adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Obowiązki pracodawcy w przypadku zajęcia pensji przez komornika

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Obowiązki pracodawcy w przypadku zajęcia pensji przez komornika

Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem egzekucji z wynagrodzenia

 

Zajęcie pensji przez komornika to nie tylko problem dla pracownika. Prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia wiąże się bowiem z wieloma obowiązkami po stronie pracodawcy. W artykule postanowiłem przedstawić:

  • jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zajęciem pensji przez komornika?
  • jaką część wynagrodzenia należy przekazać komornikowi?
  • jakie kary można nałożyć na pracodawcę, jeżeli nie wypełni tych obowiązków?

Obowiązki pracodawcy po otrzymaniu pisma od komornika

 

W pierwszej kolejności pracodawca otrzyma pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę. W tym piśmie komornik wzywa pracodawcę do:

  • przekazywania wynagrodzenia za pracę bezpośrednio wierzycielowi (informując komornika o pierwszej wypłacie), albo
  • przekazywania wynagrodzenia do komornika, jeżeli wobec pracownika jest lub będzie prowadzona również inna egzekucja, a możliwa do zajęcia część wynagrodzenia nie wystarcza na pokrycie całego zadłużenia.

Dodatkowo komornik nakłada na pracodawcę następujące obowiązki, który musi wykonać w ciągu tygodnia od otrzymania pisma:

  • przedstawienie za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, zestawienia wynagrodzenia dłużnika (pracownika) za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z innych tytułów,
  • podanie, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi,
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia, pracodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o rodzaju tych przeszkód (np. gdy inne osoby również roszczą sobie prawa do zajęcia wynagrodzenia).

Aby prawidłowo wypełnić powyższe obowiązki pracodawca musi obliczyć, jaką część wynagrodzenia będzie potrącał i przekazywał do komornika (względnie wierzyciela) oraz zebrać wymagane dokumenty i informacje, a następnie przesłać je listem poleconym do komornika w terminie 7 dni od odebrania od niego pisma.

 

Świadectwo pracy i przekazanie dokumentów

 

Ustanie stosunku pracy z zadłużonym pracownikiem nie oznacza końca obowiązków pracodawcy. Musi on bowiem umieścić na świadectwie pracy wzmiankę o zajęciu należności i (jeżeli jest mu znany) przesłać wszystkie dokumenty dotyczące zajęcia nowemu pracodawcy. Wzmianka powinna zawierać oznaczenie komornika, numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrąconych już kwot. Jeżeli pracownik nie podejmuje od razu kolejnego zatrudnienia, obowiązek przesłania wszystkich dokumentów odkłada się w czasie, do momentu ponownego zatrudnienia. W takim przypadku nowy pracodawca ma obowiązek zwrócić się do poprzedniego o przesłanie tych dokumentów.

Kara za niewywiązanie się z obowiązków

 

Pracodawca, który nie wypełni obowiązków nałożonych przez komornika może zostać ukarany grzywną do 5000 zł. Grzywna może być powtarzana, jeżeli pracodawca dalej nie wypełni obowiązków w wyznaczonym, dodatkowym, terminie.

Jeżeli natomiast pracodawca złoży oświadczenie o przeszkodach w wypłacaniu zajętego wynagrodzenia niezgodnie z prawdą, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.