radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Prokura samoistna

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

prokura samoistna

Co to jest prokura samoistna?

Szukasz informacji na temat prokury samoistnej? A może zastanawiasz się, jaka jest pozycja prokurenta samoistnego w spółce i czym różni się on od pełnomocnika spółki? Czy też chciałbyś wiedzieć, kto powołuje i odwołuje prokurenta samoistnego? Z artykułu dowiesz się:

  • czym różni się prokura od pełnomocnictwa,
  • co to jest prokura samoistna,
  • jakie kompetencje ma prokurent,
  • w jakich podmiotach możliwe jest powołanie prokurenta,
  • kto i w jaki sposób powołuje i odwołuje prokurenta.

Czy prokurent jest pełnomocnikiem?

Prokura jest rodzajem specjalnego pełnomocnictwa, którą wyróżniają następujące cechy:

  • powołać prokurenta może wyłącznie osoba fizyczna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS ? prokurę może zatem powołać osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, spółka handlowa albo inny podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS (np. stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą),
  • prokura obejmuje umocowanie do czynności, w tym sądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest to zatem bardzo szerokie umocowanie do reprezentowania przedsiębiorcy niemal we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością gospodarczą.

Będąc prokurentem samoistnym możesz zatem reprezentować przedsiębiorcę przy podpisywaniu większości umów, a także przed sądami i organami administracji publicznej. Prokura nie obejmuje jedynie dokonywania następujących czynności: zbycie przedsiębiorstwa, dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości.

Jeżeli zatem jesteś prokurentem samoistnym i masz podpisać umowę tego rodzaju, zadbaj o wydanie tobie odrębnego pełnomocnictwa do dokonania danej czynności.

Pamiętaj także, iż pełnomocnictwo to musi odpowiadać formie, w jakiej dana czynność musi zostać zawarta. Transakcje mające za przedmiot przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część wymagają formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Natomiast sprzedaż i obciążenie nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Taką samą formę musi zatem mieć pełnomocnictwo udzielone tobie.

Pełnomocnik, nie będący prokurentem, ma zdecydowanie węższe kompetencje. Jest on bowiem powoływany do wykonywania jedynie określonych czynności (np. zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki), bądź czynności określonego rodzaju (np. zawierania umów określonego typu). Co więcej, pełnomocnik nie jest ujawniany w ewidencji, bądź rejestrze.

Rodzaje prokurentów

Ustawodawca wyróżnia kilka rodzajów prokury. Różnią się one między sobą sposobem reprezentacji mocodawcy względem osób trzecich. Wyróżnia się, zatem prokurę:

  • samoistną ? prokurent samodzielnie reprezentuje dany podmiot,
  • łączną ? jest ona udzielona kilku osobom łącznie, podejmowane przez nich czynności wymagają zatem ich współdziałania,
  • mieszaną ? polega ona na tym, że prokurent uprawniony jest do reprezentowania danego podmiotu wyłącznie wraz z jego członkiem zarządu albo wspólnikiem uprawnionym do reprezentacji spółki.

Pamiętaj jednak, że prokurentów samoistnych możesz powołać więcej niż jednego. W takim przypadku każdy z nich uprawniony będzie do samodzielnego reprezentowania twojego przedsiębiorstwa lub spółki.

Powołanie i odwołanie prokurenta

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, powołanie i odwołanie prokurenta będzie twoją samodzielną decyzją. W spółkach natomiast ustanowienie prokurenta wymaga uchwały zarządu albo wspólników mających prawo reprezentowania spółki. Prokurenta może już jednak odwołać członek zarządu albo jeden ze ww. wspólników samodzielnie.

Pamiętaj również o konieczności wpisania prokurenta do ewidencji, bądź rejestru. W pierwszym przypadku możesz dokonać tego edytując swój wpis w CEiDG. W drugim, służy do tego formularz KRS-WL. Stanowi on załącznik do formularza zmiany wpisu właściwego dla danej spółki. Od wniosku o wpis danych prokurenta do KRS pobierane są opłaty: 250 zł ? opłata sądowa, 100 zł ? opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.