Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Program Gminy Wrocław dotyczący restrukturyzacji zadłużenia za lokale komunalne – jak wygląda procedura?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

procedura umorzenia długu za lokale komunalne Wrocław

Program Gminy Wrocław dotyczący restrukturyzacji zadłużenia za lokale komunalne – Jak wygląda procedura umorzenia długu?

W dniu 12 marca 2019r. Rada Miejska Wrocławia uchwaliła ?program restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław?. W poprzednich wpisach przybliżyłem zagadnienia związane z możliwością umorzenia długów. Wyjaśniłem kto może skorzystać z programu oddłużenia oraz jakie długi podlegają umorzeniu. Dzisiaj przedstawię jak wygląda sama procedura korzystania z programu oraz co zrobić, aby doszło skutecznie do umorzenia długu.

Jak rozpocząć procedurę oddłużenia

Do programu restrukturyzacji zadłużenia przystąpić może dłużnik, który w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. złoży wierzycielowi pisemny wniosek o restrukturyzację zadłużenia. Czyli aby zacząć procedurę, trzeba złożyć pisemny wniosek do Gminy Wrocław. Wniosek składa się na przygotowanym przez Gminę formularzu. Taki formularz może być pobrany z Internetu. Można go też otrzymać w Biurze Obsługi Klienta danego zarządcy. Tam też składa się wniosek.

Należy też wcześniej uzyskać informację od swojego zarządcy o wysokości zadłużenia na grudzień 2016r. To ważne, ponieważ musisz widzieć ile długu pozostanie Ci do spłaty.

Przykład: Pan Kazimierz pobrał z Biura Obsługi Klienta wzór wniosku, wypełnił go i podpisał. Następnie złożył wniosek w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Zasobu Komunalnego. Jego wniosek będzie procedowany dalej.

Przykład 2: Pani Janina sporządziła wniosek na kartce wyrwanej z zeszytu. Opisała w nim całą swoją sytuację i poprosiła o umorzenie długu. Jej wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Musi zostać poprawiony i przepisany na odpowiedni formularz. Inaczej nie zostanie rozpoznany.

Może Cię reprezentować pełnomocnik

Wniosek może być też złożony przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być np.: ktoś z rodziny. Może być nim także adwokat lub radca prawny. W takim przypadku osoba działająca w imieniu dłużnika obowiązana jest do wniosku załączyć oryginał udzielonego jej na piśmie przez dłużnika pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie. Nie jest wymagana forma aktu notarialnego, ani poświadczenie podpisu przez notariusza.

Przykład: Pani Anna jest osobą starszą. Nie ma siły, żeby samemu załatwiać wszystkie sprawy. Aby skorzystać z programu restrukturyzacji długu umocowała do działania w swoim imieniu córkę, Joannę. Pełnomocnictwo zostało sporządzone w formie pisemnej. Pani Joanna sporządziła wniosek i złożyła go razem z oryginałem pełnomocnictwa. Gmina Wrocław będzie się kontaktowała z Panią Joanną aby pozytywnie zakończyć postępowanie.

Co jeśli wniosek ma braki formalne?

Składając wniosek dłużnik może nie dochować należytej staranności i popełnić błędy formalne np.: zapomni podpisać wniosku, albo nie złoży pełnomocnictwa. W przypadku stwierdzenia przez wierzyciela, że wniosek dotknięty jest brakami formalnymi, wierzyciel wzywa dłużnika, aby ten w terminie 14 dni od daty doręczenia mu wezwania uzupełnił braki formalne wniosku, wskazując jednocześnie te braki. Czyli wierzyciel wyśle Ci pismo, w którym wskaże co zrobiłeś nieprawidłowo i co musisz poprawić. Masz na to 14 dni od daty doręczenia Ci wezwania. Nieuzupełnienie przez dłużnika braków formalnych wniosku w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Przykład: Pan Adam złożył wniosek ale zapomniał go podpisać. Otrzymał pismo od wierzyciela, w którym wskazano brak formalny wniosku ? brak podpisu. Pan Adam niezwłocznie wniosek podpisał i uzupełnił brak formalny. Jego wniosek zostanie rozpoznany.

Przykład 2: Pani Alicja również zapomniała podpisać wniosku. Otrzymała pismo, ale przeczytała je nieuważnie. Nie uzupełniła wniosku w terminie. Jej wniosek nie zostanie w ogóle rozpoznany. Jej dług nie zostanie umorzony.

Wierzyciel ma prawo przeprowadzić postępowanie wyjaśniające

Wierzyciel może, celem ustalenia, czy wobec dłużnika zachodzą przesłanki negatywne przeprowadzić postępowanie weryfikacyjne, w szczególności poprzez przeprowadzenie wizji nieruchomości zajmowanej przez dłużnika. Sprawdzi na przykład, czy dłużnik nie dewastuje lokalu.

W takim przypadku dłużnik, po uprzednim zawiadomieniu go przez wierzyciela z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, obowiązany jest umożliwić przedstawicielom wierzyciela przeprowadzenie wymaganych czynności, w szczególności w postaci wejścia do nieruchomości i dokonania w niej dokumentacji fotograficznej. Odmowa umożliwienia przeprowadzenia przez wierzyciela czynności jest równoznaczna z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Warto przypomnieć, że z programu restrukturyzacji zadłużenia wyłączeni są dłużnicy, którzy dopuszczają się dewastacji nieruchomości lub używają w nieruchomości instalacji zagrażających bezpieczeństwu nieruchomości, osób z nich korzystających lub osób zajmujących inne nieruchomości. Gmina może też sprawdzić, czy nieruchomość nie została oddana w dowolną formę posiadania innym osobom, bez uzyskania zgody wierzyciela czyli czy w mieszkaniu rzeczywiście mieszka najemca, czy też ktoś inny.

Ugoda z wierzycielem

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zawarcie ugody z wierzycielem. Ugoda zawiera wszystkie istotne postanowienia porozumienia, tj. wysokość umorzonej wierzytelności oraz okres spłaty pozostałej części. Ugoda musi zostać podpisana przez wnioskodawcę (dłużnika), a w niektórych przypadkach przez wszystkie osoby korzystające z lokalu. Odmowa podpisania ugody skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Do podpisania z dłużnikiem ugody, o której mowa uprawnieni są:

  1. Prezydent Wrocławia – bez względu na wysokość kwoty podlegającej umorzeniu;
  2. Kierownik jednostki lub podmiotu działających w imieniu Gminy Wrocław – jeśli wysokość zadłużenia podlegającego umorzeniu nie przekracza kwoty 50 000,00 zł.

Co ważne! Wierzyciel umarza zadłużenia w wysokości określonej w ugodzie, dopiero po wywiązaniu się przez dłużnika z jej postanowień i wypełnieniu przez dłużnika wszystkich innych warunków (np.: regularnego płacenia czynszu). W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z postanowień zawartej ugody lub nie spełnienia któregokolwiek z warunków, całe niespłacone zadłużenie objęte ugodą staje się natychmiast wymagalne i może być dochodzone sądownie. Jeżeli jest już wyrok, wierzyciel może oddać sprawę do komornika.

Przykład: Pani Jagoda zawarła z wierzycielem ugodę na mocy której wierzyciel zobowiązał się do umorzenia 70% jej zadłużenia, pod warunkiem spłaty pozostałych 30 procent w terminie 6 miesięcy od daty podpisania ugody oraz pod warunkiem regularnego opłacania bieżącego czynszu. Pani Jagoda wykonała ugodę. Po sprawdzeniu wykonania umowy wierzyciel umorzył pozostałą część zadłużenia.

Przykład 2: Pan Marcin podpisał ugodę. Miał spłacić 40% zadłużenia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania ugody. Miał również płacić bieżący czynsz. Niestety opłacał czynsz nieregularnie doprowadzając do wzrostu zadłużenia. Ugoda nie mogła zostać uznana za wykonaną. Wierzyciel nie umorzył długu Pana Marcina, a nadto oddał sprawę do Sądu.

Przeczytaj również:

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura