fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Kim jest sygnalista?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
sygnalista

W polskim porządku prawnym obecnie brak definicji ustawowej pojęcia „sygnalisty”, a także aktu prawnego, który regulowałby tę materię prawną. Słowo to jest tłumaczeniem z języka angielskiego terminu „whistleblowing”, co oznacza dosłownie „dmuchanie w gwizdek”, „gwizdanie”. W prawniczym ujęciu chodzi o przekazywanie przez sygnalistę w dobrej woli informacji o nieprawidłowościach. Natomiast polskim odpowiednikiem zwrotu sygnalista mógłby być „demaskator”, jednak pojęcie to nie jest powszechnie używane.

Dla stworzenia wspólnych ram ochrony sygnalistów w Unii Europejskiej wypracowano dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Akt ten zawiera rozstrzygnięcia w najważniejszych kwestiach dotyczących modelu dokonywania zgłoszeń i ochrony sygnalistów. Wymaga ona jednak inkorporacji do porządków prawnych poszczególnych państwa członkowskich. [1]

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) – sygnaliści

26 listopada 2019 r. została opublikowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa), która wymaga od państw członkowskich Unii Europejskiej wdrożenia systemowej ochrony osób informujących o naruszeniach prawa (tzw. sygnaliści). Implementacja wymogów dyrektywy m.in. do polskiego porządku prawnego ma nastąpić najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. W tym terminie m.in. wszystkie podmioty prawne sektora publicznego (dyrektywa umożliwia państwom członkowskim zwolnienie z tego obowiązku gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników) oraz prywatne podmioty prawne zatrudniające powyżej 250 osób objęte zostaną szeregiem obowiązków, do których przestrzegania będą obowiązane pod groźbą sankcji. Od 2023 r. obowiązki związane z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń oraz ochroną osoby dokonującej zgłoszenia obejmą wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Niezależnie już czy będzie to sfera publiczna czy prywatna.

 

Podział sygnalistów

 

Sygnalistów możemy podzielić na wewnętrznych, którymi będą pracownicy jak i zewnętrznych. Do katalogi zewnętrznych sygnalistów zaliczać będziemy byłych pracowników, osoby rekrutowane, udziałowców, akcjonariuszy, wolontariusze i stażyści, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy. Objęcie tych osób ochroną motywowane jest faktem, iż często posiadają one informacje mające kluczową rolę w ujawnieniu naruszeń prawa i znajdują się w takiej sytuacji, że możliwe będzie stosowanie wobec nich działań odwetowych.

 

Tryby przekazywania informacji – sygnalista

 

Dyrektywa przewiduje trzy niezależne od siebie tryby przekazywania przez sygnalistów informacji na temat naruszeń. Wewnątrz organizacji, zewnętrzne (do właściwych organów państwowych) oraz podanie do wiadomości publicznej. Brak jest wymogu dokonywania zgłoszeń najpierw wewnątrz organizacji. Jednak dyrektywa kładzie szczególny nacisk na korzystanie z tego kanału w pierwszej kolejności, co powinno być zasadą. W dyrektywie jest postulat zachęcania sygnalistów przez państwa członkowskie do wykorzystywania kanałów wewnętrznych przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego. W przypadku gdy naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz organizacji, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa , że nie jest zagrożona odwetem. Kluczowym elementem jest bezpieczeństwo przyjmowania zgłoszeń. Zapewniające poufność tożsamości sygnalisty i każdej strony trzeciej wymienionej w zgłoszeniu oraz uniemożliwiające uzyskanie dostępu nieupoważnionym członkom personelu. A także bezstronność jednostki przyjmującej i opracowującej zgłoszenia.

Dokonywanie zgłoszeń powinno być możliwe na piśmie lub ustnie, za pośrednictwem linii telefonicznej lub w formie bezpośredniego kontaktu. Na przykład poczta tradycyjna, infolinia, skrzynka mailowa, aplikacja webowa, rozmowa. Przyjęcie zgłoszenia powinno zostać potwierdzone w terminie nieprzekraczającym 7 dni od jego otrzymania. Przekazanie informacji zwrotnej na temat działań następczych musi nastąpić w terminie nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Licząc od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

 

Sygnalista – tożsamość

 

Jednym z zasadniczych elementów dyrektywy jest ochrona tożsamości sygnalisty. Należy zapewnić, aby tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie została ujawniona, bez wyraźnej zgody tej osoby, żadnej osobie poza upoważnionym członkiem personelu właściwym do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Zastosowanie to ma również do wszystkich pozostałych informacji, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość tej osoby.

Osobom dokonującym zgłoszenia należy zapewnić ochronę przed wszelkimi formami odwetu, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego. Ochrona powinna być nie tylko wobec samej osoby dokonującej zgłoszenia. Ale także wobec podmiotu prawnego, który stanowi własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla którego taka osoba pracuje. Dyrektywa zawiera szeroki katalog zakazanych działań odwetowych, który jednak nie ma charakteru enumeratywnego. Zalicza się do nich zakaz stosowania działań odwetowych w formach: zawieszenia, przymusowego urlopu bezpłatnego, zwolnienia, degradacji lub wstrzymania awansu, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia, mobbingu. Ważnym elementem w systemie ochrony jest zapewnienie przez państwa członkowskie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar wobec osób fizycznych lub prawnych, które utrudniają lub próbują utrudniać dokonywanie zgłoszeń, podejmują działania odwetowe lub wszczynają uciążliwe postępowania przeciwko sygnalistom. A także dopuszczają się naruszeń obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty.

 

Podsumowanie

 

Wprowadzenie w organizacji kanałów whistleblowingowych, nazywanych także systemami informowania o nieprawidłowościach (SIN), zapewnienie ich skutecznego funkcjonowania, stanowią prawdziwe wyzwanie. Chodzi przede wszystkim o budowanie kultury organizacyjnej, w której dokonywanie zgłoszenia nie będzie podlegać stygmatyzacji. Nadal obecne są negatywne stereotypy odnośnie osoby sygnalisty, określanej mianem kapusia, donosiciela. Wyznawaniem dla compliance oficera będzie propagowanie postawy odpowiedniego i świadomego korzystania z mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości. Ważny jest również przekaz, jakie rodzaje spraw podlegać powinny zgłoszeniu. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których kanały whistleblowingowe wykorzystywane będą do adresowania zapytań leżących we właściwości innych jednostek organizacyjnych. Jest to bardzo istotne ze względu na wymóg rejestrowania zgłoszeń, ich opracowywania oraz udzielania informacji zwrotnej. W sytuacji kiedy będzie się pojawiać duża liczba zgłoszeń dotyczących zagadnień mających niewielką wagę, będzie stanowić obciążenie dla jednostki obsługującej SIN. [2]

W dzisiejszym wpisie dowiedzieliście się kim jest sygnalista, a w następnych wpisach będziemy poruszać kolejne  tematy związane z whistleblowingiem.

[1] B. Makowicz, B.Jagura, Systemy zarządzania zgodnością Compliance w praktyce, Warszawa 2020 s. 219.

[2] B. Makowicz, B.Jagura, Systemy zarządzania zgodnością Compliance w praktyce, Warszawa 2020 s. 209.

 

Przeczytaj także:

Kary umowne w prawie pracy 

Pozdrawiam

radca prawny Aleksandra Pławska

radca prawny Aleksandra Pławska

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

poradnik wypowiedzenie umowy o pracę
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.