Bartosz Kuczyński
Bartosz Kuczyński

Postępowanie o dział spadku

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Postępowanie o dział spadku

Postępowanie a dział spadku. Klienci często pytają mnie w jaki sposób można podzielić majątek pozostawiony przez zmarłego. W dzisiejszym artykule postaram się wyjaśnić, jak należy uregulować kwestię związane ze spadkiem oraz jak wygląda postępowanie o dział spadku.

Spadek można podzielić w drodze umowy lub w postępowaniu sądowym o dział spadku

 

Jeżeli zdecydujemy się na postępowanie sądowe, w pierwszej kolejności powinniśmy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Potocznie nazywane często postępowaniem spadkowym. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed Sądem (wtedy uzyskujemy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). Lub przed notariuszem (wtedy uzyskujemy tzw. akt poświadczenia dziedziczenia).

Oba powyższe dokumenty wywołują takie same skutki i wystarczą nam do przeprowadzenia późniejszego postępowania o dział spadku.

Postępowanie spadkowe przed Sądem

Celem przeprowadzenia postępowania spadkowego przed Sądem, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Takie jak: odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu czy testament (jeżeli został sporządzony). Do wniosku dołączamy również wszystkie dokumenty mające wpływ na dziedziczenie i ustalenie przyszłego kręgu spadkobierców. Na przykład: oświadczenia o odrzuceniu spadku, zrzeczenia się dziedziczenia itd.

Sąd wezwie następnie spadkobierców do stawienia się i złożenia tzw. zapewnienia spadkowego. Przewodniczący zada kilka pytań dotyczących zmarłego spadkobiercy, stopnia pokrewieństwa, dzieci, małżeństwa, pozostawionych testamentów czy innych ewentualnych sprawach spadkowych. Warto wspomnieć, że zapewnienie spadkowe składa się w Sądzie na rozprawie i nie można tego zrobić pisemnie lub przez pełnomocnika. Z wyłączeniem małoletnich czy ubezwłasnowolnionych. Przed złożeniem zapewnienia Sąd poucza o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

Po przeprowadzeniu postępowania, Sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez spadkobiercę/spadkobierców. Tytule powołania (z ustawy lub testamentu) oraz przysługujący im udział.

Postępowanie spadkowe przed notariuszem

 

Postępowanie spadkowe przed notariuszem ograniczone jest do sporządzenia protokołu i aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz również poucza o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. A następnie umieszcza oświadczenia spadkobierców o wszystkich okolicznościach związanych z dziedziczeniem po zmarłym spadkodawcy, spadkobiercach, pozostawionym testamencie czy wcześniejszych postępowaniach spadkowych.

Akt poświadczenia dziedziczenia zostaje następnie wpisany do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

prawo spadkowe wrocław

Dział spadku

 

W sądowym postępowaniu o dział spadku dokonujemy podziału aktywów spadkowych.  Wniosek o dział spadku kieruje się do Sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jednakże na żądanie uczestnika Sąd spadku może przekazać sprawę do Sądu Rejonowego miejsca majątku spadkowego lub miejsca zamieszkania wszystkich spadkobierców.

We wniosku o dział spadku należy powołać się na postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczony akt dziedziczenia. A także spis inwentarza, jeżeli został sporządzony (pozostawiony majątek spadkowy wraz z określeniem wartości). A w przypadku jego braku ? wskazać majątek podlegający podziałowi. Testament pozostawiony przez spadkodawcę ze wskazaniem, gdzie został złożony i gdzie się znajduje. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody potwierdzające, że należała do spadkodawcy.

Jeżeli wcześniej postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, możliwym jest wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w toku postępowania o dział spadku. Uznaje się, że wniosek o dział spadku zawiera w sobie również żądanie stwierdzenia nabycia spadku.

We wniosku warto wskazać również okoliczności związane z pozostawionym majątkiem przez spadkodawcę. Dodać, które konkretne składniki każdy ze spadkobierców miałby otrzymać ze spadku. A także w jaki sposób korzystano ze spadku lub czy w skład wchodzi gospodarstwo rolne (podział gospodarstwa nie powinien być sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki).

Warto pamiętać, że skład i wartość spadku ustala Sąd w toku prowadzonego postępowania. Oznacza to, że Sąd działa w takim przypadku z urzędu i powinien zawsze ustalić skład i wartość pozostawionego majątku. Sąd nie jest przy tym związany przedłożonym przez któregokolwiek z uczestników spisem inwentarza. Samodzielnie może dokonywać ustaleń składu i wartości spadku. Sąd przesłuchując uczestników postępowania na rozprawie dąży do pełnego ustalenia składników majątku spadkowego. Bardzo ważnym jest branie aktywnego udziału w postępowaniu i stawianie się na rozprawy.

 

Jeżeli spadkobiercy są zgodni w zakresie wartości spadku, Sąd może jednak poprzestać w tym zakresie jedynie na stanowiskach stron. W przeciwnym wypadku koniecznym może okazać się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego celem ustalenia. Np.: wartości rynkowych nieruchomości czy ruchomości taki jak samochód czy wyposażenie domu.

 

W postępowaniu o dział spadku Sąd rozstrzyga także o zapisach zwykłych (których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku), roszczeniach między spadkobiercami z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych, pobranych pożytkach i innych przychodach, poczynionych nakładach na majątek spadkowy czy spłaconych długów spadkowych. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. Dlatego tak ważnym jest aktywny udział w postępowaniu i zgłaszanie stosownych wniosków oraz twierdzeń. Zaniechanie takiej postawy może prowadzić do pozbawienia siebie należnych spłat, bądź uniknięcia dopłat. Na przykład: jednemu z spadkobierców należy zaliczyć dokonaną darowiznę na schedę spadkową. Przy dokonywaniu działu spadku bez udziału Sądu warto skorzystać z pomocy prawnika, który po analizie stanu faktycznego doradzi najlepsze rozwiązanie.

Jak długo trwa postępowanie?

Postępowania o dział spadku z reguły są długotrwałe często z uwagi na skomplikowane stany faktyczne. A także konflikty rodzinne czy oczekiwanie na opinie biegłych sądowych. Niemniej czasochłonność tego typu spraw nie powinna stanowić obawy, bowiem postanowienie sądu musi być respektowane przez pozostałych uczestników. A w przypadku ich niepodporządkowania można dochodzić jego wykonania w drodze postępowania egzekucyjnego.

Jak wskazałem wcześniej, dział spadku może być także dokonany w drodze umowy między spadkobiercami. Jeżeli spadkobiercy są zgodni i potrafią dojść między sobą do porozumienia w tym zakresie, mogą dokonać podziału majątku w drodze zawartej między nimi umowy. Co do zasady forma umowy jest dowolna. Pamiętać jednak należy, iż w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

W obu omawianych przypadkach dopuszczalne jest dokonanie działu spadku poprzez podział fizyczny wchodzących w skład majątku przedmiotów czy przyznanie rzeczy. Na przykład: jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłat innych. Jeśli w postępowaniu sądowym strony nie będą chciały przejąć na własność ruchomości czy nieruchomości sąd może zarządzić ich sprzedaż i podział uzyskanych w ten sposób środków.

Warto pamiętać, że do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Natomiast od chwili działu spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały uczynione zapisy windykacyjne. Ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń a spadkobiercy stosownie do wielkości udziału.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem działu spadku i w pierwszej kolejności wolałbyś polubownie podzielić pozostały majątek bez przeprowadzania postępowania sądowego, a z różnych powodów nie masz kontaktu lub nie możesz dojść do porozumienia z pozostałymi spadkobiercami. Poniżej zamieszczam przykładowy wzór wezwania do ugodowego podziału majątku spadkowego.

Przykładowy wzór:

                                                                                                                                                                                                                                       ???????., dnia ????????????

 

?????????????..

zam. ??????????..

??????????????                                                      

Do:     

                                                                                ??????????????.

                                                                                          zam.???????????.

                                                                                          ???????????..??..

 

 

Wezwanie

do ugodowego podziału majątku spadkowego

 

            Działając w imieniu własnym, w związku ze śmiercią ????????????? (opcjonalnie: w związku z postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym…)  i koniecznością dokonania podziału majątku pozostawionego przez spadkodawcę, niniejszym wzywam Pana/Panią do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie dokonanie podziału majątku spadkowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

 

            W skład majątku spadkowego według mojej wiedzy wchodzi: np.: samochód osobowy X (o wartości Y zł), prawo własności nieruchomości położonej w X (o wartości Y zł), środki zgromadzone na rachunku bankowym X (o wartości Y zł).  Wobec powyższego proponuję, że to ja nabędę prawo własności wskazanej powyżej nieruchomości a Pani/Pan własność samochodu osobowego i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, bez żadnych spłat.

 

            Uregulowanie i dokonanie działu spadku po zmarłym leży w interesie wszystkich spadkobierców. W postępowaniu o dział spadku spadkobiercy mogą domagać się również rozstrzygnięcia o zapisach zwykłych, roszczeniach z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych, pobranych pożytkach i innych przychodach, poczynionych nakładów na majątek spadkowy czy spłaconych już długów spadkowych.

 

            Wskazuję jednocześnie, iż brak udzielenia odpowiedzi na wezwanie lub w przypadku braku porozumienia w zakresie podziału pozostałego majątku, skieruję odpowiedni wniosek do Sądu o dokonanie działu spadku, co niewątpliwie będzie się wiązać z powstaniem dodatkowych kosztów po Pana/Pani stronie.

 

            W związku z powyższym, wzywam Pana/Panią do niezwłocznego kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania, celem uregulowania spraw związanych z pozostawionym majątkiem spadkowym w tym ustaleniu składu majątku oraz jego wartości.

 

                                                                                              ???????????????????.

 

Podsumowanie

Powyższy wzór może być oczywiście modyfikowany w zależności od sytuacji, w jakiej znajdują się spadkobiercy. Możesz wskazać to jak widzisz podział majątku. Co ma komu przypaść, czy komuś będą się należały spłaty lub czy ktoś będzie musiał uiścić dopłaty. Powinieneś też wskazać wartość poszczególnych składników majątku. Jeżeli spadkobiercom nie uda się dojść do porozumienia, w takim przypadku koniecznym będzie złożenie wniosku o dział spadku do Sądu.

Przeczytaj także:

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
Zachowek - wszystko, co musisz wiedzieć
POBIERZ DARMOWEGO EBOOKA: ZACHOWEK WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest zachowek i kiedy się należy. Jednakże w rzeczywistości jest to skomplikowana instytucja prawa spadkowego. W zależności od wielu czynników, jego wysokość może być bardzo różna. Co więcej, istnieje wiele sytuacji, w których żądanie zachowku nie jest dopuszczalne.

W ebooku odpowiadamy na następujące pytania:

    • Kiedy i komu przysługuje zachowek?
    • Kiedy można go dochodzić?
    • Ile wynosi zachowek?

Dodatkowo w e-booku: zachowek a testament, darowizna i zapis windykacyjny. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci ebooka.