O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo. 

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Joachima Lelewela 23/7

53 – 505 Wrocław

Biuro w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14

Biuro w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Poznaj nas w social mediach

adwokat wrocław upadłość konsumencka

ERYK TRYBULIŃSKI

tel. 695 560 425

Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką.

W Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia sprawami dotyczącymi upadłości konsumenckiej zajmuje się adwokat Eryk Trybuliński.

Jego doświadczenie w tym zakresie nie ogranicza się tylko do udzielania porad prawnych, sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy obecności na rozprawach.

Adwokat Eryk Trybuliński jest także autorem opracowań i poradników dotyczących upadłości konsumenckiej.

Pobierz darmowy e-book o upadłości konsumenckiej!

A w nim między innymi: lista sądów upadłościowych oraz formularz wniosku.

Upadłość konsumencka – ratunek dla dłużnika

Czasem zdarza się tak, że spirala zadłużenia wymyka się spod kontroli. Początkowa niewielka pożyczka powoduje powstanie długu, który wydaje się niemożliwy do spłaty. Kolejne zaciągnie zobowiązań tylko pogarsza sytuację dłużnika, który znajduje się w sytuacji bez wyjścia. Musisz jednak wiedzieć, że i z taką sytuacją można sobie poradzić, a sposobem na wyjście z długów może okazać się instytucja upadłości konsumenckiej. Warto zatem poznać czym jest upadłość konsumencka.

Po przeczytaniu tego wpisu dowiesz się czym jest upadłość konsumencka, jakie są jej wady i zalety oraz jakie rzeczywiste skutki za sobą pociąga. Ponadto, znajdziesz tutaj odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: Co to jest upadłość konsumencka? Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Jakie warunki trzeba spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką? Czy każdy dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to instytucja, którą można określić jako postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które polega na tym, że dłużnik w miarę swoich możliwości spłaci swoich wierzycieli, według ustalonego podczas postępowania planu spłaty wierzycieli oraz w konsekwencji, postępowanie to doprowadzi do umorzenia zobowiązań tego dłużnika. Kwestie te regulowane są przez ustawę prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka może być zatem sposobem na pozbycie się długów. Pamiętaj jednak, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest magicznym sposobem na pozbycie się długów bez ich spłaty, postępowanie to składa się z różnych etapów, w których powinieneś podjąć określone działania, o których dowiesz się poniżej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach długi mogą zostać umorzone bez dokonywania żadnych spłat.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzone jest przed sądem. Procedura ta ma na celu ustalić jakim wierzycielom, w jakich terminach i w jakiej wysokości dłużnik będzie miał spłacić swoje długi. Cały twój dotychczasowy majątek podlega weryfikacji i to właśnie również z niego będziesz miał spłacać swoje zadłużenie. Pamiętaj jednak, że nie wszystko zostanie stracone, bowiem prawo upadłościowe zakłada minimalny próg zachowania przez Ciebie najpotrzebniejszych elementów twojego majątku.

Zacznijmy więc od tego kto może ogłosić upadłość konsumencką.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Przede wszystkim trzeba wskazać, że upadłość konsumencką może ogłosić każdy dłużnik, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej. Przy czym należy pamiętać, że ważny jest moment zgłoszenia wniosku, co oznacza, że jeżeli w chwili składnia wniosku nie prowadzisz firmy, to możesz ogłosić upadłość konsumencką, nawet jeżeli prowadziłeś firmę chwilę wcześniej. Możliwe jest zatem nawet oddłużenie z długów, które powstały podczas prowadzenia działalności gospodarczej, co jednak nie jest takie proste w praktyce, ze względu na pewne ograniczenia w przepisach. Co do zasady zatem, zdolność upadłościową mają osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w momencie składania wniosku o upadłość konsumencką. Jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą również możesz ogłosić upadłość konsumencką.

Ponadto, podnosi się też, że upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby prowadzące gospodarstwo rolne, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające z prawa upadłościowego (np. jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej).

Sporne w doktrynie prawniczej jest to, jak należy rozumieć to, że dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej. Z całą pewnością można stwierdzić, że osoba, która nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG i nie prowadzi faktycznie działalności gospodarczej będzie uprawniona do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przykładowo, jeżeli dłużnik jest pracownikiem albo dłużnik prowadził kiedyś działalność gospodarczą, ale ją zakończył i został wykreślony z rejestru. Problematyczna kwestia pojawia się w sytuacji, gdy dłużnik faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej ale już lub nadal jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. Tutaj jednakże każda konkretna sprawa wymaga wnikliwej analizy przez profesjonalistów pod kątem tego czy można ogłosić upadłość czy nie.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Aby lepiej zrozumieć problematykę zdolności upadłościowej należy odpowiedzieć na pytanie: kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Przede wszystkim, upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby prawne, czyli przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą również nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Osoby prowadzące firmy, jeżeli interesują się tematyką upadłości, powinny sprawdzić kwestię upadłości na innych zasadach określonych w prawie upadłościowym lub zakończyć prowadzenie tej działalności. Wiesz już zatem, że nie każdy dłużnik może ogłosić upadłość konsumencką.

Jeśli chcesz szerzej poznać kwestię tego, kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej, wraz z podaniem konkretnych przykładów, koniecznie sprawdź ten wpis: https://adwokat-wroclaw.biz.pl/kto-nie-moze-oglosic-upadlosci-konsumenckiej/

Jakie warunki należy spełnić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Musisz jednak wiedzieć, że samo posiadanie takiego statusu nie pozwala na ogłoszenie upadłości. Poza zatem posiadaniem określonego statusu trzeba spełnić inne przesłanki.

Trzeba pamiętać, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Ogłoszenie upadłości może zajść zatem wtedy gdy dana osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej jest niewypłacalna. Niewypłacalność oznacza stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istotna jest zatem utrata zdolności płatniczej.

Utrata zdolności płatniczej oznacza sytuację, w której dany dłużnik obiektywnie nie ma możliwości spłaty swoich wymagalnych długów.

Domniemanie niewypłacalności

Zgodnie z prawem upadłościowym, domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jeżeli zatem dany dłużnik zalega ze spłatą swoich zobowiązań ponad trzy miesiące – ustawa prawo upadłościowe zakłada, że takiemu dłużnikowi przysługuje prawo do ogłoszenia upadłości. Jeżeli natomiast dłużnik zalega z płatnościami swoich długów w krótszym okresie, to również istnieje możliwość, że przysługuje mu prawo do ogłoszenia upadłości. W takiej sytuacji jednak, dłużnik powinien wykazać, że rzeczywiście jest niewypłacalny, ponieważ ustawa nie przyjmuje już takiego domniemania. Różnica w upływie tychże trzech miesięcy jest taka, że jeżeli dłużnik chce wcześniej ogłosić upadłość, to na nim spoczywa obowiązek wykazania, że jest niewypłacalny. Natomiast, w sytuacji, w której zalega on z płatnościami ponad trzy miesiące – ustawa zakłada, że dłużnik jest niewypłacalny i nie ciąży na nim obowiązek wykazywania tej niewypłacalności.

Aby lepiej zrozumieć tę kwestię można przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego, w którym Sąd stwierdził, że krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań.

Doprowadzenie do niewypłacalności lub rażące niedbalstwo dłużnika

Aktualnie, fakt, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie wpływa na możliwość ogłoszenia upadłości. Kwestia ta ma jednak znaczenie przy odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego oraz powoduje ustalenie różnych okresów spłaty wierzycieli w tymże planie, jeżeli zostanie on ustalony.

Kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Skoro wiesz już, kto posiada zdolność upadłościową – czyli kto może być podmiotem postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz wiedzieć również, kto może zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zostać złożony na formularzu.

Wniosek dłużnika

Przede wszystkim, wniosek o ogłoszenie swojej upadłości konsumenckiej może złożyć sam dłużnik. Jeżeli zatem zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, to właśnie ty jesteś uprawniony do złożenia wniosku w takiej sprawie. Właściwie można byłoby poprzestać na tym punkcie, bowiem inne podmioty do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są uprawnione tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale warto je poznać.

Wniosek wierzyciela

Innym uprawnionym podmiotem do złożenia wniosku o upadłość jest wierzyciel danego dłużnika. Wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok.

Ponadto, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

Warto przy tym jednak pamiętać, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli zatem dany dłużnik znajdzie się w trudnej sytuacji a sam nie chce składać wniosku o ogłoszenie upadłości, możliwe jest, że z takim wnioskiem wystąpi jego wierzyciel. Dłużnik taki ma jednak możliwość obrony przed takim wnioskiem, poprzez wykazanie, że zadłużenie to jest sporne, a spór ten istniał już przed złożeniem tego wniosku.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeżeli zdecydowałeś się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej pamiętaj, że należy złożyć go na odpowiednim formularzu. Po drugie wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 30 złotych. Wniosek musi ponadto spełniać określone wymogi formalne. Jednymi z najważniejszych elementów jakie powinien zawierać są:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • spis wierzytelności spornych;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, czy
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.

Jeżeli twój wniosek spełni wymogi formalne będzie następnie rozpatrywany przez sąd pod względem merytorycznym. Jeśli martwisz się, czy twój wniosek na pewno zostanie przyjęty przez właściwy sąd to zapraszamy cię do skorzystania z naszych usług. Dla naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i dbamy o prawidłowy przebieg postępowania, zapewniając bieżące monitorowanie sprawy.

Jak długo będzie trwała sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jak długo trwa rozpatrywany jest wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Prawo upadłościowe wskazuje, że postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Trzeba jednak wiedzieć, że termin ten jest jedynie tzw. terminem instrukcyjnym, czyli sąd nie ma obowiązku rozpatrzenia wniosku w tym czasie, a jest to jedynie założenie czasowe. Przez to rzeczywisty czas oczekiwania może być dłuższy. Dużo zależy również od tego, jak skomplikowana jest dana sprawa, jak wielu wierzycieli ma dłużnik zgłaszający upadłość, czy od liczby i natłoku spraw w danym sądzie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem

Po prawidłowym sformułowaniu wniosku i jego opłaceniu sąd zajmie się twoim wnioskiem. Warto wiedzieć, że wniosek o upadłość konsumencką rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego. Jeżeli twój wniosek zostanie uwzględniony – sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu twojej upadłości, w którym m.in. wezwie twoich wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności syndykowi – jednocześnie go wyznaczając. Oznacza to, że przypisany zostanie do Ciebie syndyk, który będzie miał za zadanie ocenić twoją sytuację majątkową. Syndykowi powinien zostać wydany również cały twój majątek. Prowadzi to do utworzenia z twojego majątku masy upadłościowej. W skład masy upadłości wchodzić ma cały twój majątek, którego likwidacja ma doprowadzić do tego, że w jak największym stopniu spłacisz swoje długi. Co do zasady w sprawie o upadłość konsumencką nie przeprowadza się rozprawy. Rozprawa odbywa się tylko wtedy gdy syndyk złoży wniosek do sądu o jej przeprowadzenie.

Syndyk czyli osoba, która ma dopilnować, że dłużnik spłaci swoich wierzycieli

Sposób likwidacji masy upadłości wybiera syndyk. Syndyk musi wziąć pod uwagę to, aby wierzyciele zostali zaspokojeni w jak największym stopniu oraz uwzględnić koszty likwidacji. W toku postępowania upadłościowego syndyk zatem najpewniej nakaże sprzedaż mienie konsumenta.

Ustawa prawo upadłościowe nakłada na konsumenta, który chce ogłosić upadłość konsumencką obowiązek współdziałania z syndykiem poprzez wskazanie lub wydanie syndykowi całego majątku, pod sankcją umorzenia postępowania upadłościowego. Postępowanie to nie może bowiem odbyć się z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Warto wiedzieć, że syndyk może pisemnie upoważnić upadłego konsumenta do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości, czyli np. samochodu dłużnika.

Trzeba również pamiętać, że na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności.

Plan spłaty wierzycieli

Zazwyczaj, po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz z uzasadnieniem.

Plan spłaty wierzycieli ma być swego rodzaju harmonogramem, według którego dłużnik będzie spłacał swoje długi. Projekt planu spłaty wierzycieli proponuje syndyk, natomiast ustanawia go sąd. Czasem możliwe jest jednak, że plan spłaty wierzycieli nie zostanie ustalony, jednak dzieje się to w ściśle określonych przez ustawę sytuacjach. Przykładowo, sąd odmówi ustalenia planu spłaty wierzycieli jeżeli zostanie wykazane, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań.

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa takie elementy jak to, kto jest wierzycielem dłużnika, czy w jakim czasie i zakresie dłużnik ma spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest co do zasady na okres 36 miesięcy. W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące. Zatem w takim wypadku plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony nawet na okres 7 lat.

Alternatywa dla planu spłaty wierzycieli

W wyjątkowych sytuacjach może dojść do tego, że plan spłaty wierzycieli nie zostanie ustalony. Wydarzyć się tak może w przypadku, gdy żadni wierzyciele nie zgłoszą się w określonym terminie i nie będzie innych wierzytelności, które byłby wpisane do planu spłaty wierzycieli z urzędu. W takim wypadku sąd, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności, wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że wtoku postępowania nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości.

Inna przyczyna umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Poza wyżej wskazanym przykładem, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. Taka sytuacja może zachodzić wtedy, gdy upadły nie jest zdolny do pracy zarobkowej a ponadto nie ma zbyt wartościowego majątku.

Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego

Jest również możliwe, że sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli dłużnik, który stara się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie uznany za niezdolnego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli ale jego sytuacja nie jest trwała, to umorzenie zobowiązań zostanie dokonane pod warunkiem.

Pięcioletni okres warunkowy

Warunkowe umorzenie polega na tym, że sąd zakłada, że w przyszłości dłużnik być może będzie w stanie spłacić swoich wierzycieli. Jeżeli jednak w terminie 5 lat sam dłużnik albo jego wierzyciele nie złożą wniosku do sądu o ustalenie planu spłaty wierzycieli – a podczas tego postępowania sąd nie ustali, że dłużnik faktycznie jest już w stanie spłacić swoich wierzycieli, to dojdzie do umorzenia zobowiązań tego dłużnika.

Warto przy tym pamiętać, że w okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową.

Zakończenie postępowania o upadłość konsumencką

Co do zasady zatem, w wyniku postępowania sądowego o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dojdzie do wydania postanowienia przez sąd o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Wydanie każdego z tych trzech rodzajów postanowienia oznacza zakończenie postępowania o upadłość konsumencką.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Podczas postępowania będziesz miał ograniczony dostęp do swoich pieniędzy i majątku. Może dojść również do sprzedaży twojego mieszkania, a ty otrzymasz środki na zapewnienie sobie nowego lokum. Środki te będą w wysokości pokrycia najmu za okres od 12 do 24 miesięcy. W trakcie spłaty wierzycieli nie możesz podejmować czynności, które w ogólności będą pogarszać twoją sytuację majątkową.

Po zakończeniu postępowania i ogłoszeniu upadłości spłacasz swoich wierzycieli według harmonogramu albo cieszysz się z faktu, że sąd już na etapie tego postępowania umorzył twoje zobowiązania. Jeżeli jednak sąd ustalił ci plan spłaty wierzycieli, to po jego wykonaniu sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Z czym się wiąże ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W związku z powyższymi informacjami, w każdym wypadku doprowadzona do końca upadłość konsumencka powoduje, że twoje zobowiązania zostają umorzone, a ty możesz zacząć cieszyć się życiem bez aktywnych zobowiązań. W zakresie tych zobowiązań, skoro sąd stwierdzi, że wykonałeś plan spłaty wierzycieli, nikt nie będzie mógł już wszcząć postępowania egzekucyjnego.

Nie wszystkie długi da się umorzyć

Musisz jednak pamiętać, że mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej są takie zobowiązania, których sąd nie umorzy. Nie podlegają bowiem umorzeniu:

 • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
 • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Jak widzisz, wciąż istnieją pewne zobowiązania, których nie uratuje nawet upadłość konsumencka. Upadłość nie znajdzie zatem zastosowania do tej części zadłużenia, która wynika z ww. zobowiązań. Jednakże być może dzięki ogłoszeniu upadłości i umorzeniu pozostałych długów, będziesz w stanie lepiej poradzić sobie z tymi zobowiązaniami, które nie mogły ulec umorzeniu.

Podsumowanie

Jak widzisz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przysługuje każdej osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Złożenie wniosku jest stosunkowo tanie, bowiem należy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych. W trakcie postępowania upadłościowego, co do zasady sąd ustali plan spłaty twoich długów a twój majątek zostanie wyprzedany przez syndyka celem ich pokrycia. Wiesz już zatem jak można ogłosić upadłość osoby fizycznej. Jak długo trwa postępowanie upadłościowe osoby fizycznej? Plan spłaty może zostać ustalony na okres nawet 7 lat, jednak co do zasady ustala się go na okres do 3 lat. Po postępowaniu w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej twoje długi zostaną umorzone, pamiętaj jednak o grupie zobowiązań, które niestety nigdy nie podlegają umorzeniu, np. zobowiązania alimentacyjne. Upadłość konsumencka może być ratunkiem na bankructwo osoby fizycznej. Jeśli zastanawiasz się czy warto ogłosić upadłość, skontaktuj się z nami, abyśmy razem ocenili, czy w twoim wypadku upadłość konsumencka będzie dobrym rozwiązaniem.

Upadłość konsumencka we Wrocławiu – czy warto ją ogłosić?

Jeśli jesteś osobą, która popadła w problemy finansowe, a Twoje obecne położenie wyklucza możliwość spłaty wszystkich zobowiązań powinieneś rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka to jedno ze skutecznych narzędzi w walce z nadmiernym zadłużeniem osoby fizycznej. Często jedynym dającym nadzieję na życie bez długów, umożliwiającym wyjście ze spirali zadłużenia, a także jednoczesne pozbycie się nękających Cię firm windykacyjnych i odzyskanie wewnętrznej równowagi psychicznej.

Przy właściwie poprowadzonym postępowaniu efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być rozłożenie Twoich należności na raty, częściowe lub nawet całkowite umorzenie.

Wymaga to jednak złożenia odpowiedniego wniosku do sądu upadłościowego, kontaktu z sądami, wierzycielami oraz syndykiem. Przez pewien czas zostaniesz także pozbawiony możliwości zarządu własnym majątkiem i swobodnym dysponowaniem Twoimi zarobkami.

Musisz też wiedzieć, że nie każdy przypadek nadaje się do tego, żeby ogłosić upadłość konsumencką. Czasem w konkretnej sytuacji prawo nie daje takiej możliwości. Bywa i tak, że w danej sytuacji istnieje bardziej korzystne rozwiązanie, które pozwoli Ci nie tylko uniknąć zobowiązań, ale dodatkowo ochronić majątek Twój i Twojego małżonka bez uciekania się do upadłości konsumenckiej.

Dlatego decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powinna być podjęta z należytą starannością i przy rozważeniu wszystkich okoliczności danego przypadku. Chodzi przy tym zarówno o aspekty prawne jak i okoliczności faktyczne. Właśnie dlatego współpracę z Klientem rozważającym skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej rozpoczynamy od spotkania w Kancelarii, na którym będziesz mógł skorzystać z rady doświadczonego adwokata.

Nasi specjaliści z zakresu upadłości konsumenckiej przedstawią Ci wszystkie konsekwencje jej ogłoszenia w Twoim przypadku. Zarówno te, dotyczące Twojego majątku oraz odnoszące się do Twojego małżonka. Jeśli okaże się, że upadłość konsumencka w Twoim przypadku nie jest najlepszym możliwym wyjściem, nasi prawnicy przedstawią Ci inne rozwiązania i powstrzymają przed podjęciem niekorzystnej decyzji.

Zdecydowany na ogłoszenie upadłości konsumenckiej we Wrocławiu?

Pamiętaj o tym, że zadaniem dłużnika chcącego ogłosić upadłość konsumencką jest przekonanie sądu do tego, że jego przypadek zasługuje na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie w każdej sytuacji jest to jednak możliwe i nie każda argumentacja dłużnika jest skuteczna i przekonywująca.

Podniesienie niewłaściwych argumentów może spowodować oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wówczas trwająca kilka miesięcy procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej okaże się zwyczajną stratą czasu i pieniędzy. Co więcej przez ten okres Twoje zadłużenie stale rośnie.

W toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będziesz musiał między innymi wykazać, że twoja sytuacja finansowa nie wynika z szeregu zaniedbań i lekkomyślności. Wszelkie decyzje finansowe, w tym w szczególności decyzje o zaciągnięciu zobowiązań i kredytów, podejmowałeś racjonalnie i przy należytym rozważaniu wszelkich okoliczności. Często nie będzie to łatwe zadanie.

Co więcej w wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z przeprowadzeniem rozprawy sądowej. Musisz być gotowy na to, że skład sędziowski może zadawać Ci pytania, a Twoje odpowiedzi zaważą na tym, czy ostatecznie sąd udzieli zgody na ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Twoim przypadku. Dlatego warto, żeby na takiej rozprawie reprezentował Cię adwokat lub radca prawny, czyli specjalista od wystąpień przed sądem, który nie tylko przygotuje Cię do odpowiedzi na trudne pytania, a także będzie składał na rozprawie w Twoim imieniu konieczne wnioski i oświadczenia.

Musisz też wiedzieć, że samo złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zatrzyma automatycznie komorników i firm windykacyjnych.

Jako dłużnika masz jednak możliwość złożenia wniosku do sądu o wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych do czasu, aż sąd rozpatrzy Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd nie ma obowiązku uwzględnienia Twojego wniosku, ale dobra, rzeczowa i zgodna z prawem argumentacja przygotowana przez doświadczonego prawnika może go przekonać.

Kancelaria specjalizująca się w upadłości konsumenckiej Wrocław

Kancelaria Klisz i Wspólnicy z Wrocławia to zespół doświadczonych prawników (adwokatów i radców prawnych), którzy wspierają Klientów rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

kancelaria upadłość konsumencka wrocław

Oferujemy kompleksowe doradztwo na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości, w jego toku, a także po formalnym ogłoszeniu upadłości wspieramy naszych Klientów w zakresie kontaktu z syndykiem i wierzycielami.

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa i kontroli w toku prowadzonego wobec Ciebie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które może doprowadzić do Twojego całkowitego oddłużenia.

Kancelaria prawna Wrocław – adwokat i prawnik specjalista z zakresu upadłości konsumenckiej – co możemy dla Ciebie zrobić?

Przeanalizujemy Twoją sytuację prawno-finansową pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub skorzystania z innych możliwości (być może w Twoim przypadku upadłość konsumencka nie będzie najlepszym rozwiązaniem);

Wyjaśnimy dokładnie jakie konsekwencje dla Ciebie i Twojej rodziny spowoduje ogłoszenie upadłości konsumenckiej ;

Przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który będzie spełniał wszystkie wymogi formalne i gwarantował rozpatrzenie Twojego przepadku przez Sąd upadłościowy

Będziemy z Tobą na rozprawie sądowej w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz przygotujemy Cię do tego, co może Cię na tej rozprawie spotkać.

Przygotujemy w Twoim imieniu wszystkie konieczne wnioski do sądu upadłościowego, a w szczególności wniosek o wstrzymanie postępowań egzekucyjnych na czas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz o wydzielenie środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Dodatkowo możemy zająć się prowadzeniem negocjacji z Twoimi wierzycielami oraz wspierać Cię w kontaktach z syndykiem w czasie, kiedy Twój majątek będzie podlegał jego kurateli.

adwokat wrocław upadłość konsumencka

Adwokat specjalizujący się w zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką.

W Kancelarii Klisz i Wspólnicy z Wrocławia sprawami dotyczącymi upadłości konsumenckiej zajmuje się adwokat Eryk Trybuliński.

Jego doświadczenie w tym zakresie nie ogranicza się tylko do udzielania porad prawnych, sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy obecności na rozprawach.

Adwokat Eryk Trybuliński jest także autorem opracowań i poradników dotyczących upadłości konsumenckiej.

Pobierz darmowy e-book o upadłości konsumenckiej!

A w nim między innymi: lista sądów upadłościowych oraz formularz wniosku.

Upadłość Konsumencka - Kancelaria Wrocław

Biuro we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7

Telefon

+ 48 71 740 5000

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem  Iwo Klisz Kancelaria Adwokacka z/s we Wrocławiu. Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz w linku