radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Przeniesienie praw autorskich

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Przeniesienie Praw Autorskich

Chciałbyś przenieść prawa autorskie ale nie wiesz, jak to zrobić? Zastanawiasz się, czy wszystkie prawa autorskie mogą zostać przeniesione? Nie znasz wymogów, jakie powinna spełniać umowa przeniesienia praw autorskich? W artykule znajdziesz informacje na temat:

 • przeniesienie praw autorskich – zasady,
 • warunków, jakie powinna spełniać umowa przenosząca prawa autorskie,
 • treści i formy umowy przeniesienia praw autorskich,
 • czym różni się przeniesienie praw autorskich od licencji.

Jakie prawa autorskie można przenosić?

Jak zapewne wiesz, prawa autorskie dzielą się na dwie grupy. Autorskie prawa majątkowe, czyli uprawnienia do korzystania z utworu oraz rozpowszechniania go i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia. Autorskie prawa osobiste, które chronią więź twórcy z jego utworem oraz obejmują m.in. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem oraz decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu.

Ten podział jest kluczowy dla zadanego powyżej pytania. Przedmiotem obrotu mogą być bowiem tylko autorskie prawa majątkowe. Prawa osobiste twórcy nie podlegają natomiast zbyciu. Nie można również upoważnić innej osoby do korzystania z nich.

Umowa przeniesienia praw autorskich

Jak każda umowa, również i ta, musi zawierać określone elementy. Prócz wskazania jej stron powinny znaleźć się w niej następujące postanowienia:

 • możliwie precyzyjne opisanie utworu, bądź utworów do których prawa są przenoszone. Należy przy tym pamiętać, że nie jest możliwe zawarcie umowy dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości,
 • wskazanie pól eksploatacji, co do których dochodzi do przeniesienia praw autorskich. Pola eksploatacji określają zakres, w jakim dana osoba może wykorzystywać prawa autorskie. Przykładowe pola eksploatacji, to: utrwalanie, bądź zwielokrotnianie utworu określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, itp.,
 • określenie wynagrodzenia należnego twórcy za przeniesienie autorskich praw majątkowych,
 • wskazanie, czy nabywca uprawniony będzie do korzystania z autorskich praw zależnych. Prawa te powstają na skutek opracowania innego utworu (np. tłumaczenie, adaptacja, przeróbka). Korzystanie z praw zależnych wymaga przy tym zgody twórcy utworu pierwotnego (podlegającego opracowaniu),
 • jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami danego przypadku, w umowie powinno się również uregulować kwestie nadzoru autorskiego (np. przy projektach architektonicznych) albo korekty autorskiej (np. przy artykułach i publikacjach książkowych),
 • stałym elementem umów przenoszących prawa autorskie jest również zapewnienie twórcy o przysługiwaniu mu tychże praw oraz zobowiązaniu się do powzięcia określonych działań, na wypadek gdyby osoby trzecie rościły sobie prawa do utworu,
 • w umowach tego typu zamieszcza się również klauzule poufności, najczęściej celem zachowania w tajemnicy zakresu przenoszonych praw oraz wynagrodzenia,
 • dodatkowo umowa zawierać może takie elementy, jak: właściwość sądu, forma zmiany umowy, ilość egzemplarzy.

Umowa przenosząca prawa autorskie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Nie będzie zatem skuteczne zbycie praw autorskich poprzez wymianę wiadomości e-mail albo wypełnienie internetowego formularza.

Przeniesienie praw autorskich a licencja

Mocą umowy licencji osoba, której przysługują autorskie prawa majątkowe, upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w sposób oznaczony. Prawa autorskie nie są zaś przenoszone. Licencja zatem jest formą zależnego eksploatowania cudzych praw autorskich. Umowa licencji może zostać zawarta na czas określony do lat pięciu albo na czas nieoznaczony. Przeniesienie praw autorskich natomiast jest trwałe. Podobnie jak licencja może wszakże dotyczyć określonego terytorium oraz wskazanych w treści umowy pól eksploatacji.

Przeczytaj także:

Utwór pracowniczy
Autorskie prawa osobiste
Autorskie prawa majątkowe
Naruszenie praw autorskich

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: PRAWO AUTORSKIE

W poradniku kompleksowo omówiliśmy:

  • podstawowe zagadnienia dotyczące
   prawa autorskiego,
  • autorskie prawa majątkowe i osobiste
   oraz wskazaliśmy komu przysługują,
  • kwestię utworu,
  • utworu pracowniczego,
  • licencji oraz
  • pól eksploatacji,
  • prawo cytatu
  • zagadnienie przeniesienia praw autorskich.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci ebooka.