fbpx

O Kancelarii Klisz i Wspólnicy

obsługa prawna kancelaria adwokacka we wrocławiu

Naszą Kancelarię tworzy zespół osób wierzący we wspólne wartości takie jak profesjonalizm, staranność i jakość w obsłudze klienta.

Naszą misją jest to, żeby na zawsze pozostać prawnikiem z ludzką twarzą. Uważamy, że nie wystarczy mówić tylko do rzeczy, bo trzeba też mówić do ludzi.

Żargon prawniczy zostawiamy dla sędziów i prokuratorów, a naszym Klientom naprawdę wyjaśniamy jak działa prawo

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

ul. Joachima Lelewela 23/7,
53-505 Wrocław
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu

ul. Bóżnicza 1/14,
61-001 Poznań
tel. 71 740 50 00

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Sobieskiego 27/30, 40-082 Katowice
tel. 32 321 02 84

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku

ul. Kartuska 31c/1, 80-138 Gdańsk
tel. 71 740 50 00

tel. 71 740 50 00

tel. kom. 695 560 425

Zapraszamy na Kanał YouTube!
Prawo spadkowe dla Każdego

adwokat prawo spadkowe wrocław

Zapisz się na nasz Newsletter!

Darmowy poradnik dla Pracodawców

 

Poznaj nas w social mediach

Najnowsze posty

Nasze blogi:

Polub nas:

Gwarancja jakości

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy
gwarancja jakości

Nie wiesz czym różni się gwarancja jakości od rękojmi za wady? Chciałbym prawidłowo sformułować kartę gwarancyjną? Zastanawiasz się, jaki wpływ na roszczenia z gwarancji ma wcześniejsze skorzystanie z rękojmi? Szukasz informacji na temat okresu gwarancji i uprawnień z nią związanych? Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • czym jest gwarancja,
 • jaka jest różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią za wady,
 • kiedy przysługują roszczenia z gwarancji,
 • jak długo obowiązuje gwarancja,
 • jaki wpływ na gwarancję ma korzystanie z rękojmi za wady,
 • czy uwzględnienie reklamacji ma wpływ na gwarancję.

Definicja Gwarancji 

 

Gwarancja stanowi zapewnienie gwaranta, że dana rzecz jest dobrej jakości, a w wypadku wystąpienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, zostanie ona usunięta przez naprawę lub będzie dostarczona rzecz wolna od wad. Zatem odpowiedzialność dającego gwarancję obejmuje zwykłe funkcjonowanie rzeczy.

Co ważne, gwarantem może być zarówno producent towaru, jego dystrybutor, bądź sprzedawca. Podmiot będący gwarantem wskazany jest w karcie (dokumencie) gwarancyjnym. Powyższe wynika z faktu, że odpowiedzialność gwarancyjna nie powstaje z mocy prawa, a jedynie poprzez złożenie zapewnienia gwarancyjnego przez gwaranta. Zapewnienie takie najczęściej przyjmuje formę dokumentu, jednakże gwarancja może zostać udzielona także np. w treści reklamy.

Gwarancja a rękojmia

O ile rękojmia jest reżimem odpowiedzialności ustawowej, to samo istnienie jak i treść gwarancji mają swoje źródło w autonomii kontraktowej. Innymi słowy, rękojmia powstaje jako skutek wydania towaru niezależny od woli sprzedawcy. W umowach z konsumentami rękojmi nie można nawet wyłączyć, bądź ograniczyć. Jest to możliwe w umowach pomiędzy przedsiębiorcami.

Z drugiej zaś strony obowiązek wynikający z gwarancji istnieje obok obowiązku wynikającego z rękojmi i niezależnie od niego. Nabywca może zatem wybrać, czy dochodzić będzie roszczeń z rękojmi, czy z gwarancji. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Okres obowiązywania gwarancji – gwarancja jakości

 

W tym przypadku decydujące znaczenie ma treść dokumentu gwarancyjnego. To gwarant określa przez jaki czas pozostanie związany gwarancją. Dopiero w przypadku braku określenia okresu gwarancji przez gwaranta, zastosowanie znajdują zasady ustawowe. Zgodnie z nimi:

 • okres gwarancji wynosi 24 miesiące,
 • okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku rzeczy używanych.

Podobnie rzecz się ma z terminem na wykonanie czynności gwarancyjnych, których domaga się osoba uprawniona z gwarancji. Będzie to zatem okres:

 • odpowiadający ilości dni wskazanych w karcie gwarancyjnej,
 • 14 dni – jeśli termin nie został określony w oświadczeniu gwarancyjnym.

 

Należy również pamiętać, że jeżeli gwarant nie odpowie na zgłoszoną mu reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, to uważać się będzie iż została ona uwzględniona. W takim wypadku późniejsze odrzucenie reklamacji nie będzie skuteczne. A osoba uprawniona z gwarancji będzie mogła domagać się spełnienia jej żądania.

 

Roszczenia z gwarancji

 

Zakres uprawnień nabywcy z tytułu gwarancji zależny jest od treści oświadczenia gwaranta. Uprawnienia te wzorowane są najczęściej na tych, znany z rękojmi za wady. Gwarant zobowiązuje się zatem do:

 • naprawy rzeczy,
 • wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad.

 

Wpływ na gwarancję ma uwzględnieni reklamacji

 

Konsekwencje skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zależą od tego, czy gwarant dokonał naprawy, czy wymiany towaru, i tak jeżeli gwarant:

 • dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
 • dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją – termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zwrócenia rzeczy naprawionej,
 • wymienił jedynie część rzeczy – termin gwarancji w odniesieniu do wymienionych rzeczy zaczyna biec od chwili dostarczenia ich kupującemu,
 • dokonał drobnych napraw rzeczy objętej gwarancją – termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Ocena, czy naprawa rzeczy jest istotna czy też drobna zależy od nakładu pracy niezbędnego usunięcia wady, a ponadto – od rodzaju wady zwłaszcza od wpływu tej wady na użyteczność całej rzeczy. Naprawa może być zatem oceniona jako istotna gdy nakład pracy niezbędny do usunięcia wady nie jest duży, jednakże bez usunięcia tej wady użyteczność rzeczy jako całość byłaby zmniejszona.

 

Kiedy można nie uwzględniać roszczeń z gwarancji?

 

Gwarancja jakości w przeciwieństwie do rękojmi za wady rzeczy kreowana jest przez sprzedawcę lub producenta mocą odrębnego oświadczenia woli. Oświadczenie to wyrażone w karcie gwarancyjnej określa zarówno zakres gwarancji, okres jej trwania, jak również procedurę reklamacyjną. Omawiając uwzględnienia reklamacji możliwe jest zatem powołanie się na:

 • brak udzielenia gwarancji w danym zakresie,
 • upływ okresu gwarancji,
 • naruszenie obowiązków nabywcy wynikających z gwarancji,
 • naruszenie warunków procedury reklamacyjnej.

 

Sposób konstruowania oświadczenia gwaranta

Oświadczenie gwarancyjne powinno:

 • zostać sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala – w powszechnie zrozumiałej formie graficznej,
 • być sporządzone w języku polskim, obowiązku tego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać:

 • podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w kraju,
 • czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
 • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
 • stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant może także określić miejsce, do którego należy dostarczyć towar celem wykonania naprawy gwarancyjnej. Gwarant może także wskazać w swoim oświadczeniu sytuacje i zdarzenia, które wykluczać będą możliwość skorzystania przez kupującego z uprawnień gwarancyjnych. Na przykład mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę, czy też dokonanie naprawy na własną rękę, bądź w innym niż wskazany w dokumencie gwarancyjnym zakładzie naprawczym.

Przeczytaj także:

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie 

Pobierz darmowy wzór dokumentu gwarancyjnego

Pozdrawiam

radca prawny Michal Koralewski

radca prawny Michal Koralewski

Mam na dzieję, że mój artykuł wyjaśnił Ci kilka rzeczy. Jeśli tak, to kliknij „Lubię to” lub polub stronę naszej Kancelarii na facebooku (Facebook adwokat Wrocław).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
tel. 695 560 425    email: i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl

SKORZYSTAJ Z POMOCY ADWOKATA BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie?
Skontaktuj się z nami:
 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Klisz i Wspólnicy
 
Wrocław – Katowice – Poznań – Gdańsk
 
tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
 

Zapraszamy na Kanał YouTube - Prawnik dla pracodawcy

Inni czytali również:

upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.