ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Podział majątku w trakcie małżeństwa

Podział majątku w trakcie małżeństwa

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że małżonkowie mogą podzielić swój majątek dopiero po rozwodzie, podział majątku w trakcie małżeństwa jest możliwy. Istnieje szereg ściśle określonych sytuacji, w których nie trzeba wcale czekać na rozwiązanie związku małżeńskiego.

Jeżeli interesuje Cię jakie okoliczności uzasadniają dokonanie podziału majątku w trakcie małżeństwa, oraz jak tego dokonać, koniecznie czytaj dalej.

Przeczytaj również: Czy muszę zakładać sprawę o podział majątku?

Majątek wspólny małżonków

Zawarcie związku małżeńskiego pociąga za sobą powstanie pomiędzy małżonkami więzi finansowej – tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ustawowa wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania wspólności. Pozostałe składniki tworzą tzw. majątki osobiste każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Wszystkie te przedmioty, które nie są objęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Są to:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W jakich sytuacjach można dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa?

Istnieje jedna podstawowa zasada – podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

podział majątku w czasie małżeństwa adwokatProfesjonalne wsparcie adwokata w sprawie o podział majątku po rozwodzie

Nie oznacza to jednak, że z dokonaniem podziału majątku trzeba czekać do momentu zakończenia małżeństwa wskutek rozwodu, unieważnienie albo śmierci jednego z małżonków. Ustanie wspólności majątkowej może bowiem nastąpić jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa ustaje, gdy:

 • małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową,
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
 • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami.

Każda z powyższych sytuacji uzasadnia dokonanie podziału majątku wspólnego w trakcie małżeństwa.

Podział majątku w trakcie małżeństwa – jak go dokonać?

Polskie prawo oferuje małżonkom dwie drogi prowadzące do dokonania podziału majątku wspólnego – zarówno po ustaniu związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie. Majątek może zostać podzielony przez sąd, albo w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami.

Jak już wskazano podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać dopiero po ustaniu wspólności majątkowa małżeńskiej. Zatem jeżeli małżonkowie chcą go podzielić jeszcze przed rozwodem, to w pierwszej kolejności powinni wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej. Są na to dwa sposoby.

Przeczytaj także: Wniosek o podział majątku po ustaniu rozdzielności majątkowej

Podział sądowy

Z ważnych powodów każdy z małżonków może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Przez ważne powody należy rozumieć takie okoliczności, które sprawiają, że obowiązująca wspólność majątkowa nie służy ani dobru drugiego z małżonków, ani też dobru założonej przez nich rodziny. Do takich ważnych powodów przykładowo zalicza się alkoholizm czy też lekkomyślne trwonienie wspólnego majątku przez jednego z małżonków. Za ważny powód nie zostanie uznana okoliczność niezawiniona lub też niezależna od woli małżonka, jak np. długotrwała choroba.

Od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonkowie posiadają majątki osobiste oraz udziały w dotychczasowym majątku wspólnym. Jeżeli nie mogą dojść do porozumienia w zakresie jego podziału, to mogą to uczynić na drodze sądowej. Taką możliwość otworzyło im wprowadzenie pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej.

Sądowy podział majątku wspólnego co do zasady obejmuje jego całość. Jedynie z ważnych powodów może być ograniczony do jego części.

Przeczytaj również: Jak przesłuchiwać świadka w sprawie o podział majątku?

Umowny podział majątku

Jeżeli małżonkowie, pomiędzy którymi zniesiona została wspólność majątkowa, są zgodni co do sposobu podziału, to mogą zawrzeć umowę, w której określą, które składniki przypadną każdemu z nich. W umowie mogą również uwzględnić kwestię ewentualnych dopłat z tytułu wyrównania udziałów. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, taka umowa bezwzględnie wymaga formy aktu notarialnego.

Podział umowny może obejmować całość lub tylko część majątku. Z pewnością też jest to szybszy i prostszy sposób podziału majątku.

Reasumując – jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, ale chciałbyś dokonać podziału majątku wspólnego w jego trakcie, to w pierwszej kolejności powinieneś ustanowić rozdzielność majątkową (o tym jak to zrobić przeczytasz w artykule pt. „Jak ustanowić rozdzielność majątkową?”). Kiedy już ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej zostanie zniesiony, możesz zawrzeć ze swoim małżonkiem stosowną umowę. Jeżeli zaś nie możecie dojść do porozumienia, to pozostaje Ci droga sądowa.

Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik podział majątku
Pobierz E-booka - podział majątku

Kompleksowy ebook na temat podziału majątku, omawiający wszelkie aspekty podziału majątku.

W e-booku znajdziesz m.in. wyjaśnienie:

 • kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku,
 • jak dokonać podziału majątku w trakcie małżeństwa, podczas rozwodu i po rozwodzie,
 • mieszkanie po rozwodzie – czy po rozwodzie musisz się wyprowadzić,
 • jak napisać wniosek i odpowiedź na wniosek o podział majątku,
 • jak ustanowić rozdzielność majątkową,
 • co wchodzi w zakres majątku osobistego i wspólnego małżonków.

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.