Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Kiedy należy utworzyć regulamin pracy i co powinien zawierać?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

regulamin pracy

W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć kwestie prawne związane z regulaminem pracy. Z pewnością dokument ten usprawnia działanie zakładu pracy. Zawiera on prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Jest on dodatkowym źródłem prawa, obok kodeksu pracy. We wpisie poruszę ten temat kompleksowo – nie tylko wskazując kiedy należy utworzyć regulamin pracy, lecz także odpowiadając m.in. na następujące pytania:

 • Co powinien zawierać regulamin pracy?
 • Kto ustala treść regulaminu pracy?
 • Jak zmienić regulamin pracy?

Kiedy należy utworzyć regulamin pracy?

Kodeks pracy dzieli pracodawców na 3 grupy, biorąc pod uwagę obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy. Czynnikiem różnicującym pracodawców jest liczba zatrudnianych pracowników. Chodzi tu o faktyczną liczbę zatrudnionych osób w konkretnym czasie. Nie brane są zatem pod uwagę urlopy, delegacje, czy zwolnienia. Dodatkowo warto wspomnieć, że chodzi tu tylko i wyłącznie o osoby zatrudnione na umowę o pracę. Wspomniane grupy to:

 1. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników. W takim przypadku utworzenie regulaminu pracy jest całkowicie fakultatywne (nieobowiązkowe).
 2. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników. Ci przedsiębiorcy nie muszą wprowadzać regulaminu pracy, chyba, że wystąpi o to zakładowa organizacja związkowa.
 3. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. W tym przypadku utworzenie regulaminu pracy jest obowiązkowe, chyba, że w zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy, który swoimi postanowienia niejako zastępuje regulamin pracy.

Podsumowując ten akapit i odpowiadając na pytanie kiedy należy utworzyć regulamin pracy, wskazać należy, że wtedy, gdy zatrudniamy co najmniej 20 pracowników i wystąpi o to zakładowa organizacja związkowa oraz, gdy zatrudniamy co najmniej 50 pracowników, a nie obowiązuje u nas układ zbiorowy pracy.regulaminy pracy

 

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Cytując kodeks pracy, a dokładnie jego art. 104 § 1:

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Oczywiście unormowania kodeksowe są dosyć elastyczne i nieprecyzyjne. Każdy pracodawca może bowiem treść regulaminu pracy ustalić dowolnie (z kilkoma wyjątkami, o których piszę dalej).

W kodeksie pracy w artykule następnym można przeczytać, że regulamin pracy powinien w szczególności regulować następujące kwestie:

 • organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 • systemy i rozkłady czasu pracy i przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • porę nocną,
 • wynagrodzenia (termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłat),
 • wykazy prac zabronionych dla młodocianych i kobiet,
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk przeznaczonych dla pracowników młodocianych,
 • obowiązki dotyczące BHP,
 • potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Sformułowanie w szczególności oznacza, że w regulaminie mogą pojawić się również inne postanowienia.

Dodatkowo regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników wynikającej z art. 108 kodeksu pracy. Mowa tu o 3 rodzajach kar, które może stosować pracodawca:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. kara pieniężna.

Dwie pierwsze kary grożą pracownikowi, który:

 • nie przestrzega ustalonej ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,
 • nie przestrzega obowiązków dotyczących potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Karę pieniężną natomiast można wymierzyć za:

 • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • opuszczenie miejsce pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się w pracy w stanie nietrzeźwości albo za spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Kto ustala treść regulaminu pracy?

Wcześniej pisałem o tym, że pracodawca może ustalić treść regulaminu pracy dowolnie. Istnieją jednak 2 grupy ograniczeń w tym zakresie. Pierwsza grupa ograniczeń dotyczy praw i obowiązków określonych w regulaminie. Nie mogą one bowiem być sprzeczne lub mniej korzystne od postanowień aktów prawnych powszechnie obowiązujących (ustaw, rozporządzeń itp.). W regulaminie pracy można zatem zarówno “przepisać” przepisy ustawowe, jak i zamieścić postanowienia, które są od nich korzystniejsze.

Druga grupa ograniczeń dotyczy podmiotu, który musi współdziałać z pracodawcą w zakresie tworzenia regulaminu pracy. Zgodnie bowiem z art. 104(2) kodeksu pracy:

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

Pracodawca przed stworzeniem regulaminu pracy powinien ustalić z zakładową organizacją związkową terminu negocjacji w sprawie jego treści. Jeżeli to się nie uda, regulamin pracy może ustalić pracodawca samodzielnie. Tak samo dzieje się, gdy w zakładzie pracy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa.

Jak zmienić regulamin pracy?

Zmiana regulaminu pracy wiąże się bezpośrednio z inną kwestią, którą chciałbym omówić w ramach artykułu. Chodzi o obowiązek zapoznania pracowników z treścią regulaminu pracy. Każdy nowy pracownik musi zapoznać się z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Pracodawca może zmienić regulamin pracy w dowolnym czasie. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zatem w przypadku zmiany regulaminu pracy również każdy z pracowników musi mieć szansę na dokładne zapoznanie się z jego treścią.

Opublikowanie nowego regulaminu pracy następuje zazwyczaj poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
 • pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników
 • rozesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą elektroniczną,
 • wręczenie fizycznego tekstu regulaminu pracownikom.

kiedy regulamin pracy

 

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.