adwokat Iwo Klisz

Jak się rozwieść? Jak wziąć szybki rozwód? Rady i Wskazówki Eksperta

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

jak wziąć rozwód

Kiedy nie ma już szans na przetrwanie związku małżeńskiego, jego strony muszą podjąć decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego. Jednak wydanie wyroku rozwodowego jest możliwe tylko w określonych wypadkach i wymaga dokonania pewnych formalności.

Choć rozwód jest bardzo poważnym krokiem, zdarzają się sytuacje, w których lepiej go uczynić, niż tkwić w nieszczęśliwym małżeństwie. Jak się rozwieść w miarę szybko i bezboleśnie? Jak z sukcesem zakończyć sprawę rozwodową? Na czy w ogóle polega sprawa o rozwód?

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

 • jakie warunki musisz spełnić w celu orzeczenie rozwodu?
 • co decyduje o rozkładzie pożycia małżeńskiego?
 • czy w czasie trwania sprawy o rozwód jest możliwe zasądzenie alimentów?
 • jak wziąć rozwód szybko i sprawnie?
 • ile trwa rozwód?
 • gdzie złożyć pozew o rozwód krok po kroku?
 • co powinien zawierać pozew o rozwód i jak uniknąć błędów formalnych?
 • jak wygląda postępowanie w sprawach rozwodowych i pierwsza sprawa rozwodowa?
 • co powinno znaleźć się w wyroku rozwodowymi i czy możliwe jest złożenie apelacji?
 • czy w sprawach rozwodowych można podzielić majątek wspólny małżonków?
 • procedura rozwodowa – sprawdź czy potrzebujesz pomocy adwokata.

A może wolisz video?

Obejrzyj mój film Na YouTubie: Jak wziąć rozwód – krok po kroku

Jakie są przesłanki rozwodowe – jak się rozwieść?

Aby sąd rodzinny mógł orzec rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez rozwód, muszą zaistnieć pewne warunki (określane czasem jako pozytywne przesłanki rozwodu). Z kolei istnieją też określone sytuacje, w których orzeczenie rozwodu jest niemożliwe (negatywne przesłanki rozwodu)

Kiedy możesz uzyskać rozwód?

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wówczas, gdy  pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to warunek bez którego nie może nastąpić rozwiązanie małżeństwa.

Pożycie małżeńskie oparte jest na trzech filarach, trzech wspólnotach (więziach). Więzi uczuciowej, więzi fizycznej (utrzymywanie stałych stosunków cielesnych przez małżonków) oraz więzi gospodarczej (wspólne zamieszkanie, wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego)

Kiedy następuje rozpad małżeństwa umożliwiający złożenie pozwu o rozwód?

Poprzez rozkład pożycia małżeńskiego rozumieć należy sytuację, w której te więzi będące zasadniczym elementem związku małżeńskiego przestają istnieć.

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania rozwodu jest to, aby ten rozpad miał charakter trwały i nie rokował szans na zmianę takiego stanu rzeczy. Pamiętaj również, że właśnie o to powinieneś wyjaśnić w pozwie rozwodowym i o to będzie pytać Cię sąd najczęściej już na pierwszej rozprawie rozwodowej.

Zatem jeżeli mieszkacie razem, robicie wspólne zakupy, dochodzi pomiędzy wami do zbliżeń cielesnych, ale mimo wszystko postanowiliście wziąć rozwód, to może to nie być takie łatwe, a rozprawa rozwodowa będzie dosyć stresująca.

Jeżeli przed wniesieniem pozwu chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o pierwszej rozprawie w sprawie o rozwód przeczytaj ten tekst.

Na zakończenie tej części warto powiedzieć, że w niektórych sytuacjach sąd będzie mógł udzielić rozwodu w przypadku, kiedy rozpad wspólnoty gospodarczej nie jest całkowity (np. jeden i drugi małżonek mieszkają w tym samym mieszkaniu) ale jedynie w przypadku, kiedy jest to spowodowane sytuacją finansową stron.

Kiedy będziesz miał problemy, żeby wziąć szybki rozwód?

Z kolei, orzeczenie przez sąd rodzinny rozwodu jest niemożliwe, gdy zaistnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a więc gdy przeciwko rozwiązaniu małżeństwa przemawiają:

1) dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków,

2) jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

3) fakt, iż z żądaniem orzeczenia rozwodu wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód.

W świetle powyższego, pierwszym krokiem przed podjęciem decyzji o rozwodzie powinno być staranne rozważenie, czy zaistniały opisane powyżej warunki umożliwiające wydanie wyroku rozwodowego przez sąd rodzinny.

Warto wiedzieć także, iż istnieją dwa rodzaje rozwodów. Za porozumieniem stron (zwany też rozwodem bez orzekania o winie) oraz z orzekaniem o winie.

Pozew rozwodowy  – co musi zawierać pozew o rozwód – krok po kroku?

Jeżeli jesteś zdecydowany na rozwiązanie małżeństwa musisz zacząć od złożenia pozwu o rozwód w formie pisemnej (jako pismo procesowe). To pierwszy krok w ramach uruchomienia procedury rozwodowej przed sądem rodzinnym.

Jeżeli w swojej sprawie rozwodowej chcesz złożyć pozew przygotowany przez adwokata, to bezpłatny wzór takiego pozwu rozwodowego możesz pobrać tutaj: Pozew o rozwód krok po kroku

Jakie elementy musi zawierać pozew rozwodowy czyli jak się rozwieść krok po kroku? 

Podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby pozew rozwodowy zawierał określone obowiązkowe elementy.

Po pierwsze oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (pozew o rozwód składasz do sądu okręgowego). Po drugie elementem obowiązkowym jest oznaczenie stron (ty jesteś stroną powodową, albo powodem, a Twój małżonek to strona pozwana lub pozwany). Oznaczenie stron powinno zawierać także Twój PESEL oraz wasze miejsca zamieszkania.

Składając pozew o rozwód musisz zgłosić dokładnie określone żądanie rozwiązania małżeństwa. Masz tutaj do wyboru rozwiązanie związku małżeńskiego z orzekaniem o winie lub bez (za porozumieniem stron). Powinieneś także określić swoje żądania w zakresie wysokości alimentów, podziału majątku, a o ile macie małoletnie dzieci, także dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi po rozwodzie.

W dalszej części artykułu przedstawiam więcej informacji o tym czego możesz żądać w pozwie o rozwód.

Zanim jednak je omówimy, muszę wyjaśnić, że kolejnym obowiązkowym elementem pozwu rozwodowego jest przytoczenie okoliczności faktycznych, które te żądania uzasadniają (że np. doszło do zdrady i wobec tego żądasz rozwodu) oraz wskazanie dowodów na ich poparcie (zeznań świadków, nagrań, raportu agencji detektywistycznej).

Do pozwu rozwodowego powinieneś też załączyć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu (obejmujące np. terapię małżeńską). A w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Warto też złożyć wniosek o zasądzenie od przeciwnika poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych (opłata sądowa od orzeczenia rozwodu i ewentualnie koszty adwokata). Na końcu pozwu o rozwód składasz podpis oraz wymieniasz załączniki.

Pozew rozwodowy – krok po kroku – niezbędne załączniki

Jeżeli chodzi o dokumentację, jaką trzeba dołączyć do powództwa o rozwód w charakterze załączników, to obejmuje ona przede wszystkim:

1) oryginał odpisu aktu małżeństwa,

2) jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci  – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,

3) dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu o rozwód. Chyba, że złożony został wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku konieczne jest również złożenie oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym powoda, jako wnioskodawcy,

4) w przypadku zgłoszenia przez powoda żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,

5) dowody winy pozwanej o rozwój strony.

Pozew powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami. Pamiętaj, żeby stworzyć też trzeci egzemplarz pozwu i wszystkich załączników i zostawić go u siebie. To bardzo przydatne, kiedy Ty lub Twój adwokat będzie się przygotowywał do sprawy rozwodowej.

Jeżeli złożony przez Ciebie pozew o rozwód nie będzie spełniał powyżej wskazanych warunków (na przykład przy wniesieniu pozwu zapomnisz o doręczeniu dowodu uiszczenia opłaty sądowej czy też złożenia podpisu albo dokonasz wadliwego oznaczenia strony pozwanej) sąd wezwie Cię do tzw. usunięcia braków formalnych , wyznaczając w tym celu termin 7 dni.

Jeżeli nie uzupełnisz braków swojego pozwu o rozwód w terminie, sąd go odeśle, a procedura rozwodowa nie będzie kontynuowana. Dlatego warto złożyć pozew bez błędów formalnych.

Wniesienie pozwu powinno poprzedzać uiszczenie opłaty od pozwu w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Opłata sądowa jest stała.

Jakie mogą być żądania pozwu o rozwód – krok po kroku?

Pozew o rozwód może zawierać szereg żądań strony powodowej, które powinny być przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd rodzinny, a mianowicie:

 • orzeczenia o wyłącznej winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • podział majątku wspólnego,
 • władza rodzicielska, a więc który z małżonków ma sprawować opiekę nad dzieckiem i w jakim stopniu. A także czy możliwe jest porozumienie rodzicielskie, w którym władza rodzicielska będzie sprawowana przez oboje rodziców.
 • uiszczanie przez współmałżonka świadczeń alimentacyjnych na rzecz powoda bądź małoletnich dzieci (wysokość alimentów),
 • eksmisja współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Jeżeli jesteś zainteresowany jakie są możliwości w zakresie ustalenia zasad sprawowania władzy rodzicielskiej wobec wspólnych małoletnich dzieci przeczytaj ten tekst.

Jak wziąć rozwód szybko i bez komplikacji – krok po kroku?

Pamiętać jednak trzeba, iż jeżeli stronie zależy na jak możliwości uzyskania szybkiego rozwodu, żądania powództwa należy ograniczyć do absolutnego minimum. W szczególności zrezygnować orzekania o winie oraz z domagania podziału majątku wspólnego. Dzięki temu sąd nie będzie prowadził postępowania dowodowego, a ono znacznie wydłuża postępowanie rozwodowe.

Tak naprawdę to każdy z tych elementów zwiększa ilość czasu, przez który trwa sprawa rozwodowa.

Należy jednak zaznaczyć, że o ile z wnioskiem o podział majątku możesz wystąpić w odrębnej sprawie, to brak orzeczenia o winie jednego z małżonków może mieć negatywny wpływ na ewentualne późniejsze dochodzenie od tego współmałżonka świadczeń alimentacyjnych.

Pamiętaj też, że sąd okręgowy może nie orzekać o winie tylko jeśli wyrażą na to zgodę obie strony (konieczne jest złożenie wniosku).

Jaki sąd jest właściwy w sprawie o rozwód?

Jeżeli chcesz uzyskać rozwód, musisz wiedzieć, że Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest zawsze Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rodzinny. Co do zasady, pozew rozwodowy należy skierować do tego Sądu Okręgowego. Powództwo rozwodowe, podobnie jak w innych sprawach ze stosunku małżeństwa – wytacza się w sądzie okręgowym, w którego okręgu, a więc obszarze działania, małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Może to być nawet inna miejscowość niż dotychczasowa, byleby znajdowała się okręgu tego samego organu sądowego.

Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu sądu, w którym znajdowało się ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, wyłącznie właściwy w sprawie rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma, to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy rozwodowe – kancelaria adwokacka a postępowanie rozwodowe

Jeśli chciałbyś uzyskać  rozwód i sprawnie rozpocząć nowy etap w życiu, zastanów się czy nie lepiej będzie powierzyć sprawę rozwodową sprawdzonej kancelarii prawnej (kancelaria adwokacka lub kancelaria radcy prawnego).

Jedynie właściwie przeprowadzone postępowanie dowodowe i rzeczowe sporządzenie pozwu jest gwarancją tego, że cały proces nie będzie ciągnąć się latami. Wisząc nad Tobą niczym miecz Damoklesa.

Nie tylko jednak zgromadzenie dowodów i dobrze napisany pozew o rozwód. A także późniejsze właściwe złożenie pozwu są o wiele prostsze z pomocą doświadczonego adwokata. Udział w pierwszej rozprawie i każdej kolejnej przy tak osobistej sprawie może być bardzo stresujący.

Skorzystanie z pomocy prawnej i powierzenie sprawy rozwodowej w ręce radcy prawnego lub adwokata, który posiada doświadczenie w sprawach sądowych i udzieli Ci adekwatnej do sytuacji porady prawnej (wyjaśni jak wziąć rozwód) oraz wesprze Cię, kiedy będzie to konieczne, może okazać się najlepszą możliwą decyzją.

Rozwód może nie jest sprawą skomplikowaną i nie jest to duży problem prawny. Bardziej chodzi o zręczne przedstawienie Twojej historii i przekonanie sędziego, żeby dał Wam szybki rozwód.

 

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach