o świadczenie nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (przed dniem złożenia wniosku),

– wymogi te nie dotyczą osoby, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 1. w odniesieniu do osoby współpracującej na podstawie umowy:

– przestój w świadczeniu usług w następstwie wystąpienia COVID-19,

– zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 lutego 2020 r.,

– uzyskanie przychodu z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek w kwocie nie wyższej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

4) Świadczenie:

Świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2080 zł, ale

– w przypadku gdy jedna osoba świadczyła usługi w oparciu o kilka umów cywilnoprawnych a suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,

– osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiana Tarcza 1.1

Początkowo przedsiębiorca uprawniony był do świadczenia postojowego wyłącznie z 1 miesiąc. W tzw. tarczy antykryzysowej 1.1 przewidziano, że świadczenie to będzie można pobierać przez okres do 3 miesięcy ? za miesiące, w których spełnione zostaną ww. warunki.

5) Zbieg podstaw:

W przypadku zbiegu podstaw przysługuje jedno świadczenie postojowe.

6) Wniosek:

Wniosek o wypłatę świadczenia osoba uprawniona składa do ZUS. W przypadku osoby świadczącej usługi w oparciu o umowę cywilnoprawną wniosek jest składany za pomocą zleceniodawcy (zamawiającego).

7) Termin złożenia wniosku:

Najpóźniej 3 miesiące od miesiąca, w którym został zniesiony stanu epidemii.

Wzór wniosku oraz dalsze informacje dotyczące tej formy wsparcia znajdują się na stronach: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorcy

1) Komu przysługuje:

Przedsiębiorcy będącemu mikroprzedsiębiorcą, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Zmiana Tarcza 1.1

Początkowo o pożyczkę starać mogli się wyłącznie przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Tarcza 1.1 znosi ten wymóg. Obecnie może ją uzyskać także osoba samozatrudniona. Warunkiem umorzenia pożyczki jest w tym przypadku kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

2) Wniosek:

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Pożyczki udziela starosta.

3) Wysokość pożyczki:

Do 5.000 złotych.

4) Oprocentowanie:

Stałe w wysokości 0.05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.

5) Okres spłaty:

Nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6) Warunki umorzenia pożyczki:

Pożyczka wraz z odsetkami może być umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020

Zwolnienie (całkowite i częściowe) z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek do ZUS

1) Komu przysługuje pełne zwolnienie ze składek ZUS:

 1. a) płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
 2. b) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiana Tarcza 1.1

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w Tarczy 1.1, z częściowego zwolnienia ze składek ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 pracowników. Zwolnienie obejmie 50% należności z tytułu składek.

Nie przysługuje:

przedsiębiorcom, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowali należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

2) Rodzaj ulgi:

Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

3) Warunki:

 1. a) płatnik zgłaszający do ubezpieczeń inne osoby: zwolnienie przysługuje, jeśli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 2. b) osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie za siebie: zwolnienie przysługuje, jeśli prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

4) Wniosek:

Wniosek należy złożyć do ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. ZUS zwalania z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku, gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Wzór wniosku i dalsze informacje o tej formie pomocy znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/bazawiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-zobowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek

1) Komu przysługuje:

Płatnikowi składek na ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczenia społeczne bez względu na to, od kiedy prowadzi on działalność, oraz bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

2) Okres przysługiwania:

Ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.

3) Rodzaj ulgi:

Odroczenie płatności składek i/lub rozłożenie ich na raty. O ile wniosek zostanie złożony przed terminem płatności składek płatnik nie poniesie kosztów związanych z ulgą.

UWAGA! Odroczenie w płatności składek nie wyłącza możliwości skorzystania z innych ulg przewidzianych w tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Więcej informacji o wzory wniosków znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezacewyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bezoplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytuluskladek/2551351

DODATKOWE ULGI/UŁATWIENIA:

Pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego:

Zgodnie z ustawą w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Zwolnienia z handlu w niedzielę

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i okresu epidemii, a także w okresie 30 dni po ich odwołaniu nie obowiązuje zakaz wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. Nie dotyczy to jednak niedziel, w których przypada święto.

Przedłużenie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należnej za rok 2020 został przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Przedłużenie terminu obowiązywania umów najmu zawartych przed dniem 31.03.2020 r.

Wprowadzone ustawą ograniczenia:

a) jeśli termin obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed 31.03.2020 r. upływa po tym dniu a przed dniem 30.06.2020 roku umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2020 r. (pod warunkiem złożenia oświadczenia przez najemcę);

b) do dnia 30.06.2020 r. niedopuszczalne jest wypowiedzenie najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu;

c) jeśli umowa najmu lokalu mieszkalnego lub wysokość czynszu za taki lokal została wypowiedziana przed dniem 31.03.2020 r. termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2020 r. (pod warunkiem złożenia oświadczenia przez najemcę) od ww. ograniczeń i zakazów istnieją wyjątki związane np. z zaleganiem z czynszem przez najemcę, które zostały enumeratywnie wymienione w ustawie.

Zmiana warunków pracy

1) Kogo dotyczy:

Pracodawca, u którego w następstwie COVID-19 wystąpił spadek obrotów, a który nie zalega z zapłatą składek ma możliwość:

 1. a) ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 § 1 kodeksu pracy, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 133 § 1 kodeksu pracy do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
 2. b) zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 3. c) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

2) Tryb:

Zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników (w zakresie trybu wyłaniania pracowników – patrz. I. pkt. 1 ppkt. 3)). Kopię porozumienia pracodawca przekazuje Powiatowemu Inspektorowi Pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Rozwiązanie umów dot. organizacji imprez rozrywkowych

1) Kogo dotyczy:

Przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

2) Rodzaj ulgi:

W przypadku rozwiązania umowy z klientem, które pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

3) Ograniczenia:

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

Zwolnienie z opłat abonamentowych

1) Zakres obowiązywania:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wstrzymane jest pobieranie od przedsiębiorców: a) opłat abonamentowych z tytułu tzw. abonamentu radiowo-telewizyjnego, b) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, o ile wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie.

2) Warunki – muszą zostać spełnione łącznie:

 1. a) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych,
 2. b) bycie płatnikiem ww. wynagrodzeń i opłat,
 3. c) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa powyżej za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

Możliwość wprowadzenia przez radę gminy, w drodze uchwały, zwolnienia z podatku od nieruchomości

obejmujących grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej za część roku 2020. Zwolnienie dotyczy wskazanych w uchwale rady gminy grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wygaśnięcie czynszów w galeriach handlowych.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Regulacja obowiązuje z mocą wsteczną od dnia wprowadzenia zakazu.

Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Regulacja obowiązuje od dnia zniesienia zakazu.

Zmiana Tarcza 1.1

W kolejnej odsłonie tarczy antykryzysowej na uwagę zasługują również poniższe ułatwienia:

–      obniżenie dochodu z uwagi na COVID-19 stanowić ma utratę dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ma być uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.,

–      jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo,

–      świadectwo zdrowia, które traci ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r. albo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, zachowuje ważność do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania tego stanu,

–      rolnikowi i domownikowi, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługiwać ma zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

–      ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS może na wniosek dłużnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r.,

–      osoby korzystające z pożyczki na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia będą mogły wnosić o zmianę jej warunków poprzez m.in. zawieszenie spłaty rat, wydłużenie okresu karencji, czasowe obniżenie oprocentowania do 0%,

–      Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ma udzielać ? na preferencyjnych warunkach ? wsparcia formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.