Bartosz Kuczyński
Bartosz Kuczyński

Jak prowadzić obronę w sprawie o prowadzenie pojazdu po alkoholu?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu to jedne z najczęstszych przewinień, z jakimi miałem do czynienia w swojej praktyce. Jest to również jedne z najczęściej popełnianych przestępstw (wykroczeń) w naszym kraju. Klienci, którzy zwracają się do mnie o pomoc, często pytają:

 • jak będzie wyglądać ich odpowiedzialność,
 • czy stracą prawo jazdy,
 • czy ich czyn będzie zakwalifikowany jako przestępstwo, czy może tylko jako wykroczenie,
 • jaką linię obrony należałoby w takich przypadkach przyjąć?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu – podstawa prawna

Zgodnie z aktualną regulacją zawartą w Kodeksie karnym oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyróżnić możemy:

 • stan po użyciu alkoholu ? gdy zawartość alkoholu w organizmie człowieka wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2? do 0,5? alkoholu albo gdy obecność w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3,
 • stan nietrzeźwości ? gdy zawartość alkoholu w organizmie człowieka wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5? alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Uznaje się zatem, że musi to być wartość wyższa od wyżej wskazanych lub prowadząca do jej przekroczenia. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego:

nie będzie stanem nietrzeźwości wartość wynosząca 0,25 mg w wydychanym powietrzu. Musi to być bowiem wartość wyższa lub prowadząca do takiego stężenia,

np. gdy po dwóch badaniach zatrzymany będzie miał odpowiednio 0,24 mg oraz 0,26 mg.

Zaznaczenia od razu wymaga, że częstą i błędną praktyką informacji podawanych w telewizji czy radiu jest, iż zatrzymany miał na przykład ?1,5 promila w wydychanym powietrzu?. Przy badaniu zawartości w wydychanym powietrzu podawane są  bowiem mg w 1 dm3.

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie?

Wprowadzenie powyższego rozróżnienia będzie miało istotne znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy. W przypadku, gdy sprawca prowadzi pojazd mechaniczny (np. samochód, motor) w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (droga publiczna, strefa zamieszkania czy strefa ruchu) i znajduje się w stanie nietrzeźwości, popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast gdy sprawca prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Surowszą odpowiedzialność będzie ponosił również kierujący, który będąc w stanie nietrzeźwości popełnia chociażby takie przestępstwa, jak:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
 • sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy czy
 • spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała.

Wtedy sąd może orzec karę w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Natomiast w sytuacji spowodowania wypadku, w którym następstwem jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby, w wysokości nie niższej niż 2 lata pozbawienia wolności. Sąd orzeka również w takich przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Pod pewnymi warunkami nawet dożywotnio.

Pamiętaj!

W powyższych przypadkach ucieczka z miejsca zdarzenia traktowana jest tak samo jak w przypadku kierującego znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów (od 1 roku do 15 lat) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dzieje się tak, gdy z okoliczności wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża takiemu bezpieczeństwu.

Istotne aspekty dla oskarżonego (obwinionego).

Moje doświadczenie procesowe wskazuje, że oskarżony (obwiniony w sprawie o wykroczenie) powinien zwrócić szczególną uwagę na kilka poniższych aspektów. Czy:

 • urządzenie (alkomat) służące do badania posiadało aktualne świadectwo legalizacji,
 • funkcjonariusz przeprowadził dwie próby badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu; (druga próba powinna odbyć się po 15 minutach od pierwszego badania),
 • funkcjonariusz przeprowadził badanie po upływie co najmniej 15 minut od zakończenia spożywania przez kierującego alkoholu, wyrobów tytoniowych czy papierosów elektronicznych,
 • przed przeprowadzeniem każdego z badań dokonano wymiany ustnika i czy opakowanie zostało otworzone w obecności osoby badanej,
 • droga, na której został zatrzymany kierujący jest drogą wewnętrzną czy drogą publiczną.

Zachowanie wymaganej procedury, w szczególności odpowiednie odstępy czasowe między przeprowadzanymi badaniami, może mieć istotne znaczenie przy pociągnięciu kierowcy do odpowiedzialności karnej. W sytuacji, gdy osoba badana w pierwszym wyniku będzie miała wartość 0,25 mg/dm3, natomiast w drugim wartość niższą, będzie odpowiadać jedynie za wykroczenie. Odpowiednio, gdy osoba badana w pierwszym wyniku będzie miała 0,10 mg/dm3, a w drugim wartość niższą, nie będzie w ogóle podlegać odpowiedzialności karnej.

Niezachowanie odpowiedniej procedury skutkuje możliwością zakwestionowania przez osobę badaną otrzymanych wyników. Koniecznym w takim przypadku może okazać się również zasięgnięcie opinii biegłego. Biegły mając na uwadze wszystkie okoliczności sprawy, przedstawi:

 • jak niezachowanie powyższych procedur wpłynęło na wynik przeprowadzonego badania,
 • jaki wpływ na otrzymany wynik miało chociażby niezachowanie odpowiednich odstępów czasowych między badaniami, brak wymiany ustnika, palenie tytoniu czy papierosów elektronicznych.

Pamiętaj! Badanie krwi

Jeżeli odmówisz poddania się badaniu wydychanego powietrza, policjant może użyć środków przymusu celem przeprowadzenia badania krwi. Takie badanie przysługuje Ci również, gdy:

 • zażądasz go mimo przeprowadzonego badania wydychanego powietrza,
 • Twój stan (z powodu spożycia alkoholu czy choroby) uniemożliwia przeprowadzenie badania lub
 • nastąpiło przekroczenie zakresu pomiarowego urządzenia (alkomatu) służącego do badania.

Niejednokrotnie w takich sprawach konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Szczególnie w sytuacjach wątpliwych z punktu widzenia skuteczności pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Z praktyki wiem, że nierzadko w takich opiniach zdarzają się błędy. Wówczas to pomoc adwokata może się okazać nieoceniona. Obrońca bazując na przepisach prawa, wytycznych naukowych oraz swoim doświadczeniu z innych spraw może pomóc Tobie skutecznie zakwestionować niekorzystną opinię.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Spowodowanie wypadku może rodzić jeszcze inne negatywne konsekwencje dla Ciebie. Wyrządzenie szkody innemu uczestnikowi po spożyciu alkoholu może wiązać się z koniecznością zapłaty odszkodowania. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, ubezpieczycielowi przysługuje tzw. regres ubezpieczeniowy. Jest to zwrot wypłaconego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest on wypłacany między innymi w przypadku, gdy kierujący wyrządził szkodę po użyciu alkoholu lub  w stanie nietrzeźwości.

Jeżeli zostałeś zatrzymany przez policję po spożyciu alkoholu, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata. Oprócz wyżej przytoczonych istotnych aspektów z punktu widzenia zatrzymanego, istnieje jeszcze cały szereg czynników mogących wpływać na Twoją odpowiedzialnością karną i odszkodowawczą. Za każdym razem przyjęcie odpowiedniej linii obrony wymaga indywidualnej konsultacji oraz zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach