fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Jak prawidłowo skonstruować umowę o dzieło?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
jak prawidłowo skontruować umowę o dzieło

Zamierzasz zawrzeć umowę o dzieło ale nie wiesz, jak prawidłowo ją skonstruować? Nie wiesz, kiedy należy zawrzeć umowę o dzieło, a kiedy umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia? A może szukasz wzoru umowy o dzieło? W naszym artykule znajdziesz informacje na temat:

 • jakie są cechy charakterystyczne umowy o dzieło,
 • czym umowa o dzieło różni się od innych umów powszechnie używanych w obrocie gospodarczym,
 • o czym należy wiedzieć konstruując umowę o dzieło,
 • wzorcowej umowy o dzieło.

Cechy charakterystyczne

Umowa o dzieło powinna zawierać dwa kluczowe elementy. Pierwszym z nich jest określenie dzieła, które ma zostać wytworzone w ramach umowy przez wykonawcę. Drugim natomiast wynagrodzenie, jakie zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dzieło odpowiadające umowie.

Konstruując umowę o dzieło powinieneś zatem kierować się następującymi wskazówkami:

 • powinieneś możliwie precyzyjnie określić przedmiot umowy, czyli konkretne dzieło,
 • strony powinny uzgodnić kto dostarcza materiały do wykonania dzieła,
 • możliwe jest wprowadzenie do umowy procedury nadzoru nad wykonaniem dzieła przez zamawiającego,
 • należy określić termin dostarczenia dzieła, bądź harmonogram,
 • należy określić procedurę odbioru dzieła oraz zgłaszania wad i niedoborów ilościowych oraz ich usuwania lub uzupełniania,
 • jeśli dzieło stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, koniecznie powinieneś rozstrzygnąć kwestię praw autorskich do dzieła. Na przykład ich przeniesienie na zamawiającego albo udzielenie licencji na korzystanie z dzieła.

Umowa o dzieło a inne umowy

Powinieneś również odróżniać umowę o dzieło od innych często używanych umów o podobnym przedmiocie:

 • umowa o dzieło charakteryzuje się powstaniem w określonym czasie oznaczonego w umowie wytworu będącego efektem pracy zleceniobiorcy,
 • umowa o świadczenie usług zawierana jest w przedmiocie wykonywania określonych czynności bez gwarantowania ich rezultatu,
 • a umowa zlecenia to umowa, której przedmiotem jest dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy,
 • umowa o roboty budowlane tym różni się od umowy o dzieło, że jej przedmiotem jest obiekt budowlany. A nadto stosuje się do niej normy prawa budowlanego,
 • umowa sprzedaży obejmuje jedynie przeniesienie własności danego przedmiotu, nie zajmuje się zatem kwestią jego wytworzenia.
potrzebujesz pomocy w sprawie umowy

Inne klauzule związane z umową o dzieło

Umowa o dzieło została uregulowana w Kodeksie cywilnym, najważniejsze zasady wynikające z tychże przepisów, to:

1. W zakresie sposobu wynagradzania wykonawcy stosuje się system kosztorysowy albo ryczałt:

 • jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych,
 • a także jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę,
 • niezależnie od wybranego sposobu rozliczania, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła,

2. Ustawa przewiduje

specjalne klauzule na wypadek niewłaściwego, bądź nieterminowego wykonywania dzieła:

 • jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła – zasady tej nie stosuje się, gdy upłynął już termin do wykonania dzieła,
 • jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie,
 • dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła,

3. Klauzule odnoszące się do dzieła już wykonanego zbliżone są do regulacji odnoszącej się do umowy sprzedaży:

 • do rękojmi za wady dzieła stosuje się podobne zasady, jak przy sprzedaży,
 • roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła. A jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
Przeczytaj także: Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Pobierz darmowy wzór umowy o dzieło

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.