Dyskryminacja

Dyskryminacja w miejscu pracy. Co Ci się należy od pracodawcy, gdy padłeś jej ofiarą?

Czy poczułeś się kiedyś potraktowany przez pracodawcę mniej przychylnie niż Twoi współpracownicy w porównywalnej sytuacji? O ile takie zdarzenie miało miejsce raz lub dwa, nie jest to jeszcze powód do zmartwień. Jeżeli jednak dzieje się tak notorycznie, być może padłeś ofiarą dyskryminacji.

Praca stanowi niezwykle ważny element naszej codzienności. Nic dziwnego ? w końcu statystycznie poświęcamy jej 1/3 doby. Dlatego zjawiska takie jak mobbing czy dyskryminacja w miejscu pracy w istotny sposób oddziałują także na pozostałe sfery naszego życia.

Więcej na temat mobbingu dowiesz się z naszego artykułu ?Jak uchronić się przed mobbingiem w miejscu pracy?. Poniżej zaś podpowiadamy jakie roszczenia przysługują Ci w przypadku wystąpienia drugiego z tych zjawisk.

Zacznijmy jednak od tego czym w ogóle jest dyskryminacja.

Dyskryminacja w miejscu pracy – jak ją rozpoznać?

Kwestię dyskryminacji reguluje art. 18(3a) Kodeksu pracy. W § 1 wskazuje on, że wszyscy pracownicy powinni być traktowani równo w sferze nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu, dostępu do szkoleń, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony bądź nieokreślony czy zatrudnienie w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dyskryminacja może przyjmować charakter bezpośredni lub pośredni.

Bezpośrednia dyskryminacja w miejscu pracy ma miejsce wówczas, gdy pracownik z co najmniej jednego z powodów podanych powyżej jest traktowany gorzej, niż pozostali.

Obok dyskryminacji bezpośredniej występuje dyskryminacja pośrednia. Pomimo, że jest równie szkodliwa, to znacznie trudniej ją rozpoznać. Jej przejawem są pozornie neutralne postanowienia, kryteria czy działania pracodawcy, które mogą wywoływać bądź wywołują dysproporcję w takich sytuacjach, jak nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, dostęp do awansu itp.

Najczęściej występujące rodzaje dyskryminacji

Katalog kryteriów dyskryminacji jest niezwykle szeroki i nie ma charakteru zamkniętego. Oznacza to, że za dyskryminację uznaje się właściwie każde nierówne traktowanie, które w bezpośredni lub pośredni sposób oddziałuje na sytuację pracownika.

Można jednak wyróżnić kilka rodzajów dyskryminacji, z którymi najczęściej mamy do czynienia:

  • dyskryminacja ze względu na kolor skóry,
  • dyskryminacja ze względu na płeć,
  • oraz dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię,
  •  dyskryminacja ze względu na orientację seksualną,
  • a także dyskryminacja ze względu na narodowość,
  • dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność.

Zanim skierujesz sprawę do sądu?

Bez względu na to jak trudna jest Twoja sytuacja, zawsze najpierw warto spróbować rozwiązać spór polubownie. Z kilku powodów.

Przede wszystkim ta forma rozwiązywania konfliktów w pracy jest tańsza, szybsza i mniej obciążająca psychicznie (zwłaszcza dla pracownika). Niestety ? w przypadku znacznego skonfliktowania stron ? także mniej skuteczna.

Czasami jednak warto podjąć próbę, aby zasygnalizować pracodawcy, że nie zamierzasz dłużej znosić obecnej sytuacji. Być może skłoni go to do zmiany swojego zachowania, chociażby po to, aby uniknąć postępowania przed sądem. Wówczas bowiem to właśnie Twój pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy podejmowaniu decyzji wszystkich pracowników (włącznie z Tobą) traktuje jednakowo. W zależności od sytuacji może to być dla niego bardzo trudne, a niekiedy wręcz ? niewykonalne.

Więcej informacji na temat polubownych metod rozwiązywania sporów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą przeczytasz w naszym artykule ?Jak pozwać pracodawcę?. Opisujemy tam czym jest komisja pojednawcza, jak ją powołać i kto wchodzi w jej skład.

Kiedy jednak sytuacja jest na tyle trudna, że nie ma szans na jakiekolwiek porozumienie, pozostaje droga sądowa. Wprawdzie nie należy ona do najłatwiejszych, ale w zamian cechuje się większą skutecznością.

dyskryminacja

Powództwo w związku z dyskryminacją w miejscu pracy

Jeżeli padłeś ofiarą dyskryminacji, możesz wystąpić do sądu pracy przeciwko pracodawcy.

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Przepisy prawa pracy przewidują pewne ułatwienie dla pracownika dochodzącego swoich praw w związku z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Jest nim przeniesienie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym z pracownika na pracodawcę. W praktyce oznacza to, że pracodawca, aby zwolnić się z obowiązku zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia (o czym za chwilę), będzie musiał udowodnić, że nie dopuścił się dyskryminacji.

Oczywiście nie zwalnia to Ciebie z obowiązku wykazania swoich racji przed sądem. Aby to zrobić, będziesz musiał zgromadzić odpowiednie dowody. Na przykład powołać świadków.

Z oczywistych względów najlepszymi świadkami są współpracownicy, którzy znają Twoją sytuację. Niestety, jak pokazuje praktyka, podczas rozprawy sądowej nie są oni zbyt otwarci w swoich zeznaniach przeciwko pracodawcy. Dlatego warto na świadków powołać takie osoby, które znalazły się w identycznej lub podobnej do Twojej sytuacji i również zamierzają bronić swoich praw.

Doskonałymi dowodami są różnego rodzaju e-maile lub wiadomości SMS. Dlatego zanim wystąpisz do sądu zadbaj o to, aby zgromadzić ich jak najwięcej.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszym artykułem ?Jak pozwać pracodawcę w związku z dyskryminacją w miejscu pracy??.

Dyskryminacja w miejscu pracy ? co Ci się należy od pracodawcy?

Jeżeli zdecydujesz się na pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności przed sądem i będziesz w stanie udowodnić swoje twierdzenia, przysługują Ci konkretne roszczenia.

Po pierwsze, jeżeli na skutek dyskryminacji doszło do rozwiązania stosunku pracy, możesz żądać odszkodowania. Przysługuje ono w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwota ta co roku się zmienia – obecnie (w 2020 roku) wynosi 2.600,00 złotych brutto.

Jeżeli natomiast na skutek dyskryminacji doszło do pogorszenia u Ciebie stanu zdrowia (co ma miejsce bardzo często), możesz domagać się zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku przepisy nie określają górnej granicy dochodzonych przez pracownika roszczeń. Pewną wskazówkę interpretacyjną może stanowić wyrok Sądu Najwyższego ? Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2019 roku (sygnatura akt III PK 50/18). Jak wynika z jego uzasadnienia ?Odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu powinno być skuteczne (w pełni rekompensować doznane przez pracownika krzywdę i cierpienie wyrządzone naruszeniem tej zasady przez pracodawcę), proporcjonalne do doznanej przez pracownika krzywdy oraz dolegliwe dla pracodawcy i zarazem odstraszające go od naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu?.

Podsumowanie

Jeżeli zjawisko szklanego sufitu nie jest Ci obce, zastanów się, czy nie masz do czynienia z dyskryminacją w miejscu pracy. Występuje ona wówczas, gdy pracownik, z uwagi na określoną cechę (np. religię, płeć), traktowany jest mniej przychylnie niż pozostali w porównywalnej sytuacji.

Jeżeli zwiodą polubowne metody rozwiązywania sporów, nie wahaj się skierować sprawy do sądu. W zależności od sytuacji możesz domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a nawet obu tych roszczeń na raz. Jednakże aby sąd przychylił się do Twojego stanowiska, powinieneś dobrze przygotować się do sprawy.

Niech Cię to jednak nie zniechęci do tego, aby bronić przed sądem swoich praw. Pamiętaj, że nikt inny nie zrobi tego za Ciebie.

dyskryminacja w miejscu pracy

adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Skontaktuj się ze mną:
tel. 695 560 425
e-mail. i.klisz@kancelaria-klisz.pl

kancelaria adwokatów i radców prawnych