radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Sprzedaż spółki z o.o.

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

sprzedaż spółki z o.o.- jak sprzedać spółkę z o.o.

Zastanawiasz się w jaki sposób sprzedać spółkę z o.o.? Nie wiesz w jakiej formie zawrzeć umowę, gdy spółka jest właścicielem nieruchomości? Szukasz informacji o odpowiedzialności względem nabywcy spółki z o.o.? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • W jaki sposób sprzedać spółkę z o.o.,
 • Jaką treść powinna mieć umowa sprzedaży,
 • W jakiej formie należy zawrzeć umowę,
 • Jak wyliczyć wartość spółki z o.o.,
 • Za co zbywca ponosi odpowiedzialność względem nabywcy spółki.

Co znaczy sprzedać spółkę?

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, a zatem jej sprzedaż jest stosunkowo prosta. Wystarczy, że sprzedasz wszystkie udziały w spółce. Oczywiście, gdy wspólników jest więcej, każdy z nich musi sprzedać swoje udziały nabywcy. Ten ostatni stanie się jedynym wspólnikiem spółki z o.o., a zatem będzie mógł decydować o wszystkich jej sprawach. Faktycznie, więc przedmiotem sprzedaży nie jest spółka, jako taka, a udziały w jej kapitale zakładowym.

Tą transakcję musisz jednak odróżnić od kilku innych, które mogą być mylone ze ?sprzedażą spółki?:

 • sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ? chociaż mogłoby się wydawać, że to to samo co sprzedaż spółki, jednak to mylne założenie. Spółka z o.o. nie musi prowadzić działalności gospodarczej, a zatem pomimo sprzedaży jej przedsiębiorstwa będzie funkcjonowała dalej. Sprzedaż przedsiębiorstwa pozbawia jednak spółkę całości jej majątku, dokumentacji handlowej, know-how, oznaczeń czyli mówiąc najkrócej wszystkich elementów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Taka sprzedaż nie prowadzi jednak do likwidacji spółki, ani zmian w gronie jej wspólników,
 • sprzedaż majątku spółki ? nawet wyprzedaż całości mienia spółki nie powoduje przejścia na nabywcę jakichkolwiek praw udziałowych w samej spółce z o.o. Podobnie, jak przy sprzedaży przedsiębiorstwa, dotychczasowi właściciele spółki pozostają nimi.

Treść umowy sprzedaży

W umowie sprzedaży udziałów powinieneś zamieścić informacje o spółce oraz ilości i nominalnej wartości sprzedawanych udziałów, a także cenę sprzedaży. Ponadto, w umowach tego typu najczęściej spotyka się następujące klauzule:

 • informacje o stanie księgowym spółki, toczących się z jej udziałem postępowaniach sądowych i administracyjnych, roszczeniach i zobowiązaniach,
 • zgodę na zbycie udziałów ? pamiętaj, że w umowie spółki można uzależnić zbycie udziałów od zgody spółki,
 • informacje na temat braku albo rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia albo prawa pierwokupu udziałów,
 • informacje na temat braku albo obciążenia udziałów prawem zastawu, użytkowania albo innymi obciążeniami,
 • postanowienie, która ze stron zobowiązana jest do poinformowania spółki o zawarciu umowy sprzedaży udziałów ? co prawda umowa jest skuteczna z chwilą jej zawarcia, jednak względem spółki za wspólnika uznawana jest tylko ta osoba, która wpisana jest do księgi udziałów. Jeżeli zatem fakt sprzedaży nie zostanie zgłoszony spółce, wszystkie prawa udziałowe nadal będzie mógł realizować zbywca (np. pobrać dywidendę),
 • postanowienie, w jaki sposób oraz przez kogo zostaną wykonane prawa i obowiązki względem spółki (np. prawo do pobrania dywidendy, obowiązek wniesienia dopłat).

Pamiętaj, że im dokładniej zostanie to opisane w umowie, tym trudniej będzie nabywcy wysuwać roszczenia względem ciebie.

Forma umowy

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zasada ta znajduje zastosowanie niezależnie od tego, czy spółka jest właścicielem nieruchomości lub innych praw rzeczowych.

            Jak już wiesz, własność udziałów przechodzi na mocy samej umowy, jednak fakt ten należy zgłosić zarządowi spółki. To ten organ, a nie nabywca udziałów, składa wniosek o zmianę danych wspólników w KRS.

Cena sprzedaży

Zapewne zastanawiasz się w jaki sposób określić cenę sprzedaży całości udziałów w spółce z o.o. Możesz ją określić na podstawie porozumienia z nabywcą albo skorzystać z jednej z metod wyceny spółek. Do tych ostatnich należą:

 • majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa ? czyli takie, które bazują na wartości aktywów spółki,
 • dochodowe metody wyceny przedsiębiorstwa ? te z kolei bazują na osiąganych zyskach i perspektywach w tym zakresie,
 • metody mieszane ? łączą dwie poprzednie,
 • metoda porównawcza ? czyli określenie wartości twojej spółki poprzez odniesienie jej do wartości innych, podobnych spółek.

A odpowiedzialność?

Sprzedaż udziałów nie wpływa na ogólne zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. Czyli, zbywca będący wspólnikiem nie odpowiada nadal za zobowiązania spółki. Jeśli zbywca jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, to sprzedaż udziałów nie wywiera wpływu na zakres i sposób jego odpowiedzialności względem wierzycieli spółki z o.o.

            Będąc zbywcą udziałów może jednakże odpowiadać z tytułu rękojmi za wady. W szczególności chodzi tu o wady prawne udziałów. Przykładowo, gdy oświadczysz, że:

 • udziały nie są obciążone prawami osób trzecich, a faktycznie ustanowiono na nich takie prawa,
 • podałeś nieprawdę opisując stan spółki, co miało bezpośredni wpływ na wartość udziałów,
 • spółka wyraziła zgodę na zbycie udziałów, a zgodą taką nie dysponowałeś ? wtedy własność udziałów nie przejdzie na nabywcę.

W tego typu przypadkach nabywca może nawet odstąpić od umowy domagając się od ciebie zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży oraz zapłaty dodatkowego odszkodowania za poniesione przez niego szkody.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.