ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Postępowanie restrukturyzacyjne – cel i przebieg

postępowanie restrukturyzacyjne

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Spis treści

Cel restrukturyzacji

Restrukturyzacja ma pomóc tobie w uniknięciu upadłości. Cel ten osiągniesz zawierając układ z wierzycielami. Układem nazywane jest porozumienie, na mocy którego wdrażane są uzgodnione środki restrukturyzacyjne. Przykładowo, redukcja zatrudnienia, rozłożenie zadłużenia na raty, częściowe oddłużenie.

Czy restrukturyzacja jest dla ciebie?

Abyś mógł skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, musisz zweryfikować kilka przesłanek. Przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy twoja firma ma tzw. zdolność restrukturyzacyjną. Posiadają ją następujące podmioty:

 • przedsiębiorcy,
 • spółki z o.o. i spółki akcyjne, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Z powyższego wynika, że ww. zdolności nie posiadają np. spółki cywilne oraz komandytariusze spółek komandytowych i akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych, a także wspólnicy spółek kapitałowych.

Przeczyta również: Restrukturyzacja, a upadłość

Przesłanki restrukturyzacji

Postępowanie restrukturyzacyjne możesz wszcząć w dwóch przypadkach. Aby było to możliwe musi wystąpić jedna z poniższych okoliczności:

 • jesteś niewypłacalny,
 • twoja firma jest w stanie zagrożenia niewypłacalnością.

Dodatkowo we wniosku restrukturyzacyjnym musisz wykazać, że przeprowadzenie tego postępowania będzie korzystniejsze dla wierzycieli niż twoja upadłość. Możesz tego dokonać, przedstawiając analizę w jakim stopniu spłacisz długi w czasie restrukturyzacji, a w jakim zostałyby one zaspokojone w przypadku twojej upadłości. Jeśli z analizy ten wynikać będzie, że restrukturyzacja pozwoli spłacić więcej zobowiązań, masz większą szansę na jej przeprowadzenie.

Istnieją również dwie przesłanki negatywne, których pojawienie się uniemożliwi restrukturyzację. Pierwszą z nich jest pokrzywdzenie wierzycieli na skutek przeprowadzenia tego postępowania. Jeśli proponowane przez ciebie warunki restrukturyzacji będą niekorzystne dla wierzycieli, sąd oddali twój wniosek. Będzie tak np. gdy nie gwarantują one spłaty większości zadłużenia.

Drugą przesłanką negatywną jest brak uprawdopodobnienia, że będziesz w stanie spłacać koszty postępowania oraz dalszych zobowiązań. Pomimo zatem zagrożenia albo utraty płynności, powinieneś mieć zabezpieczone środki na proponowane spłaty wierzycieli oraz koszty sądowe. Te ostatnie, w zależności od konkretnego przypadku, mogą wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wybór postępowania

Musisz wiedzieć, że postępowanie restrukturyzacyjne ma kilka trybów. Pierwszym krokiem powinien być zatem wybór odpowiedniego postępowania:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu – umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez ciebie bez udziału sądu, możesz je wybrać, gdy suma wierzytelności spornych (czyli takich, których nie uznajesz w całości albo w części) uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności,
 • przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia tobie zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie ale przy udziale sądu, może być prowadzone gdy spełniony jest ten sam warunek co wyżej,
 • postępowanie układowe – umożliwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności przez sąd, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności,
 • postępowanie sanacyjne – przeznaczone, jest do sytuacji, w której spełnione są przesłanki do ogłoszenia upadłości. W tym postępowaniu wdrażane są tzw. działania sanacyjne, zaś układ zatwierdzany jest po sporządzeniu spisu wierzytelności.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Po wyborze właściwego trybu powinieneś złożyć w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 1.000 zł. Natomiast jeśli składasz uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, to opłata sądowa wynosić będzie 200 zł.

Następnie sąd bada twój wniosek oraz jeśli spełnione są odpowiednie kryteria, to wydaje postanowienie zatwierdzające go. Po wpłynięciu twojego wniosku do sądu, ten ma dwa tygodnie na wydanie postanowienia. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego termin ten wynosi tydzień. Jeśli jednak istnieje konieczność wyznaczenia przez sąd rozprawy, to wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni od wniesienia.

Chwila wydania postanowienia zatwierdzającego twój wniosek jest dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W treści postanowienia sąd wyznacza nadzorcę sądowego albo zarządcę.

Następnie, wspólnie z nadzorcą sądowym powinieneś sporządzić spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny. W pierwszym podajesz swoich wierzycieli i zadłużenie względem nich. W drugim określasz środki restrukturyzacyjne i sposób ich wdrożenia.

Plan restrukturyzacyjny

Dokument ten występuje w dwóch formach. Jego drugą formą jest wstępny plan restrukturyzacyjny, który tworzony jest dodatkowo w postępowaniu sanacyjnym. W pozostałych trybach występuje wyłącznie plan restrukturyzacyjny.

Dokument ten zawiera szereg informacji istotnych dla wierzycieli. Znajduje się w nim opis twojego przedsiębiorstwa, jego bieżącej sytuacji, a także opis strategii restrukturyzacji oraz działań restrukturyzacyjnych, jakie mają zostać podjęte. Plan ten sporządzany jest co prawda przez nadzorcę sądowego, bądź zarządcę, jednak planując restrukturyzację musisz znać swoje możliwości w tym zakresie. Środkami tymi może być, np.:

 • sprzedaż, wynajem, wydzierżawienie zbędnego mienia,
 • redukcja zatrudnienia,
 • zakończenie nierentownych przedsięwzięć,
 • zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa,
 • pozyskanie kapitału z rynku poprzez emisję obligacji, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty.

Pamiętaj, że w postępowaniu sanacyjnym działania tego typu wykonuje się przed zawarciem układu. W pozostałych przypadkach, dopiero po jego zatwierdzeniu przez sąd.

Inni czytali także: Co to jest upadłość konsumencka?

Zatwierdzenie układ wierzycieli

Finalnie, wierzyciele na zgromadzeniu będą głosować nad treścią układu. Znajdą się w nim twoje propozycje z planu restrukturyzacyjnego oraz ewentualne modyfikacje wprowadzone przez wierzycieli. Przyjęty układ podlega następnie zatwierdzeniu przez sąd.

Zatwierdzenie układu kończy formalne postępowanie restrukturyzacyjne, jednak nie kończy wprowadzania faktycznej restrukturyzacji. To po zatwierdzeniu układu będziesz zobowiązany do jego wdrożenia. Realizacja poszczególnych środków może obejmować okres nawet kilku lat. Faktyczna restrukturyzacja zakończy się zatem dopiero, gdy wykonasz porozumiecie z wierzycielami.

Musisz bowiem wiedzieć, że jeżeli nie będziesz realizował układu, sąd może zmienić swoje postanowienie o jego zatwierdzeniu. W konsekwencji może dojść nawet do ogłoszenia upadłości twojej firmy. Bardzo ważne jest zatem, aby wykonywać uzgodnione środki restrukturyzacyjne. Jeśli będziesz miał z tym trudności, powinieneś wystąpić do sądu o zmianę układu. Dzięki temu możesz uniknąć negatywnych konsekwencji niewykonywania układu.

Ograniczenia działalności w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego


Jakie ograniczenia w zakresie działalności firmy nakłada postępowanie restrukturyzacyjne

Co wchodzi w skład kosztów restrukturyzacji?

Jeśli zamierzasz wystąpić z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, musisz liczyć się ze sporymi wydatkami. Na sumę kosztów składać się będą:

 • opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego,
 • wynagrodzenie nadzorcy lub zarządcy sądowego,
 • wydatki sądowe w toku postępowania.

Pamiętaj również, że prócz ww. kosztów poniesiesz również wydatki związane z wdrożeniem środków restrukturyzacyjnych przyjętych przez wierzycieli. Mogą to być przykładowo koszty odpraw dla pracowników, wydatki związane ze sprzedażą składników mienia firmy, itp.

Na uwadze musisz mieć także koszty sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz doradztwa prawnego. Tu stawki są przeważnie ustalane indywidualnie.

Opłaty sądowe

Od wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego musisz zapłacić opłatę sądową w wysokości 1.000 zł. Wyjątek stanowi uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (jeden z rodzajów restrukturyzacji), tu opłata wynosi 200 zł.

Prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego można zlecić radcy prawnemu lub adwokatowi. Koszty zastępstwa procesowego wynosić będą o najmniej 3.600 zł. Im bardziej skomplikowana sprawa, tym koszty te mogą być wyższe. Maksymalna ich wysokość to sześciokrotność ww. kwoty.

Wynagrodzenie nadzorcy

Sposób wyliczenia wynagrodzenia nadzorcy sądowego jest bardzo skomplikowany. Wynagrodzenie składa się z czterech elementów zależnych od następujących okoliczności:

 1. część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:
  1. jedna podstawa wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,
  2. trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,
  3. sześć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 100 wierzycieli,
  4. osiem podstaw wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,
  5. dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1000 wierzycieli,
  6. dwanaście podstaw wynagrodzenia – powyżej 1000 wierzycieli;
 2. część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania:
  1. jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
  2. trzy podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł,
  3. sześć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 500 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
  4. osiem podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1 000 000,01 zł do 10 000 000,00 zł,
  5. dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10 000 000,01 zł do 500 000 000,00 zł,
  6. dwanaście podstaw wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej 500 000 000,00 zł;
 3. część ustalana przez sąd stosownie do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia,
 4. część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego postępowanie układowe trwa dłużej niż dwanaście miesięcy – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia.

Podstawą wynagrodzenia jest natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie za rok poprzedni ogłaszane przez Prezesa GUS.

Musisz też wiedzieć, że początkowo sąd powołuje nadzorcę sądowego. Jeżeli sąd obiera tobie zarząd przedsiębiorstwem, to ustanawia zarządcę. W takim przypadku ww. wynagrodzenie jest proporcjonalnie dzielone pomiędzy te podmioty.

Wydatki sądowe

Sąd restrukturyzacyjny w toku postępowania może podejmować szereg różnego typu czynności. Przykładowo, zlecać wyceny biegłym sądowym. Koszty te ponosi tymczasowo Skarb Państwa, jednakże sąd poprosi cię i wpłacenie zaliczki. Na koniec postępowania wydatki zostaną rozliczone. Jeśli zaliczka okaże się zbyt mała, będziesz musiał uiścić różnicę. Jeśli koszty będą mniejsze, to sąd zwróci tobie różnicę.

Podstawowe zadania profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jak być może już wiesz z innych, naszych artykułów, restrukturyzacja jest procesem stosunkowo długim i skomplikowanym. Trudności może nastręczać już sam wybór właściwego postępowania, a to dopiero początek.

Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku o otwarcie restrukturyzacji wraz z liczną dokumentacją. Jej przygotowanie z pewnością jest możliwe bez pomocy prawnika, jednak będzie to trudniejsze i obarczone większym ryzykiem. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje bowiem jego skuteczności.

Co więcej, od postanowień sądu wydawanych w toku postępowania możliwy jest środek odwoławczy. Należy go wnieść w odpowiednim czasie oraz do właściwego sądu. Warto i w tym przypadku skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Kluczowym elementem omawianego postępowania jest plan restrukturyzacyjny. Jego stworzenie wymaga znajomości odpowiednich przepisów. Co więcej, wierzyciele prawdopodobnie będą chcieli dokonać w nim zmian. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko będzie w stanie przygotować bezpieczny dla ciebie plan restrukturyzacyjny ale również oceni propozycje składane przez wierzycieli. Niekiedy bowiem nawet drobna zmiana zapisów może powodować istotne konsekwencje. Tymczasem od wykonania przez ciebie układu z wierzycielami zależy powodzenie całego postępowania.

Układ przyjmowany jest na zgromadzeniach wierzycieli, w których również możesz uczestniczyć. To na nich przedstawiane i dyskutowane są propozycje układowe. Bez wsparcia prawnika jesteś narażony na przyjęcie niekorzystnych dla ciebie warunków.

Nie tylko rokowania z wierzycielami mogą wymagać analizy prawnej. W większości przypadków zachowujesz zwykły zarząd swoim przedsiębiorstwem. Jednocześnie musisz wdrożyć środki restrukturyzacyjne. Przeprowadzenie zwolnień, zakończenie umów, ustanowienie zabezpieczeń, to wszystko szybciej wykonasz z pomocą profesjonalnego pełnomocnika.

Co więcej, w sprawach przekraczających zwykły zarząd musisz występować o zgodę do nadzorczy sądowego, a niekiedy do rady wierzycieli. Czynność taka, dokonana bez zgody, jest nieważna. Niezwykle ważne jest zatem aby prawidłowo ocenić poszczególne działania, które zamierzać wykonać. Od tej oceny zależeć bowiem będzie ich skuteczność.

Może się również zdarzyć, że nie uzyskasz stosownej zgody, bądź też powzięta zostanie inna decyzja, z którą nie będziesz się zgadzał. Także i w takim przypadku konieczne jest złożenie właściwego środka odwoławczego.

Reasumując, adwokat lub radca prawny, jako twój pełnomocnik nie tylko reprezentować cię będzie w toku całego postępowania. Uprawniony on będzie również do sporządzania wniosków, zażaleń oraz innych wystąpień w twoim imieniu. Dzięki temu będziesz miał gwarancję ich prawidłowości.

 

poradnik postępowanie restrukturyzacyjne

Pobierz Darmowego E-booka: Postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne może niejednokrotnie uratować sytuację przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością lub już niewypłacalnego.

Z naszego poradnika dowiesz się:

 • jaki jest cel i przebieg restrukturyzacji?
 • ile trwa restrukturyzacja?
 • jakie koszty związane są z restrukturyzacją?
 • kiedy warto przeprowadzić w firmie restrukturyzację?
 • jakie korzyści daje restrukturyzacja?
 • czy restrukturyzacja nakłada na firmę ograniczenia?
 • jaka jest rola adwokata i radcy prawnego jako pełnomocnika firmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura