ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

kary umowne w prawie pracy

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Kara umowna w prawie pracy jest wyjątkiem, głównie stosowanym w umowach o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez pracownika, odpowiedzialność regulowana jest zasadami określonymi w Kodeksie pracy, a nie przez kary umowne. Prawo pracy skupia się na ochronie pracownika przed nieuzasadnionymi sankcjami finansowymi.

Prawo pracy jest specyficzną gałęzią prawa cywilnego. Stosunek pracy oraz roszczenia stron  z nim związane, oparte są na zasadach ochrony pracownika i jego uprzywilejowania. W związku z tym, Kodeks Pracy (dalej: KP) co do zasady, nie przewiduje możliwości zastrzeżenia kary umownej w umowie o pracę. Kwestię tę natomiast komplikuje art. 300 KP. Stanowi on, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, do stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W konsekwencji, rodzi się pytanie. Czy w ramach owego odesłania do przepisów cywilnych, kary umowne w prawie pracy są dopuszczalne? W dzisiejszym  artykule skupię się na rozszerzeniu tej kwestii oraz odpowiem na pytania:

  • czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z umowy o pracę?
  • czy pracownik może odmówić zastrzeżenia kary umownej w umowie o pracę?
  • kiedy możliwe jest zastrzeżenie kary umownej w umowie z zakresu prawa pracy?

Kary umowne w prawie pracy

Przytoczona wcześniej zasada uprzywilejowania pracownika stanowi, że postanowienia umów o pracę (oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy) nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. W praktyce oznacza to, że warunki zatrudnienia, w szczególności obowiązki pracownika i jego zobowiązania wobec pracodawcy przewidziane w umowie o pracę, nie mogą być mniej korzystne aniżeli przewidują w tym zakresie regulacje prawne. Nie stoi to oczywiście na przeszkodzie ku temu, aby te warunki dla pracownika były korzystniejsze.

W związku z ogólną zasadą, kary umowne w prawie pracy nie występują. W szczególności dotyczy to kar, które mógłby naruszyć interes pracownika. Skutkuje to tym – że postanowienia zastrzegające karę umowną dla zabezpieczenia roszczeń pracodawcy wobec pracownika – będą nieważne.

Zasada ograniczonej odpowiedzialności pracownika

Omawiając temat kar umownych w prawie pracy, nie można zapomnieć o jednej z najważniejszych zasad prawa pracy. Mowa tutaj o zasadzie ograniczonej odpowiedzialności pracownika.

Zasada wyrażona w art. 115 KP wskazuje, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. A dodatkowo, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Ponadto, to na pracodawcy spoczywa obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

W związku z tym, za niedopuszczalne uznaje się wprowadzanie kar umownych, działających na szkodę pracownika. Jeżeli jednak pracodawca postanowi zmodyfikować odpowiedzialność pracownika, wprowadzając kary umowne, postanowienia te jako sprzeczne z ustawą są nieważne. Na ich miejsce wchodzą automatycznie odpowiednie przepisy prawa pracy.

Zasady odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania  obowiązków pracowniczych stanowią regulację, która ma charakter wyczerpujący. Nawet, gdy kary umowne w umowie o pracę zostaną wprowadzone – to i tak nie będą one wiążące dla stron.

Czy pracownik może odmówić zastosowania kary umownej w umowie o pracę?

Zastrzeżenie przez pracodawcę w umowie o pracę obowiązku zapłaty kary umownej, uznać należy za działania niezgodne z regułami prawa pracy. W konsekwencji, pracownik może odmówić jej zastosowania w umowie. Sama odmowa pracownika nie może stanowić przesłanki uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy.

Wyjątek stanowi umowa o zakazie konkurencji ale po ustaniu stosunku pracy, o czym poniżej.

Kary umowne w prawie pracy – umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji w skrócie polega na zobowiązaniu się pracownika do tego, że nie podejmie się działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Pojęcie to jest bardzo szerokie i nie będę tej kwestii rozszerzał. Jeśli interesuje Cię temat umowy o zakazie konkurencji, zobacz ten artykuł: Umowa o zakazie konkurencji

Zastrzeżenie kary umownej jest możliwe w przypadku umowy o zakazie konkurencji, obowiązującej po  ustaniu stosunku pracy. Orzecznictwo sądowe wskazuje, tego typu umowa jest ściśle związana z prawem pracy, a nie z przepisami prawa cywilnego. Oznacza to, że ta okoliczność musi być wzięta pod uwagę przy ocenie możliwości ustalenia wysokości zastrzeżonej kary umownej. Wysokość kary umownej w tym zakresie powinna być skorygowana zasadami prawa pracy. A konkretniej mówiąc –  z ryzykiem pracodawcy i charakterem ograniczonej odpowiedzialności pracownika. Taka umowa będzie łączyła ?byłe strony stosunku pracy?.

Podsumowanie

Zawsze powtarzam, że nieznajomość prawa szkodzi. A najlepszym dowodem na to, jest właśnie praktyka. Po przeczytaniu tego artykułu, będziesz wiedział, że jeśli pracodawca przedstawi Ci umowę o pracę z zastrzeżeniem kar umownych – możesz odmówić. Zgodnie z dominującym poglądem i orzecznictwem, zastrzeżenie kary umownej jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku klauzuli zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Z kolei jako pracodawca powinieneś  pamiętać – że co do zasady – wprowadzanie korzystnej dla siebie kary umownej do umów z zakresu prawa pracy jest niedopuszczalne. Z drugiej strony jednak, nie ma przeszkód aby w umowie o pracę zastrzec kary umowne na korzyść pracownika. Praktyka jednak pokazuje, że pracodawcy rzadko korzystają z takiej możliwości.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Adwokat Iwo Klisz jako ekspert w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Adwokat Iwo Klisz, założyciel Kancelarii Klisz i Wspólnicy jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Adwokat Iwo Klisz i prawnicy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.