Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Przejście zakładu pracy a ochrona przedemerytalna pracownika

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Przejście zakładu pracy a ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna to szczególne uprawnienie. Uniemożliwia ona zwolnienie osób, które niedługo (a dokładnie w okresie 4 lat) będą uprawnieni do przejścia na emeryturę. Prawo jednak wyłącza ochronę przedemerytalną w niektórych przypadkach. Wiele osób zastanawia się, czy ochrona przedemerytalna dalej obowiązuje, jeżeli firma go zatrudniająca zostanie przejęta przez innego pracodawcę. Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym artykule. Poruszę następujące kwestie:

  • Jakie skutki prawne ma przejęcie pracowników przez innego pracodawcę?
  • Na czym polega trwałość stosunku pracy?
  • Czy dopuszczalna jest zmiana warunków pracy w trakcie trwania ochrony przedemerytalnej?
  • Czy zmienia się zakres ochrony przedemerytalnej w przypadku przejęcia firmy przez nowego pracodawcę?

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę – skutki dla pracowników

Kodeks Pracy dokładnie opisuje sytuację przejęcia zakładu pracy przez nowy podmiot. Zgodnie z treścią jego przepisów:

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Paragraf 5, o którym mowa powyżej dotyczy zatrudnionych na inne umowy niż umowa o pracę. Jednakże skoro ochrona emerytalna, o której mówię w niniejszym artykule dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę, nie musimy się przejmować tym wyjątkiem.

A zatem, analizując powyższy przepis można wysnuć wniosek, że zmiana pracodawcy w wyniku przejęcia firmy przez inny podmiot, nie powinna mieć wpływu na pracowników tego przedsiębiorstwa. Najczęściej tak właśnie jest. Nowa firma z mocy prawa przejmuje dotychczasowe stosunki pracy. Nie trzeba podpisywać nowych umów o pracę, a pracownicy kontynuują zatrudnienie na takich samych warunkach. Oznacza to, że ochrona przedemerytalna dalej obowiązuje, a nowy pracodawca nie może zwolnić pracownika, któremu ochrona ta przysługuje.

Zmiana warunków pracy w okresie ochrony przedemerytalnej

Trzeba jednak pamiętać o jednej istotnej kwestii. Nowy pracodawca ma prawa wręczyć pracownikom tzw. wypowiedzenie zmieniające, które może np. modyfikować wysokość pensji, czasu pracy, czy warunków pracy również na niekorzyść pracownika. Może jednak tego dokonać tylko, jeżeli:

  • zmiana warunków zatrudnienia dotyczy ogółu pracowników (nie można zatem zmienić warunków pracy tylko tym, których obejmuje ochrona przedemerytalna),
  • pracownik utraci zdolność albo uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pracownik, którzy otrzyma takie wypowiedzenie musi wyrazić zgodę na jego warunki. Jeżeli zgody tej nie wyrazi, jego umowa o pracę zostaje rozwiązana. Na szczęscie dla osób objętych ochroną przedemerytalną mamy jeszcze jedną instytucję prawa pracy, która chroni prawa takich osób. Mowa tu o dodatku wyrównawczym.

Dodatek wyrównawczy w okresie ochrony przedemerytalnej

Jeżeli w wyniku przejścia firmy na nowego pracodawcę, pracownik podlegający ochronie przedemerytalnej otrzyma wypowiedzenie zmieniające, w którym jego wynagrodzenie jest niższe niż dotychczas, otrzyma dodatek wyrównawczy. Jest to różnica między nowymi i starymi zarobkami. Dodatek wyrównawczy otrzymuje się przez cały okres, w którym pracownik korzystałby ze szczególnej ochrony przedemerytalnej (czyli do wieku emerytalnego). Dzięki temu nawet zmiana wysokości wynagrodzenia na niższe nie sprawi, że pracownik przed emeryturą zdecyduje się zrezygnować z dotychczasowej pracy z uwagi na pogorszenie się jej warunków.

Inne zmiany

Niestety w przypadku innych zmian (niedotyczących wysokości wynagrodzenia) nie ma żadnych mechanizmów bezpieczeństwa dla osoby objętej ochroną przedemerytalną. Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca musi spełnić konkretne warunki (wskazane powyżej), aby móc zmienić warunki pracy i płacy. Nie jest to zatem sytuacja częsta.

Podsumowanie

W przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, pracownicy objęci ochroną przedemerytalną dalej z niej korzystają. Pracodawca ma wprawdzie kilka możliwości zmiany warunków pracy (które mogą doprowadzić do tego, że pracownik będzie zmuszony zrezygnować z jej kontynuowania). Są to jednak sytuacje wyjątkowa, a nowy pracodawca nie może arbitralnie decydować o losach swoich pracowników, bowiem wstępuje całkowicie w prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy. To z kolei wiąże się z tym, że wszystkie umowy i uprawnienia pracowników pozostają bez zmian.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.