adwokat Iwo Klisz

Księga wieczysta

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

księga wieczysta

Księga wieczysta – czego możesz dowiedzieć się z rejonowego spisu nieruchomości?

Księga wieczysta jest głównym dokumentem dotyczącym każdej nieruchomości. Znajdziesz w niej wszystkie informacje charakteryzujące nieruchomość, z także dane o jej właścicielach czy o ewentualnych obciążeniach. Dowiedz się, jak wygląda księga wieczysta i czego możesz się z niej dowiedzieć.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument, który potwierdza stan prawny nieruchomości i jest jej swego rodzaju metryką. Ma charakter urzędowy. Aktualnie księgi wieczyste są prowadzone w systemie teleinformatycznym, a dostęp do ich treści po wpisaniu numeru księgi wieczystej ma każdy obywatel.

Zgodnie z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 r. główne zasady dotyczące ksiąg wieczystych to:

  • zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zgodnie z którą w przypadku, gdy w księdze wieczystej pojawią się niezgodności, nabywca może się powoływać na treść księgi;
  • zasada domniemania zgodności wpisów w KW ze stanem faktycznym, która rozstrzyga, że dane z księgi wieczystej traktuje się jako rzeczywiste i rzetelne.

Jak zbudowana jest nowa księga wieczysta?

Księga wieczysta dla nieruchomości ma formę tabeli, w której pogrupowane zostały najważniejsze informacje jej dotyczące. Treść księgi wieczystej jest uzupełniana na bieżąco w miarę zmian prawnych oraz składanych wniosków. Każda księga wieczysta składa się z działów pogrupowanych według typów informacji.

Dział „0” obejmuje oznaczenie nieruchomości. Wskazuje się w nim jej adres i powierzchnię, które przepisuje się z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

Dział 1 księgi wieczystej dotyczy praw własności oraz związanych z własnością. Wprowadzane tam są też informacje o użytkowaniu wieczystym czy służebnościach gruntowych. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, uwzględnia się również oznaczenie spółdzielni mieszkaniowej.

W dziale 2 księgi wieczystej znajdują się dane właścicieli oraz użytkowników wieczystych. Oprócz informacji ich charakteryzujących wpisuje się również sposób, w jaki nabyli swoje prawa.

Dział 3 obejmuje informacje na temat:

  • ograniczonych praw rzeczowych;
  • ograniczeniach w użytkowaniu nieruchomości;
  • służebności przesyłu bądź przechodu;
  • umów przedwstępnych;
  • praw i roszczeń dot. m.in. pierwokupu, odkupu i dzierżawy;
  • praw dostępu do urządzeń.

Dział 4 księgi wieczystej jest poświęcony określeniom hipotek. Wskazuje się w nim nie tylko kwotę i walutę, ale również wierzyciela hipotecznego.

Czego można się dowiedzieć o danej nieruchomości, czytając księgę wieczystą?

Lektura księgi wieczystej jest kluczowa m.in. w przypadku zainteresowania zakupem nieruchomości. Analizując dokument, możesz sprawdzić szczegółowo jej stan prawny i uzyskać wiedzę o ewentualnych obciążeniach.

Istotne są też wszelkie wzmianki, które są oznaczone czasowo. Można więc zweryfikować chwilę, w której został dokonany wpis. Wzmianki mogą dotyczyć np. zmiany właściciela, która nie została jeszcze formalnie ujęta w księdze. Nie decyduj się na przeprowadzenie transakcji kupna nieruchomości, której stan prawny nie jest uregulowany. Wszelkie rozporządzenia nieruchomością powinny być dokonywane dopiero po zakończeniu postępowania spadkowego.

Warto również zweryfikować, czy w dziale 3 nie została ustanowiona służebność przesyłu. W takiej sytuacji można obawiać się, że na nieruchomości zostanie wybudowana instalacja np. elektryczna.

W dziale 4 dotyczącym hipotek sprawdzisz, czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką. Pamiętaj, że takie zabezpieczenie pozostanie do czasu całkowitej spłaty kredytu. W sytuacji zaprzestania spłaty przez kredytobiorcę bank będzie mógł zaspokoić się z przedmiotu hipoteki.

Potrzebujesz informacji w sprawie założenia księgi wieczystej i zawartych w niej danych? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach