ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Wypowiedzenie Umowy o Pracę przez Pracodawcę i przez Pracownika

wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (inaczej wypowiedzenie umowy o pracę) jest typowym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Z jednej strony oznacza to, że pracodawca nie musi doszukiwać się znaczących powodów, które stanowią przyczyny wypowiedzenia czy ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, żeby rozwiązać taką umowę.

Z drugiej strony pracodawca musi przestrzegać określonych i to dosyć specyficznych reguł, jeśli dąży do zakończenia stosunku pracy. Przede wszystkim dotyczą one formy i treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Większość naruszeń w tym zakresie będzie powodować powstanie po stronie pracownika specyficznych roszczeń z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Warto jeszcze nadmienić, że istnieją cztery sposoby rozwiązania umowy o pracę. Rozwiązać umowę o pracę można:

 1. za porozumieniem stron lub, inaczej mówiąc, na mocy porozumienia stron,
 2. poprzez wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 3. poprzez wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
 4. z upływem czasu, na który umowa była zawarta.

Pamiętaj, że rozwiązania umowy o pracę może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Forma i treść oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę powinno zostać dokonane na piśmie. Pismo powinno obowiązkowo zawierać oświadczenie pracodawcy o woli rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, a także podpis pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

Forma pisemna nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, zatem wypowiedzenie dokonane w innej formie (na przykład ustnej lub mailem, faxem, sms etc.) będzie również skuteczne w tym znaczeniu, że doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy.

Należy jednak zauważyć, że wypowiedzenie umowy o pracę dokonane w wadliwej formie jest bezprawne, co pozwala pracownikowi na wystąpienie do sądu pracy przeciwko pracodawcy ze stosownym powództwem (odwołaniem od wypowiedzenia), co umożliwiają przepisy z zakresu prawa pracy.

Przeczytaj: Odwołanie do sądu pracy

Dalsza części tekstu pod materiałem video.

Wypowiedzenie umowy – co powinno zawierać?

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę powinno zawierać wskazanie okresu wypowiedzenia oraz daty rozwiązania stosunku pracy, a w przypadku gdy dotyczy umowy zawartej na czas nieokreślony również przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę).

Ważne, aby wypowiedzenie umowy zawierało także oczywiście wszystkie niezbędne informacje, takie jak imię, nazwisko czy nazwę zakładu pracy oraz datę zawarcia umowy i zostało zaopatrzone we własny, odręczny podpis lub też jego poświadczoną elektroniczną formę.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia dla różnego rodzaju umów jest odmienny i zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Najkrótsze terminy dotyczą umowy zawartej na okres próbny – w zależności od czasu trwania umowy okres wypowiedzenia może wynosić maksymalnie dwa tygodnie.

Zarówno w przypadku umowy na czas nieokreślony jak i umowy na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie – dla pracownika, który był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
 • trzymiesięczny okres wypowiedzenia – dla pracownika, który był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W umowie o pracę można wskazać dłuższy okres wypowiedzenia, o ile biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, takie rozwiązanie jest postrzegane za korzystniejsze dla pracownika, niż przepisy zawarte w kodeksie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Warto byś wiedział, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, bez względu na czas trwania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Niezależnie od tego, strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązać umowę we wcześniejszym terminie, ale wymaga to zgody obu stron. Nie ma możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia jedynie przez pracodawcę. Wcześniejsze rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na tryb ustania stosunku pracy.

Kiedy o rozwiązaniu umowy u danego pracodawcy nie może być mowy?

Pracodawca, który planuje rozwiązać umowę o pracę, musi pamiętać ograniczeniach, jakie nakładają na niego przepisy w niektórych sytuacjach. Wypowiedzenie nie może być wręczone pracownikowi w wieku przedemerytalnym, ani pracownicy w ciąży. Pracodawca nie może też wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika. Nie wolno zapominać także o wewnątrzzakładowych regulacjach np. regulaminie grupowych zwolnień pracowników.

Pracodawca powinien także w treści oświadczenia pouczyć pracownika o przysługującym mu uprawnieniu do odwołania się do sądu pracy (kliknij, żeby dowiedzieć się więcej o tym, do jakiego sądu należy złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę).

O czym pamiętać przy rozwiązaniu umowy o pracę?

Brak lub błędne wskazania okresu wypowiedzenia i daty rozwiązania stosunku pracy nie stanowią takiej wadliwości oświadczenia pracodawcy, która kwalifikuje złożone wypowiedzenie jako bezprawne. Z kolei brak pouczenia pracownika o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy powoduje, że jeśli pracownik złoży odwołanie, ale już po upływie terminu, sąd pracy z reguły zgodzi się prowadzić normalne postępowanie jednocześnie przywracając pracownikowi termin do złożenia odwołania.

Roszczenia pracownika w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Uprawnienia pracownika w przypadku bezprawnego rozwiązania z nim umowy o pracę są różne, w zależności od tego jaki rodzaj umowy o pracę łączył strony stosunku pracy. Najbardziej powszechnym rodzajem umowy o pracę jest umowa zawarta na czas nieokreślony, dlatego właśnie od niej rozpocznę.

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas nie oznaczony, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę może domagać się jednego z poniżej wskazanych roszczeń:

 1. uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
 2. przywrócenia do pracy,
 3. odszkodowania.

Roszczenia wskazane w pkt. 1 i 2 są do siebie bardzo podobne, a jedyna różnica polega na tym, że jeżeli wyrok sądu pracy zapadnie przed upływem terminu wypowiedzenia (z czym się jak dotąd nie spotkałem), to – w wypadku gdy roszczenia pracownika okażą się słuszne – sąd stwierdzi, że oświadczenie o wypowiedzeniu było bezskuteczne, a umowa o pracę nie rozwiąże się po okresie wypowiedzeniu, ale nadal będzie łączyć strony. Natomiast w wypadku, gdy sąd będzie orzekał już po chwili, w której stosunek pracy ustał, wówczas uwzględniając roszczenie pracownika przywróci go do pracy (kliknij aby dowiedzieć się więcej o wykonaniu wyroku przywracającego pracownika do pracy).

Czy pracownik w wypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę może żądać tylko uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy?

Pracownik wcale nie musi żądać przywrócenia do pracy. Jeżeli na skutek zaistniałej sytuacji nie widzi możliwości kontynuowania współpracy może żądać jedynie zapłaty odszkodowania. W takim wypadku umowa o pracę na skutek złożenia bezprawnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, jednak pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi odpowiednią kwotę pieniężną.

Wysokość odszkodowania zależy od uznania sądu. Jego maksymalna wysokość wynosi trzykrotność wynagrodzenia pracownika. Sąd nie może zasądzić niższego wynagrodzenia niż w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z reguły sądy zasądzają odszkodowanie oscylujące w granicach maksymalnej dopuszczalnej przez kodeks pracy wysokości.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku bezprawnego wypowiedzenia terminowych umów o pracę.

Wśród terminowych umów o pracę wyróżniony umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę na czas określony, a także zawartą na czas wykonywania określonej pracy. W wypadku bezprawnego rozwiązania tych umów o pracę pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres, do którego umowa miała trwać. W wypadku umowy o pracę zawartej na czas oznaczony górna granica wartość odszkodowania, którego może domagać się pracownik jest równa wysokości wynagrodzenia za okres 3 miesięcy.

Czy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę terminową nie może domagać się przywrócenia do pracy?

Co do zasady jest to niemożliwe. Jednak w niektórych przypadkach dochodzenie takiego roszczenia będzie dopuszczalne. Jest tak w wypadku, gdy umowa o pracę została rozwiązana np. z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikiem będącym ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, lub z osobą korzystającą z ochrony trwałości stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Jaki jest termin do wystąpienia z powództwem przeciwko pracodawcy w przypadku bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę?

Jak wspomniałem powyżej bardzo istotne jest to, aby pracownik złożył odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę tj. wystąpił z powództwem o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie w odpowiednim terminie .

Wynosi on 21 dni i liczy się go od dnia, w którym pracownikowi w sposób skuteczny złożono oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy, czyli od dnia, w którym pracownik zapoznał się lub tylko mógł zapoznać z oświadczeniem pracodawcy. Jeżeli pracownik nie wystąpi z odwołaniem od wypowiedzenia o pracę w powyższym terminie, to nawet jeśli wypowiedzenie będzie bezprawne, to pracownik nie będzie mógł domagać się od pracodawcy jakichkolwiek roszczeń.

Co jeśli pracownik nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Bywa, że pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia, uznając że w ten sposób skutecznie uchroni się przed rozwiązaniem stosunku pracy lub opóźni zwolnienie. Takie założenie jest jednak błędne –  za datę doręczenia  wypowiedzenia uważa się nie datę zapoznania się z treścią wypowiedzenia, ale dzień, w którym pracownik miał realną możliwość, by to zrobić.

Pracodawca nie ma obowiązku dopilnowania, by pracownik zapoznał się z treścią dokumentu, który usiłował mu doręczyć. W sytuacji gdy nie uda się skutecznie wręczyć pracownikowi oświadczenia zawierającego wypowiedzenie. dlatego że pracownik odmawia jego przyjęcia, pracodawca ma prawo zrobić na dokumencie wzmiankę o odmowie przyjęcia oświadczenia, albo sporządzić notatkę służbową w formie pisemnej zawierającą taką informację. Najlepiej, jeśli świadkiem zachowania pracownika będzie osoba trzecia, która potwierdzi wystąpienie takiej sytuacji.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Gdy postanowiłeś, że rezygnujesz z zatrudnienia u swojego obecnego pracodawcy, to nie możesz tak po prostu następnego dnia nie przyjść do pracy. Powinieneś najpierw wypowiedzieć umowę o pracę. Musisz to zrobić we właściwej formie i we właściwy sposób.

Pamiętaj, że nie każdą umowę o pracę możemy rozwiązać w dowolnym momencie. To czy nasza umowa o pracę nadaje się do wypowiedzenia zależy od jej rodzaju, a także w pewnym zakresie od jej treści. Ważne, żebyś wiedział, że umowa o pracę nie rozwiąże się od razu, ale dopiero po upływie okresu wypowiedzenia, który został w niej wskazany.

Kiedy pracownik nie może wypowiedzieć umowy o pracę?

W każdym wypadku pracownik może rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, a także umowę zawartą na okres próbny. W tym zakresie kodeks pracy nie formułuje dla pracownika żadnych ograniczeń. W stosunku do umowy o pracę zawartej na czas określony, kiedyś takie ograniczenia istniały. Natomiast obecnie taką umowę można rozwiązać w każdym czasie.

W jaki sposób pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

Wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje się składając pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu. Co do zasady oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Musimy zatem wręczyć pracodawcy pismo co najmniej zawierające następującą treść:

 • (data, miejscowość)
 • (nazwa i adres pracodawcy)
 • (imię i nazwisko pracownika)
 • Niniejszym wypowiadam umowę o pracę z dnia …..
 • (podpis pracownika)

Warto takie oświadczenie – wypowiedzenie umowy – sporządzić w dwóch egzemplarzach i poprosić, żeby pracodawca potwierdził na nim fakt jego otrzymania (umieszczając: “notatkę otrzymałem w dniu….. podpis pracodawcy”).

Ile czasu po wypowiedzeniu umowy o pracę muszę jeszcze pracować?

Wypowiedzenie umowy o pracę skutkuje rozwiązaniem się stosunku pracy dopiero z upływem pewnego okresu (okresu wypowiedzenia). Wyżej wspominałem już o tym, że długość tego okresu zależy od rodzaju łączącej nas z pracodawcą umowy o pracę, a także naszego stażu pracy u tego pracodawcy.

Czy muszę przepracować cały okres wypowiedzenia?

Tak, w okresie wypowiedzenia strony mają takie same prawa i obowiązki, jakie miały przed wypowiedzeniem. Jeżeli pracownik będzie lekceważył te obowiązki, to w skrajnych przypadkach pracodawca może nawet rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Pamiętaj jednak, że w okresie wypowiedzenia pracodawca nie może Ci odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego – może także dobrowolnie zwolnić pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, jeśli nie chce, abyś był na czas okresu wypowiedzenia odpowiedzialny za niektóre czynności. W przypadku choroby, kiedy obejmuje Cię okres wypowiedzenia umowy, możesz także przebywać na zwolnieniu lekarskim- wówczas wynagrodzenie zostanie wypłacone przez ZUS.

Wypadek w czasie trwania umowy – czy pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę?

Choć przyczyny wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy o pracę zasadniczo nie trzeba podawać, niekiedy klienci pytają mnie, czy wypadek, który zdarzył się w trakcie pracy – na przykład w trakcie ich zmiany czy wówczas, kiedy oni odpowiadali na przykład za nadzorowanie pracy całego zespołu, może zostać zaliczony do kategorii: przyczyny rozwiązania umowy.

Oczywiście, formalnie tego rodzaju wyjaśnienie jest możliwe. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu niedopełnienia obowiązków pracowniczych czy ciężkiego naruszenia tych obowiązków należy do praw pracodawcy – jednak tylko wówczas, kiedy pracownikowi faktycznie została udowodniona wina za wypadek.

Jeśli pracownik ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do rozwiązania umowy oraz obarczenia go winą za zaistniałe zdarzenie, wówczas powinien jak najszybciej doręczyć na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego decyzji, przedstawić argumentację oraz listę osób, które były świadkami wypadku i znają jego przebieg. Jeżeli pomimo tego pracodawca odmawia zmiany zdania, pozostaje wkroczenie na drogę sądową.

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników

Niekiedy zdarza się, że rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony lub czas określony towarzyszą niecodzienne okoliczności. Szczególnie w obecnych czasach, wypowiedzenie umowy okazało się dla niektórych jedynym ratunkiem do utrzymania firmy na rynku. Pracodawca zatrudnia mniej pracowników, a więc może w ten sposób wykorzystać przeznaczane wcześniej na pensję pieniądze w inny sposób. Na szczęście dla niego, na nieszczęście dla pracowników – ma do tego prawo.

Skrócenie okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę

Pracodawca może także skrócić okres wypowiedzenia trwający trzy miesiące do jednego miesiąca, jeśli będzie zmuszony ogłosić upadłość albo dojdzie do likwidacji zakładu pracy.

Może to także uczynić z różnych przyczyn niedotyczących pracowników. Wszyscy pracownicy jednak za pozostałą część okresu wypowiedzenia powinny otrzymać należne odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia. O czym jednak powinieneś szczególnie pamiętać, do stażu pracy, od którego zależny okres wypowiedzenia, wliczamy także okres poprzedniego zatrudnienia, jeśli zakład pracy na mocy porozumienia stron zostanie wykupiony przez innego pracodawcę lub po prostu na niego przejdzie.

Zwolnienie pracownika a przyczyna rozwiązania umowy

Jakie są najczęstsze przyczyny wypowiedzenia? Dlaczego pracodawcy rozwiązują umowy o pracę? Choć nie jest to temat stricte prawniczy, w dużej mierze zakończone sukcesem i zatrudnieniem na długi satysfakcjonujący okres poszukiwanie pracy zależy przede wszystkim od tego, czy w trakcie nowego okresu zatrudnienia pracownik nie popełni tych samych błędów.

Oczywiście, czasem pracodawca podejmuje decyzję niesłusznie. Nierzadko nawet moim zdaniem wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione- i wtedy mówię swoim Klientom, że może warto walczyć o swoje. Jeśli jednak z dniem ukończenia pracy wiesz, że były pracodawca miał rację, bo rozwiązanie umowy było ściśle związane z określonym zachowaniem pracownika, czyli Ciebie, być może poniższe przyczyny często rozwiązujące stosunek pracy, pomogą uniknąć Ci błędów w przeszłości – bo dotychczas nie zdawałeś sobie sprawę z tego, że je popełniasz.

Jakie okoliczności najczęściej decydują o rozwiązaniu stosunku pracy?

 • niedostarczanie pracodawcy informacji w wyznaczonym terminie, zatajanie istotnych danych, które mogłyby np. przesądzić o sukcesie projektu;
 • notoryczne spóźnianie się do pracy;
 • nieprzestrzeganie określonego przepisami firmowymi dress-code’u;
 • brak samodyscypliny oraz wprowadzanie chaosu, w skutek którego uległo pogorszenie pomiędzy pracownikami stosunków pracy oraz współpracy;
 • niesamodzielność – co ciekawe, czasem klienci żalą mi się na przykład, że pracownik zatrudniony krócej lepiej radzi sobie z wykonaniem zadania w pojedynkę, niż ten z długim stażem;
 • w przypadku umowy zawartej o pracę na czas określony – brak terminowości i wywiązywania się z zadań w określonym czasie;
 • nieumiejętność pracy w grupie lub brak wielozadaniowości;
 • brak szacunku do przełożonego lub przełożonych;
 • nieodpowiednie podejście do klientów oraz współpracowników, brak chęci do współpracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – czy potrzebuję adwokata?

Wydawać by się mogło, że proces rozwiązania umowy o pracę nie jest niczym skomplikowanym. W praktyce często okazuje się jednak, że ciężko jest wyegzekwować od dopiero co zwolnionego pracownika uczciwie przepracowany okres wypowiedzenia czy – wręcz przeciwnie – według pracownika rozwiązanie umowy o pracę odbyło się nie tak jak powinno, a ten nie może doprosić się wypłaty należnego wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop czy poprawnie wypełnionego świadectwa pracy, przez co poszukiwanie pracy u innego pracodawcy okazuje się o wiele trudniejsze. Co zrobić w takiej sytuacji?

Rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony czy określony w poprawny sposób, który nie nastręczy późniejszy trudności czy problemów, chociażby w postaci toczących się postępowań przed sądem pracy, będzie o wiele bezpieczniejsze, jeśli zdecydujesz się na zasięgnięcie porady u adwokata z doświadczeniem, który podpowie Ci, jak poprawnie przeprowadzić cały proces – tak, aby zwolniony pracownik nie miał względem Ciebie żadnych formalnych zastrzeżeń.

Z drugiej strony z kolei, wątpliwości, które pracownicy bardzo często mają – te dotyczące pracy w trakcie okresu wypowiedzenia czy otrzymanego świadectwa pracy , także o wiele prościej rozwiązać z kimś, kto ma z takimi sprawami do czynienia na co dzień. Nie mówiąc już o kwestiach spornych – czy da się lub po prostu lepiej będzie wynegocjować rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, czy też jednak w “papierach” faktycznie muszą się znaleźć inne zapisy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – postępowanie sądowe

Jeśli jedna lub druga strona zdecydowała się na wejście na drogę sądową, w związku z tym, że wypowiedzenie umowy było “wadliwe” czy z jakiegokolwiek innego powodu, na sali sądowej zdecydowanie warto mieć po swojej stronie pełnomocnika, który nie tylko objaśni wszelkie niuanse postępowania, ale także w razie potrzeby dynamicznie dostosuje się do rozwoju sytuacji i doradzi najlepsze rozwiązanie skrojone na miarę dla rozgrywanej właśnie większej lub mniejszej batalii.

Wypowiedzenie umowy o pracę – czy, jak się nawet częściej mówi: rozwiązanie umowy o pracę, niestety nie zawsze jest taką formalnością, jaką mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Na szali zaś leżą informacje, do których dostęp będą mieć wszyscy Twoi następni pracodawcy, Twoje zaległe wynagrodzenie czy ekwiwalent za urlop lub – wprost przeciwnie, po drugiej stronie tej samej monety – opinia, która może zostać wystawiona Tobie i Twojej firmie w formie poczty pantoflowej czy chociażby na stronach internetowych.

Temat jest interesujący? Przeczytaj także: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i dowiedz się więcej.

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, to zapraszam Cię na mojego bloga pod tytułem “Wypowiedzenie umowy o pracę” lub do bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura