adwokat Iwo Klisz
adwokat Iwo Klisz

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę o dzieło?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę o dzieło

Zatrudnienie cudzoziemców to coraz częściej stosowane wśród polskich pracodawców rozwiązanie. Pozwala na znalezienie specjalistów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich zatrudnienia. Widać to po rosnących z roku na rok statystykach zatrudnianych w Polsce obcokrajowców.

Warunki, jakie należy spełnić, aby zatrudnić cudzoziemca (w tym zatrudnić cudzoziemca na umowę o dzieło) nie są jednak proste. Przy czym stopień ich skomplikowania zależy od tego, czy cudzoziemiec pochodzi spoza Unii Europejskiej, czy jest jej obywatelem.

Zacznijmy jednak od tego, że podstawy zatrudnienia obcokrajowców i obywateli polskich są takie same (umowa o pracę lub umowy cywilnoprawne). W niniejszym artykule skupimy się na tym jak zatrudnić cudzoziemca na umowę o dzieło, która zalicza się do umów cywilnoprawnych, regulowanych przez Kodeks cywilny. Przy zatrudnianiu cudzoziemców zastosowanie znajduje także Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym aktem prawnym o zatrudnieniu cudzoziemca mówimy nie tylko w kontekście umowy o pracę, ale także w odniesieniu właśnie do umów cywilnoprawnych.

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę o dzieło?

Podmiotami, które mogą zatrudnić cudzoziemców na umowę o dzieło, mogą być przede wszystkim osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Powinny one posiadać siedzibę (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ? miejsce zamieszkania) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa o dzieło

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło w przypadku cudzoziemców musi spełniać identyczne warunki, jak w przypadku obywateli polskich. Np. podobnie nie wiąże się z powstaniem obowiązku ubezpieczeniowego. (Więcej szczegółów na temat umowy o dzieło znajdziesz w naszym artykule ?Umowa o dzieło. Co powinieneś wiedzieć przed jej zawarciem?).

Trzeba jednak zwrócić uwagę na różnice związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na obliczanie tego podatku ma bowiem wpływ posiadanie przez cudzoziemca certyfikatu rezydencji.

W przypadku posiadania przez cudzoziemca takiego certyfikatu, stosuje się przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli jednak certyfikatu nie ma, pobiera się podatek zryczałtowany w stawce 20% od przychodu.

Rezydenci to ci, którzy posiadają w Polsce centrum swoim interesów osobistych czy gospodarczych. Przy tym przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nie ma wtedy znaczenia miejsce położenia przychodów. Nierezydenci natomiast podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych w Polsce.

Czy zatrudnienie cudzoziemca na umowę o dzieło wymaga zezwolenia?

Na wstępie należy podkreślić, że wbrew powszechnemu przekonaniu, aby podjąć pracę na podstawie umowy o dzieło obcokrajowiec również musi uzyskać zezwolenie na pracę. Wymóg w tym zakresie w niczym się nie różni od wymogów stawianych obcokrajowcom zatrudnionym na podstawie klasycznej umowy o pracę. W obu przypadkach istnieją wspólne wyjątki od tej zasady. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolniony jest bowiem obcokrajowiec, który:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej,
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,

Powyższe wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy. W rzeczywistości obcokrajowców nie objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na pracę przed jej podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest więcej. Pełną listę znajdziesz w art. 87 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obywatele Unii Europejskiej mogą liczyć na takie same zatrudnienie w Polsce jak obywatele polscy. Dlatego w dalszej części artykułu przybliżymy sytuację cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Zezwolenie na pracę dla obywateli państw trzecich

Przed uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca pracodawca co do zasady powinien spróbować znaleźć pracownika na lokalnym rynku pracy. Jeżeli podjęta próba okazała się bezskuteczna, może rozpocząć formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Należy podkreślić, że ma to miejsce jeszcze przed jego przyjazdem do Polski.

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę na rzecz konkretnego pracodawcy. Jeżeli cudzoziemiec planuje zatrudnienie u różnych pracodawców ? nic nie stoi temu na przeszkodzie. W takiej sytuacji będzie jednak wymagane uzyskanie osobnych zezwoleń dla każdego z nich.

Wyróżnia się następujące typy zezwoleń:

 • A ? jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski,
 • B ? jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • C ? jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pracodawcą zagranicznym,
 • D ? jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i będzie delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),
 • E ? jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres powyżej 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę o dzieło ? procedura wydawania zezwoleń

Procedurę uzyskanie zezwolenia na pracę przez cudzoziemca inicjuje jego przyszły pracodawca. Dokonuje tego poprzez złożenie właściwego wniosku do wojewody, najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem zatrudnienia. Zezwolenie na pracę wojewoda wydaje na okres do 3 lat. Od tej reguły jest wyjątek ? jeśli cudzoziemiec ma piastować funkcję członka zarządu osoby prawnej zatrudniającej ponad 25 osób, może uzyskać zezwolenie na okres do lat 5. Zezwolenie po upływie tego okresu można przedłużyć.

Przewidziano dwie ścieżki uzyskania zezwolenia na pracę ? zwykłą oraz uproszczoną. Zwykła wiąże się z podjęciem starań zmierzających do zaspokojenia potrzeb kadrowych pracownikami z lokalnego rynku pracy. Wówczas w pierwszej kolejności należy uzyskać od starosty informację, że nie jest możliwe zaspokojenie wspomnianych potrzeb na rynku lokalnym. Bierze się przy tym pod uwagę osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne bądź poszukujące pracy.

Z kolei procedura uproszczona nie wymaga poszukiwań pracownika na rynku lokalnym. Aby móc z niej skorzystać należy zaliczać się do jednej z niżej wymienionych kategorii cudzoziemców:

 • członków rodzin personelu placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych wraz z ich prywatną służbą domową
 • uprawnionych na podstawie aktów prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją
 • cudzoziemców upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej
 • obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • cudzoziemców, którzy w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę byli zatrudnieni przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku
 • lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających szkolenie lub realizujących program specjalizacji.

Podsumowanie

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o dzieło jak najbardziej jest możliwe. Umowa taka powinna spełniać wszystkie podstawowe wymogi przewidziane dla każdej umowy o dzieło zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Co do zasady cudzoziemiec, chcąc podjąć pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie musiał posiadać zezwolenie na pracę. Nie dotyczy to jednak wszystkich obcokrajowców. Przede wszystkim zwolnieni z tego obowiązku będą obywatele innych państwa Unii Europejskiej. Pozostałe przypadki szczegółowo wymienia Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeżeli zastanawiasz jak sytuacja wygląda w przypadku zatrudniania cudzoziemców na umowę o pracę lub umowę zlecenie, koniecznie zapoznaj się z naszymi artykułami ?Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę o pracę?? oraz ?Jak zatrudnić cudzoziemca na umowę zlecenie??

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.