ul. Kazimierza Wielkiego 1

Wrocław

biuro@adwokat-wroclaw.biz.pl

kontakt email: 24h / 7 dni w tygodniu

+ 48 695 560 425

8.30 - 16.30 - dni robocze

Pon - Pt: 8:30 - 16:30

Obsługa Klienta

Jak prawidłowo skonstruować umowę o dzieło?

jak prawidłowo skontruować umowę o dzieło

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – najnowsze informacje prawne weryfikowane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Zamierzasz zawrzeć umowę o dzieło ale nie wiesz, jak prawidłowo ją skonstruować? Nie wiesz, kiedy należy zawrzeć umowę o dzieło, a kiedy umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia? A może szukasz wzoru umowy o dzieło? W naszym artykule znajdziesz informacje na temat:

 • jakie są cechy charakterystyczne umowy o dzieło,
 • czym umowa o dzieło różni się od innych umów powszechnie używanych w obrocie gospodarczym,
 • o czym należy wiedzieć konstruując umowę o dzieło,
 • wzorcowej umowy o dzieło.

Cechy charakterystyczne

Umowa o dzieło powinna zawierać dwa kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest określenie dzieła, które ma zostać wytworzone w ramach umowy przez wykonawcę. Drugim natomiast wynagrodzenie, jakie zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dzieło odpowiadające umowie.

Konstruując umowę o dzieło powinieneś zatem kierować się następującymi wskazówkami:

 • powinieneś możliwie precyzyjnie określić przedmiot umowy, czyli konkretne dzieło,
 • strony powinny uzgodnić kto dostarcza materiały do wykonania dzieła,
 • możliwe jest wprowadzenie do umowy procedury nadzoru nad wykonaniem dzieła przez zamawiającego,
 • należy określić termin dostarczenia dzieła, bądź harmonogram,
 • należy określić procedurę odbioru dzieła oraz zgłaszania wad i niedoborów ilościowych oraz ich usuwania lub uzupełniania,
 • jeśli dzieło stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, koniecznie powinieneś rozstrzygnąć kwestię praw autorskich do dzieła. Na przykład ich przeniesienie na zamawiającego albo udzielenie licencji na korzystanie z dzieła.

Umowa o dzieło a inne umowy

Powinieneś również odróżniać umowę o dzieło od innych często używanych umów o podobnym przedmiocie:

 • umowa o dzieło charakteryzuje się powstaniem w określonym czasie oznaczonego w umowie wytworu będącego efektem pracy zleceniobiorcy,
 • umowa o świadczenie usług zawierana jest w przedmiocie wykonywania określonych czynności bez gwarantowania ich rezultatu,
 • a umowa zlecenia to umowa, której przedmiotem jest dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy,
 • umowa o roboty budowlane tym różni się od umowy o dzieło, że jej przedmiotem jest obiekt budowlany. A nadto stosuje się do niej normy prawa budowlanego,
 • umowa sprzedaży obejmuje jedynie przeniesienie własności danego przedmiotu, nie zajmuje się zatem kwestią jego wytworzenia.
potrzebujesz pomocy w sprawie umowy

Inne klauzule związane z umową o dzieło

Umowa o dzieło została uregulowana w Kodeksie cywilnym, najważniejsze zasady wynikające z tychże przepisów, to:

1. W zakresie sposobu wynagradzania wykonawcy stosuje się system kosztorysowy albo ryczałt:

 • jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych,
 • a także jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę,
 • niezależnie od wybranego sposobu rozliczania, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła,

2. Ustawa przewiduje

specjalne klauzule na wypadek niewłaściwego, bądź nieterminowego wykonywania dzieła:

 • jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła – zasady tej nie stosuje się, gdy upłynął już termin do wykonania dzieła,
 • jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie,
 • dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła,

3. Klauzule odnoszące się do dzieła już wykonanego zbliżone są do regulacji odnoszącej się do umowy sprzedaży:

 • do rękojmi za wady dzieła stosuje się podobne zasady, jak przy sprzedaży,
 • roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła. A jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
Przeczytaj także: Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Pobierz darmowy wzór umowy o dzieło

Picture of adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Nasze eksperckie wypowiedzi w ogólnopolskich i lokalnych mediach:

Założyciel Kancelarii jest nie tylko twórcą wielu publikacji w prasie branżowej, ale także popularnym autorem komentarzy eksperckich w największych portalach informacyjnych oraz stacjach telewizyjnych.

Nasi prawnicy są do Twojej dyspozycji:

Nasi eksperci czekają na Twoją wiadomość - napisz teraz

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura