ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Odpowiedź na pozew

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Odpowiedź na pozew pełni bardzo ważną rolę procesową w postępowaniu cywilnym. Umożliwia ona bowiem osobie, przeciwko której został wniesiony do sądu pozew, merytoryczne i wyczerpujące ustosunkowanie się do żądania pozwu i twierdzeń strony przeciwnej. Wskazanie zgromadzonych przez nią dowodów oraz przedstawienie ich sądowi wraz z wnioskami procesowymi oraz zarzutami.

O czym przeczytasz w tym artykule?

  • co powinna zawierać odpowiedź na pozew?
  • co zależy od złożenia odpowiedzi na pozew?
  • czy wniesienie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem pozwanego?
  • jaką rolę wniesienie odpowiedzi na pozew odgrywa w postępowaniu sądowym?

Czy wniesienie odpowiedzi na pozew jest obowiązkowe?

Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, Przewodniczący decyduje o zarządzeniu doręczenia pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w terminie dłuższym, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione złożonością i stopniem zawiłości danej sprawy.

W przypadku, złożenia odpowiedzi na pozew z uchybieniem wyżej wskazanego terminu, Przewodniczący zarządza jej zwrot pozwanemu (Kodeks postępowania cywilnego – art. 2051). W takim przypadku, a także, gdy pozwany w ogóle nie złoży odpowiedzi na pozew, sąd może na posiedzeniu niejawnym wydać wyrok zaoczny. W którym przyjmuje się za prawdziwe wszelkie twierdzenia powoda o faktach, które zawarł on w złożonym pozwie. Chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.  Jeżeli odpowiedź na pozew została złożona w sposób skuteczny, a także gdy nie została ona złożona, ale sąd nie wydał wyroku zaocznego, Przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony. A tym samym sąd przystępuje do rozpoznawania sprawy w trybie procesowym.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew?

Wymogi formalne

Odpowiedź na pozew powinna zawierać wszystkie te elementy, jakie są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa dla każdego pisma procesowego. A także przygotowawczego, a mianowicie:

1) oznaczenie sądu,

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

3) wskazanie, że pismo stanowi odpowiedź na pozew,

4) osnowę pisma, wraz ze wskazaniem faktów, na których pozwany opiera swoje świadczenia i dowodów na wykazanie każdego z nich,

5) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

6) wymienienie załączników.

W odpowiedzi na pozew, pozwany powinien również podać zwięźle stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza. A także wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez powoda w pozwie. Może on także wskazywać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Odpowiedź na pozew składa się w takiej liczbie egzemplarzy. Ile jest w danej sprawie  stron plus jeden dodatkowy egzemplarz dla sądu. Można to zrobić bezpośrednio w sądzie bądź też skorzystać z drogi pocztowej. Przy czym o terminie wysłania decyduje data stempla pocztowego.

Adwokat Anna Paszkowska - Wójcik

Wnioski i zarzuty

W odpowiedzi na pozew pozwany może także zawrzeć odpowiednie wnioski i zarzuty. Ponieważ odpowiedź na pozew jest pierwszym pismem procesowym składanym w sprawie przez pozwanego, niezbędne jest podniesienie przez niego tej kategorii zarzutów, które należy zgłosić jeszcze przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Należą do nich zarzuty:

1) błędnego wskazania przez powoda wartości przedmiotu sporu,

2) niewłaściwości sądu, dającej się usunąć za pomocą umowy stron,

3) zawarcia przez strony umowy o mediację jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego,

4) zapisu na sąd polubowny, a więc zawarcia przez strony umowy o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego,

5) zawarcia przez strony umowy derogacyjnej, w której poddały spór pod rozstrzygnięcie sądu zagranicznego.

Pozwany może też podnieść zarzut przedawnienia roszczenia powoda.

Poza powyższymi zarzutami, pozwany może złożyć odpowiednie wnioski, a mianowicie:

1) o oddalenie powództwa w całości – gdy uznaje stanowisko i żądania powoda za całkowicie bezzasadne,

2) o oddalenie powództwa w części – kiedy uważa, że twierdzenia powoda są uzasadnione tylko w części,

3) o uznaniu powództwa – jeżeli jest przekonany o słuszności pozwu i nie chce bezcelowo przeciągać sprawy.

4) o przypozwanie, kiedy uważa, iż w sprawie powinny też występować inne osoby,

5) o zmianę trybu postępowania,

6) o zwolnienie go od kosztów sądowych,

7) o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu,

8) o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego.

Wreszcie, pozwany może też złożyć wnioski dowodowe o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, zeznań świadków, opinii biegłego, dokumentów.

W sprawie rozwodowej, należy na przykład przedstawić własną wizję rozwiązań w zakresie orzeczenia przez sąd o wyłącznej winie współmałżonka za rozkład pożycia małżeńskiego. Co do podziału majątku wspólnego, władzy rodzicielskiej (a więc który z małżonków ma sprawować opiekę nad dzieckiem i w jakim stopniu). Co do uiszczania świadczeń alimentacyjnych na rzecz współmałżonka bądź małoletnich dzieci. A także odnośnie eksmisji współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

W sprawie o zachowek, a więc gdy powód żąda zapłaty wskazanej kwoty pieniężnej od osoby, która została powołana do dziedziczenia po zmarłym. Pozwany może podnieść zarzut występowania po stronie pozwanego tzw. niegodności dziedziczenia, odrzucenia przez niego spadku. Bądź otrzymanych wcześniej przysporzeń ze strony spadkodawcy.

Postępowanie gospodarcze

Nieco inaczej sprawa odpowiedzi na pozew uregulowana jest w postępowaniu w sprawach gospodarczych. Mianowicie, w tym przypadku, pozwany jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody sprawie już w odpowiedzi na pozew. Przy czym Przewodniczący zarządzając doręczenie pozwu pozwanemu, wyznacza w tym celu termin, nie krótszy niż tydzień. Jeżeli okoliczności sprawy za tym przemawiają, wówczas termin ten może zostać wskazany jako dłuższy. W razie niedopełnienia przez pozwanego tego wymogu, przedstawiane przez niego później twierdzenia i dowody, zostaną przez sąd zupełnie pominięte. Chyba że uprawdopodobni on, iż wcześniej nie było to możliwe albo że potrzeba taka wynikła później. W takim przypadku powinny one zostać powołane  w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty kiedy stało się to możliwe (Kodeks postępowania cywilnego – art.458 5 ).

Złożenie odpowiedzi na pozew – pomoc adwokata

Złożenie odpowiedzi na pozew jest bardzo ważnym krokiem procesowym, który niesie za sobą szereg istotnych skutków dla osoby pozwanej. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej. Warto pamiętać bowiem, iż odpowiedź na pozew jest jedyną szansą podniesienia pewnej kategorii zarzutów. Jak również wypowiedzenia się co do twierdzeń strony przeciwnej. Wszystko to wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Nie jest to jednak jedyna kwestia, która może sprawiać trudności osobie, niemającej na co dzień styczności z prawem. W pismach procesowych doręczonych pozwanemu na ogół aż roi się od fachowych sformułowań. Ubranych w specyficzny prawniczy język, których rozwikłanie dla “zwykłego śmiertelnika” może być bardzo trudne. A każdy błąd w trakcie podstępowania może pociągać za sobą negatywne konsekwencje, sąd bowiem może nawet wydać wyrok zaoczny. Wszystkiego tego możesz uniknąć ustanawiając pełnomocnika procesowego w postaci adwokata. Zadbać jednak należy, aby charakteryzował się on odpowiednim poziomem profesjonalizmu oraz dysponował wieloletnim doświadczeniem.

Przeczytaj także:

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura