adwokat Iwo Klisz

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Śmierć spadkodawcy powoduje, że na spadkobierców z mocy prawa przechodzą prawa i obowiązki osoby zmarłej. Do czasu wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza nie sposób ustalić, kto tak naprawdę dziedziczy majątek i w jakiej części. Co powinieneś wiedzieć o tych dwóch postępowaniach, aby szybko i sprawnie zakończyć sprawy spadkowe?

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Zgodnie z art. 1025 k.c. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba, która ma w tym interes prawny. W praktyce będą to:

  • spadkobiercy (z testamentu lub ustawy);
  • wierzyciele spadkodawcy, jeśli miał on długi w momencie śmierci, a także wierzyciele spadkobiercy i zapisobiercy windykacyjnego;
  • osoby uprawnione do zachowku;
  • zapisobiercy zwykli i windykacyjni;
  • wykonawcy testamentu.

Gdzie należy złożyć wniosek? Właściwy zawsze będzie tzw. sąd spadku, czyli sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Rozprawa toczy się według reguł określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ale jest to postępowanie niesporne.

Jak napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Składając pismo do sądu, należy wskazać:

  • dane spadkodawcy;
  • dane spadkobierców (w tym numery PESEL) wraz ze wskazaniem ich interesu prawnego we wszczęciu postępowania;
  • tytuł pisma;
  • wniosek główny oraz ewentualne wnioski dowodowe.

Do wniosku należy dołączyć m.in. odpis aktu zgonu spadkodawcy, a także akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą. Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament, dokument również należy załączyć lub wskazać, gdzie się znajduje. Wniosek trzeba podpisać i opłacić.

prawo spadkowe wrocław

Jak wygląda postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Złożenie prawidłowo sporządzonego wniosku powoduje wszczęcie postępowania sądowego. W sprawie mogą wziąć udział wyłącznie te osoby, które mają nadzieję zostać spadkobiercami ustawowymi albo testamentowymi, ale także wszyscy zainteresowani w sprawie, których dotyczy wynik postępowania.

Stwierdzenie nabycia spadku zwykle następuje na pierwszej rozprawie. Sąd z urzędu bada, kto wchodzi do grona spadkobierców, a w przypadku kiedy zmarły pozostawił po sobie testament, wzywa do jego okazania. Jeśli oryginał testamentu budzi wątpliwości, jego ważność również jest ustalana w toku postępowania. Może to wymagać powołania biegłego grafologa. Każdy spadkobierca składa też oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Po zakończeniu postępowania sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia wszystkich spadkobierców wraz z określeniem przypadającego im udziału w masie spadkowej, a także stwierdza nabycie zapisu windykacyjnego. Do podziału masy spadkowej niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o dział spadku i zniesienie współwłasności.

Warto pamiętać, że postanowienie sądowe może dotyczyć wyłącznie całej masy spadkowej i wszystkich spadkobierców. Jeśli miejsca zamieszkania jednego z nich w Polsce nie da się ustalić, sąd ustanowi dla niego kuratora, aby nie tamować przebiegu postępowania.

Czym jest notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Wniosek o wydanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia jest procedurą alternatywną dla postępowania sądowego. W tym przypadku legitymację czynną do złożenia wniosku mają wyłącznie spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi oraz zapisobiercy windykacyjni.

Wniosek o wydanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia można złożyć u każdego notariusza bez względu na miejsce zamieszkania spadkodawcy. Przed notariuszem muszą stawić się wszystkie osoby zainteresowane. Następnie sporządza się protokół dziedziczenia. Kiedy notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, musi go zarejestrować w rejestrze spadkowym, inaczej dokument nie wywoła skutków prawnych.

Sporządzenie aktu nie może nastąpić przed upływem terminu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Ten sposób dziedziczenia nie zawsze będzie dostępny. Jeżeli np. spadkodawca pozostawił po sobie testament szczególny albo spadkobiercą ustawowym jest gmina lub Skarb Państwa, pozostaje jedynie tryb sądowy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w poprowadzeniu sprawy spadkowej, skontaktuj się z naszą kancelarią. Chętnie Ci pomożemy!

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach