Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Sprzedaż udziału w spółce komandytowej

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Sprzedaż ?udziału? w spółce komandytowej

Jak sprzedać ?udziału? w spółce komandytowej?

Chciałbyś aby inna osoba weszła za ciebie do spółki komandytowej, ale nie wiesz czy jest to możliwe? Zastanawiasz się, czy możesz sprzedać jedynie część swojego udziału kapitałowego w takiej spółce? A może zastanawiasz się nad konsekwencjami podatkowymi sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej? Z wpisu dowiesz się:

  • co może być przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez wspólnika,
  • kiedy możliwa jest sprzedaż ?udziału? w spółce komandytowej,
  • w jakiej formie powinna zostać zawarta umowa sprzedaży,
  • czy nabywca odpowiada za zobowiązania zbywcy względem spółki,
  • jakie są konsekwencje podatkowe dla wspólnika.

Ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej

W spółkach komandytowych nie ma udziałów ani akcji, które wspólnik mógłby sprzedać. Może on jednak przenieść na inną osobę wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółce. Konsekwencją takiej transakcji jest zmiana składu osobowego wspólników spółki komandytowej. Na miejsce zbywcy wchodzi nabywa ogółu praw i obowiązków.

Jak zatem możesz zauważyć, nie jest możliwe sprzedanie części takiego ?udziału?. Co prawda poszczególne prawa majątkowe (np. prawo do zysku) mogą być przedmiotem cesji, jednak nie powoduje to uzyskania statusu wspólnika przez nabywcę. Nie można także przenieść uprawnień typowo korporacyjnych, takich jak uprawnienie do zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki.

Innymi słowy, możesz jedynie przenieść na inną osobę ogół praw i obowiązków w spółce tracąc status wspólnika na rzecz nabywcy. Nabywcą może być inny wspólnik albo osoba trzecia. Samo zaś przeniesienie ww. praw i obowiązków może nastąpić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatne.

Warunki przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej

W spółkach osobowych kluczową rolę odgrywają wspólnicy, dlatego zmiana ich składu wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Jeżeli zamierzasz przenieść ogół praw i obowiązków w spółce na inną osobę:

  • sprawdź, czy pozwala na to umowa spółki ? transakcja taka jest możliwa tylko, gdy umowa spółki to przewiduje,
  • uzyskaj na to pisemną zgodę wszystkich pozostałych wspólników, chyba że w umowie spółki postanowiono inaczej.

Tylko łączne spełnienie ww. warunków pozwala na przeniesienie ogółu praw i obowiązków na nabywcę. Zanim rozpoczniesz poszukiwania takiej osoby, upewnij się że transakcja taka jest w ogóle możliwa.

Ze względu na charakter spółki komandytowej i występowanie w nim wspólników o zróżnicowanych prawach i obowiązkach. Transakcje tego typu pomiędzy komplementariuszami i komandytariuszami powinny zostać odzwierciedlone w stosownej zmianie umowy spółki. Ta sama osoba nie może bowiem być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.

Przeczytaj również:

Forma umowy sprzedaży “udziału” w spółce komandytowej

Wybór formy, w jakiej umowa przeniesienia ogółu praw i obowiązków zostanie zawarta, zależy od sposobu powstania samej spółki. Jeżeli umowa spółki miała postać aktu notarialnego, ww. umowę będziesz musiał zawrzeć w formie pisemnej. Nie musisz zatem czynić tego w żadnej formie szczególnej.

W przypadku natomiast, gdy umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu internetowego wzorca umowy, w ten sam sposób możesz przenieść ogół praw i obowiązków. Przy czym, oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP. Ta możliwość ma dodatkową zaletę. Mianowicie, zastępuje złożenie wniosku o ujawnienie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS. W przypadku, gdy nabywca nie posiada konta w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź nie dysponuje żadnym ze ww. podpisów, umowę możesz zawrzeć w formie pisemnej.

Odpowiedzialność nabywcy “udziału” w spółce komandytowej

Zastanawiasz się zapewne, czy zawarcie omawianej umowy ma wpływ na twoją odpowiedzialność za zobowiązania względem spółki oraz jej wierzycieli. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie uwolni ciebie od tej odpowiedzialności. Co więcej, za zobowiązania istniejące w chwili zawarcia umowy, będziesz odpowiadał solidarnie z nabywcą.

Spółka, bądź wierzyciele będą mogli domagać się zapłaty zarówno od ciebie, jak i od nowego wspólnika. Niemniej, jeżeli byłeś komandytariuszem, wierzyciele będą musieli respektować ograniczenie twojej odpowiedzialności do różnicy pomiędzy sumą komandytową i wniesionym przez ciebie wkładem. W typowym przypadku zatem, gdy suma komandytowa i wniesiony wkład są sobie równe, odpowiedzialność ta faktycznie nie wystąpi. Dotyczy to również ograniczenia odpowiedzialności nabywcy, który przecież wstąpi w twoją pozycję w spółce.

Opodatkowanie sprzedaży ogółu praw i obowiązków spółki komandytowej

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód z takiej transakcji rozpoznawany jest, jako przychód ze zbycia praw majątkowych. Od przychodu możesz zatem odjąć koszty jego uzyskania. Tymi są zaś wszystkie wydatki poniesione przez ciebie na nabycie albo wytworzenie wkładu oraz jego wniesienie do spółki. Od tak obliczonego dochodu zapłacisz podatek według skali podatkowej (18% albo 32%).

Jeżeli wspólnik sprzedający jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to rozpozna on przychód z zysków kapitałowych. Po obniżeniu go o koszty uzyskania przychodu, podatek zostanie naliczony według stawki 19% albo 15%.

W obu przypadkach rozliczenie i zapłata podatku następuje w deklaracji rocznej składanej przez zbywcę ogółu praw i obowiązków w spółce.

Transakcja ta nie jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ten ostatni wynosi 1% od wartości umowy. Pamiętaj, że nabywca musi samodzielnie obliczyć i wpłacić podatek oraz złożyć deklarację podatkową PCC-1. Powinien to uczynić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.