radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia

Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia. Zastanawiasz się, czy twoje roszczenie uległo przedawnieniu? A może szukasz argumentów za jego dalszą wymagalnością? Nie wiesz, czym różni się przerwanie od zawieszenia przedawnienia? Z naszego artykułu dowiesz się:

 • czym jest przerwanie biegu przedawnienia,
 • a czym zawieszenie biegu przedawnienia,
 • jakie są skutki przerwania i zawieszenia przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia 

Są jednak sytuacje, które powodują tzw. przerwanie biegu terminu przedawnienia. Ich wystąpienie oznacza, że termin ten zaczyna biec na nowo. Z tym, że w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Przykładowo, jeżeli w ostatnim dniu przed przedawnieniem:

 • wniesiesz do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, to czynność ta przerwie bieg terminu przedawnienia. Termin ten rozpocznie bieg na nowo dopiero w dniu następnym po odbyciu się postępowania pojednawczego,
 • dłużnik podpisze z tobą ugodę albo wyśle tobie maila, w którym poprosi o odroczenie płatności (co stanowić będzie formę uznania długu), to takie zdarzenia również spowodują przerwanie biegu przedawnienia. Jednakże zacznie się on na nowo już kolejnego dnia.
Przykłady

 

Termin przedawnienia roszczenia z umowy pomiędzy przedsiębiorcami rozpoczął się w dniu 15 stycznia 2010 roku. Upłynąłby on zatem z dniem 15 stycznia 2013 roku (3 lata), jednakże w dniu 16 grudnia 2012 roku wierzyciel złożył do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Posiedzenie ugodowe odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 roku. Złożenie wniosku przerwało termin przedawnienia, który rozpoczął swój bieg na nowo w dniu 24 kwietnia 2013 roku.

 

W analogicznej sytuacji, dłużnik w dniu 11 stycznia 2012 roku wystąpił do wierzyciela z prośbą o rozłożenie należności na raty. Przerwało to bieg przedawnienia, który na nowo rozpoczął swój bieg w dniu 12 stycznia 2012 roku.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje zaistnienie każdego z niżej wskazanych zdarzeń:

 1. Każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Typowymi przykładami takich czynności są:
  • złożenie pozwu,
  • wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej,
  • wystąpienie z pozwem do sądu polubownego;
 2. Uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Typowymi przykładami takich czynności są:
  • pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
  • zawarcie ugody pozasądowej z dłużnikiem,
  • wystąpienie przez dłużnika do wierzyciela z prośbą o rozłożenia spłaty na raty, albo o odroczenie terminu płatności;
 3. Wszczęcie mediacji przed mediatorem.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia 

Odrębnym przypadkiem jest zawieszenie terminu przedawnienia. Powoduje ono, że na czas istnienia przeszkody zatrzymuje się bieg tego terminu. A po jej ustaniu biegnie on dalej, nie zaś od początku. Jeżeli zatem na dzień zawieszenia pozostał jeszcze rok do zakończenia okresu przedawnienia, to po odpadnięciu przesłanki uzasadniającej zawieszenie, termin ten biegnie nadal. Czyli do zakończenia okresu przedawnienia pozostaje rok.

            Dzieje się tak m.in. co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (np. stan klęski żywiołowej, wojna, zamieszki). Zawieszenie trwa przez czas występowania przeszkody. Pozostałe przypadki, w których dochodzi do zawieszenia biegu przedawnienia są następujące co do roszczeń, które przysługują :

 • dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej,
 • osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,
 • jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa.

Przeczytaj także:

Przedterminowe zakończenie umowy

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.