ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Pozew rozwodowy – jak napisać pozew o rozwód krok po kroku?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Rozwód krok po kroku – jak napisać pozew rozwodowy i wziąć rozwód?

Rozwód jest trudnym momentem w życiu każdego człowieka. Niezależnie od tego, co doprowadziło do tej sytuacji, warto stawić jej czoła i zadbać o profesjonalne załatwienie wszystkich formalności. Jeśli nie masz wiedzy prawniczej ani doświadczenia w sprawach rozwodowych, skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Dowiedz się, czym jest pozew rozwodowy, a także jakie wymogi prawne trzeba spełnić, aby wnieść go skutecznie.

Czym jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to pismo procesowe, które stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o rozwiązanie małżeństwa. Konieczne jest dopełnienie wszystkich warunków formalnych. W razie braków zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Podstawą wystąpienia z pozwem rozwodowym jest rozpad pożycia małżeńskiego.

Możesz wnieść o rozwód bez orzekania o winie bądź z orzeczeniem o winie zarówno jednego, jak i obojga małżonków. Drugi małżonek co do zasady nie musi wyrażać zgody na rozwód. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy to nie on ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego lub gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Gdzie wnieść pozew o rozwód?

Do złożenia pozwu o rozwód właściwy jest sąd okręgowy miejsca, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno z nich dalej tam przebywa. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, decydujące jest miejsce zamieszkania pozwanego. Pozew należy złożyć w biurze podawczym odpowiedniego sądu bądź nadać przesyłkę listem poleconym.

Jeśli zlecisz sporządzenie pozwu kancelarii prawnej, nie musisz martwić się formalnościami. Prawnik zajmie się zarówno sporządzeniem pisma, jak i wniesieniem go do sądu. To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w zakresie czynności prawnych.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak napisać pozew o rozwód? Pozew o rozwód powinien spełniać ogólne wymogi, które kodeks postępowania cywilnego ustanawia dla pisma procesowego. Muszą się w nim znaleźć następujące elementy:

  • data i miejsce sporządzenia pisma;
  • oznaczenie sądu i wydziału wraz ze wskazaniem adresu;
  • dane powoda i pozwanego (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL);
  • oznaczenie pisma (“Pozew o rozwód bez orzekania o winie/z orzeczeniem”);
  • wskazanie żądania pozwu (wraz z ewentualnym wyszczególnieniem winnego rozpadu małżeństwa);
  • dodatkowe wnioski (np. o nieprzeprowadzanie postępowania mediacyjnego);
  • uzasadnienie pozwu;
  • własnoręczny podpis;
  • oznaczenie załączników.

W pozwie możesz również wnieść o zasądzenie od drugiej strony kosztów procesu (w tym kosztów zastępstwa procesowego), dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów (np. z zeznań świadków) oraz ustalenie kwestii kontaktów z dzieckiem. W uzasadnieniu powinieneś wyszczególnić wszystkie ważne dla sprawy okoliczności. Na specjalistycznych stronach internetowych możesz znaleźć wzory pozwów o rozwód.

Czym jest trwały rozkład pożycia?

Każde z małżonków może żądać orzeczenia rozpadu małżeństwa przez rozwód. Pozwany w odpowiedzi na pozew może również żądać rozwodu. Sąd orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa tylko, jeśli zostaną spełnione przesłanki ustawowe, tj. gdy pomiędzy małżonkami dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pojęcie pożycia małżeńskiego nie jest zdefiniowane na poziomie ustawowym. Można jednak przez nie rozumieć pewnego rodzaju więź, która istnieje między małżonkami. Dla stwierdzenia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego konieczne jest ustalenie, że nie istnieje wspólnota uczuciowa, fizyczna ani gospodarcza. Jeśli okaże się, że zerwany został tylko jeden rodzaj więzi, sąd nie powinien orzekać rozwodu.

Wyjątek w tym zakresie dotyczy przede wszystkim więzi gospodarczej, która jest oceniana najmniej rygorystycznie. Ocena uwzględnia indywidualną sytuację małżonków. Jeśli – dla przykładu – są oni zmuszeni do wspólnego mieszkania, ponieważ nie dysponują inną nieruchomością, dzielenie się opłatami za rachunki prawdopodobnie nie zostanie uznane za kontynuowanie pożycia w zakresie gospodarczym.

Rozkład pożycia małżeńskiego musi być również trwały. Wskazuje się bowiem, że w przypadku tymczasowych problemów właściwe jest orzeczenie separacji. Sąd, dokonując oceny trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, stara się ocenić, czy prawdopodobne jest, że pomiędzy małżonkami dojdzie do przywrócenia wszystkich rodzajów więzi opisanych powyżej. Czasami właściwe okazuje się porównanie okresu rozkładu pożycia do czasu trwania związku małżeńskiego sprzed kryzysu. Jeśli wspólne pożycie trwało kilkadziesiąt lat, może się okazać, że nawet kilkuletnie osłabienie więzi nie zostanie uznane za trwałe.

Przesłanki trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego nie bada się w sytuacji wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych. Mowa tu przede wszystkim o tak wyjątkowych przypadkach, jak np. wywołanie zagrożenia zdrowia czy uszkodzenia ciała drugiego małżonka lub wystąpienie u drugiego małżonka ciężkiej choroby psychicznej. Co do zasady choroba współmałżonka nie stanowi przesłanki orzeczenia rozwodu. Wskazuje się, że małżonkowie powinni się wspierać w trudnych chwilach i podejmować starania zmierzające do przywrócenia zdrowia, zamiast podejmować kroki w celu uwolnienia się od zobowiązania.

Co załączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu o rozwód musisz załączyć odpis pozwu przeznaczony dla pozwanego, aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa oraz urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Jeśli jesteś reprezentowany w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika, konieczne jest również przedstawienie uwierzytelnionego za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa.

Do pozwu załącz również wszelkie dowody, które uznasz za mające znaczenie dla sprawy. W sprawach o rozwód bardzo często przedstawiane są np. wydruki konwersacji prowadzonych przez małżonków w formie elektronicznej czy dokumentacja zdjęciowa (np. w przypadku zdrady).

Odpowiedź na pozew rozwodowy – jak napisać?

Odpowiedź na pozew o rozwód powinieneś złożyć w terminie 14 dni od momentu doręczenia pozwu rozwodowego. Z tytułu wniesienia pisma opłata nie jest konieczna. Do odpowiedzi na pozew musisz załączyć odpis pisma. Zostanie on doręczony do powoda.

W odpowiedzi na pozew powinieneś odnieść się do wszystkich najważniejszych twierdzeń strony przeciwnej. Mowa tu zarówno o kwestiach natury faktycznej, jak i prawnej. Przedstaw swoje stanowisko w sprawie i ustosunkuj się do żądania pozwu (np. wskazując, jak Ty chciałbyś, aby została rozstrzygnięta sprawa). Wyszczególnij fakty, które przyznajesz oraz te, którym zaprzeczasz. Ułatwi to sądowi odczytanie Twojego stanowiska. Złóż również niezbędne wnioski i przedstaw dowody na poparcie Twoich twierdzeń. Jeśli nie wiesz, jak przygotować pismo, skorzystaj z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Jak wygląda przygotowanie i złożenie pozwu rozwodowego z pomocą kancelarii prawnej?

Zastanawiasz się, jak napisać pozew rozwodowy? Jeśli skorzystasz z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, od początku uzyskasz profesjonalne wsparcie. Na wstępie zostaniesz poproszony o przedstawienie stanu faktycznego sprawy. Ustaleniu będzie podlegać fakt, czy nastąpił trwały rozkład pożycia. Jeśli wystąpienie z powództwem będzie zasadne, kancelaria sporządzi pozew o rozwód. Po konsultacjach zostanie podjęta decyzja, jakie dowody powołać.

Po wniesieniu pisma inicjującego postępowanie w sprawie należy oczekiwać na nadanie sygnatury sprawy oraz doręczenie odpowiedzi na pozew. W razie potrzeby zostaną przedsięwzięte środki zabezpieczające (np. poprzez zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej). Po tym etapie sąd wyznaczy rozprawę. Profesjonalny pełnomocnik wytłumaczy, jak będzie wyglądać przesłuchanie stron. Będzie również wspierał Cię na sali sądowej i zadba o to, aby sprawa była rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

Czy można wycofać pozew o rozwód?

Gdyby w trakcie trwania sprawy rozwodowej doszło do zmiany stosunków między małżonkami, możesz cofnąć pozew o rozwód. Masz na to czas aż do uprawomocnienia się wyroku (w tym wypadku potrzebne jest współdziałanie obojga małżonków). Warto skorzystać z tej możliwości, jeśli istnieją szanse na naprawę stosunków pomiędzy małżonkami. Praktyka sądownicza pokazuje, że wiele małżeństw godzi się właśnie po przedstawieniu na sali sądowych wzajemnych żali i problemów. Przed wniesieniem pozwu rozwodowego można również przemyśleć separację.

O czym sąd zadecyduje w wyroku rozwodowym?

Wyrok rozwodowy to przede wszystkim orzeczenie bądź odmowa orzeczenia rozwiązania małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu najczęściej stanowi dopiero początek drogi do zakończenia wszystkich wspólnych spraw. Jednym z głównych aspektów, o który należy zadbać, jeśli żądania w tym przedmiocie nie zostały uwzględnione, jest podział majątku wspólnego (jeżeli istniała wspólność majątkowa). Dodatkowo należy uwzględnić kwestie władzy rodzicielskiej. Radca prawny bądź adwokat doradzi również, czy możesz ubiegać się o alimenty dla siebie bądź dla małoletniego dziecka, a także w razie potrzeby będzie Cię wspierał na dalszym etapie sprawy.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura