Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Jak otrzymać lokal komunalny

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Jak otrzymać lokal komunalny

Lokal komunalny we Wrocławiu – jak go zdobyć 

Jeżeli mieszkasz we Wrocławiu i jesteś członkiem wspólnoty samorządowej gminy Wrocław możesz ubiegać się o lokal komunalny. Gmina Wrocław posiada określony zasób lokali przeznaczonych do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę na jego koszt. Zasady wynajmowania lokali uregulowane zostały w Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/2420/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. (następnie zmienianej) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław. Uchwałę możesz pobrać tutaj: LINK http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2018/3327/akt.pdf

Zgodnie z uchwałą: Gmina Wrocław wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki: są członkami wspólnoty samorządowej Wrocławia i spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.  Członkami wspólnoty samorządowej są osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wrocław z zamiarem stałego pobytu tj. uważające Wrocław za swoje centrum sprawy życiowych. Gmina oczywiście weryfikuje czy rzeczywiście należymy do wspólnoty. Przydatne mogą być wszelkie zaświadczenia lub dokumenty, z których wynika, że stale zamieszkujemy we Wrocławiu np.: zaświadczenie o zameldowaniu oraz zaświadczenie z zakładu pracy, że pracujemy na terenie Wrocławia. Jeśli mamy dzieci to możemy pokazać zaświadczenie, że dzieci chodzą do wrocławskiej szkoły itd.

Gmina dysponuje kilkoma kategoriami lokali na wynajem. Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne, w tym: 1) lokale zamienne; 2) lokale socjalne; 3) lokale wyremontowane we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy; 4) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2; 5) lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych; 6) lokale będące pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którego zasady wynajmu określi odrębna uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.

Najczęściej przyszłych najemców interesuje pkt 3 czyli lokal do remontu.

Najem lokalu do remontu:

W celu zawarcia umowy najmu powinieneś udać się do Urzędu Miasta mieszczącego się na Placu Nowy Targ 1-8. W urzędzie trzeba złożyć wniosek mieszkaniowy i poczekać na jego rozpoznanie. Twój wniosek zostanie poddany weryfikacji:

Przyszły najemca musi spełniać kryterium finansowe. Dochody rodziny nie mogą być zbyt wysokie, ale też nie mogą być zbyt niskie.  W 2018r.  jest to dochód na członka rodziny nieprzekraczający 2574,50 zł. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to kwota 3089,40 zł. Ale jeżeli dana rodzina znajduje się w niedostatku, tzn. osiąga dochody niższe niż 1029,80 zł na osobę to nie otrzyma ona lokalu komunalnego. Zamiast tego może ubiegać się o lokal socjalny.

Dochód swojej rodziny musisz wykazać odpowiednimi dokumentami. Mogą to być zaświadczenia pracodawcy o uzyskiwanych dochodach, mogą to być także zeznania podatkowe za lata ubiegłe. Ale uważaj, bo to ważne. Nie będą dowodem oświadczenia członków Twojej rodziny oraz innych osób, że pomogą Ci finansowo.

Po pozytywnym przejściu weryfikacji zostaniesz wpisany na listę osób oczekujących. Co roku weryfikacja będzie powtarzana, będziesz więc wzywany do wykazania, że dalej mieszkasz we Wrocławiu i do potwierdzenia swoich dochodów. Po odczekaniu swojego czasu w kolejce zostanie Ci zaproponowany lokal. Jeśli się na niego zgodzisz, zostaniesz zobowiązany  do przeprowadzenia remontu tego lokalu. Zostanie z Tobą zawarta  umowę o remont, precyzująca dokładnie jego zakres i termin przeprowadzenia. Następnie po przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robot zostanie  z Tobą zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony.

Potrzebne dokumenty:

  • formularz wniosku mieszkaniowego
  • oświadczenie wnioskodawców o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego
  • oświadczenia o stanie cywilnym
  • dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty samorządowej Wrocławia: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, w pozostałych przypadkach ? zaświadczenie z miejsca pracy, uczelni (potwierdzenie ze szkoły, przedszkola itp.)
  • w przypadku gdy współmałżonek zameldowany jest w innym lokalu mieszkalnym ? poświadczenie, że współmałżonek nie posiada tytułu prawnego do tego lokalu
  • poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów
  • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną, mieszkaniową i materialną wnioskodawcy i członków jego rodziny, z którymi ubiega się o lokal (np. akty notarialne, akty urodzenia dziecka, akty zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonów, wyroki sądu orzekające rozwód)
  • osoby niepełnosprawne powinny dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS (znaczenie dla sprawy ma II lub I grupa inwalidzka oraz stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny) ? dotyczy to zarówno wnioskodawców, jak i osób z którymi wspólnie zamieszkują
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych – w przypadku gdy wnioskodawca przedkłada zaświadczenia dotyczące innych osób

Formularze wniosków możesz pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wrocławia: LINK http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8663/najem-lokalu-socjalnego-i-najem-lokalu-do-remontu-na-koszt-przyszlego-najemcy

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura