Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Na czym polega dobrowolne poddanie się egzekucji?

Dobrowolne poddanie się egzekucji to proces, w którym dłużnik na mocy aktu notarialnego zgadza się na egzekucję swojego majątku. Zastępuje to wyrok sądowy, przyspieszając i obniżając koszty procesu. Wystarczy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, aby rozpocząć egzekucję

Kluczowe wnioski 

    • Dobrowolne poddanie się egzekucji to oświadczenie notarialne dłużnika, które zastępuje wyrok sądowy. Dzięki niemu można maksymalnie skrócić czas procedur sądowych i przyśpieszyć moment przekazania sprawy komornikowi (np. gdy jest ryzyko, że dłużnik będzie uciekał z majątkiem), a także obniżyć koszty standardowego postępowania sądowego.
    • Dobrowolne poddanie się egzekucji stanowi rodzaj zabezpieczenia wierzytelności, czyli ma na celu zapewnienie osobie posiadającej wierzytelność wobec dłużnika (np. z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości, ugody poza sądowej itp.) szybkiego i bezproblemowego egzekwowania tej wierzytelności bez konieczności wikłania się w trwający latami proces sądowy.
    • Aby wszcząć egzekucję na podstawie aktu notarialnego, wierzyciel musi złożyć jedynie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi. Po otrzymaniu aktu notarialnego z klauzulą wykonalności, można rozpocząć egzekucję komorniczą

Spis treści

Co to jest dobrowolne poddanie się egzekucji

Mocą oświadczenia sporządzonego przez notariusza w formie aktu notarialnego dłużnik może poddać się egzekucji ze swojego majątku na warunkach i w terminach określonych w akcie notarialnym.

Oświadczenie takie stanowi tytuł egzekucyjny, co oznacza że zastępuje wyrok sądowy. Sąd na wniosek wierzyciela, po weryfikacji czy ziściły się warunki przewidziane w treści aktu notarialnego, wydaje postanowienie o nadaniu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności.

Akt notarialny zaopatrzony w taką klauzulę umożliwia wszczęcie egzekucji komorniczej przeciwko dłużnikowi. Sposób ten jest również dużo tańszy od prowadzenia postępowania sądowego. Opłata sądowa od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wynosi bowiem jedynie 60 zł. Składając wniosek, pamiętaj że musisz dołączyć do niego akt notarialny. W uzasadnieniu wniosku natomiast, powinieneś udowodnić, że spełnione zostały warunki zapisane w klauzuli dobrowolnego poddania się egzekucji. Przykładowo, upłynął termin zapłaty, albo wydania określonej w akcie notarialnym rzeczy. Ze względu, że wyróżnia się kilka klauzul tego typu. Przed skierowaniem wniosku do sądu, dokładnie zapoznaj się z treścią danej klauzuli. Jeżeli bowiem nie wykażesz we wniosku spełnienia wszystkich warunków, sąd oddali twój wniosek.

Jak wszcząć egzekucję – dobrowolne poddanie się egzekucji 

Jak to zrobić? Gdy spełnią się warunki zapisane w akcie notarialnym, nie musisz wszczynać postępowania sądowego. Wystarczające będzie, jeśli zwrócisz się do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu aktu notarialnego wraz z klauzulą, co nie powinno potrwać dłużej niż kilka tygodni, możesz wszcząć egzekucję. Aby to uczynić wystarczające jest złożenie standardowego wniosku o wszczęcie egzekucji. Do którego należy dołączyć akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Jakie są rodzaje aktów notarialnych

Rodzaje aktów notarialnych:

  1. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie (podstawa prawna art. 777 1 pkt 4 k.p.c.);
  2. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności (podstawa prawna art. 777 1 pkt 4 k.p.c.);
  3. akt notarialny określony w pkt 1 lub 2, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi (podstawa prawna art. 777 1 pkt 6 k.p.c.).

Na co należy uważać – dobrowolne poddanie się egzekucji

Konstruując tego typu akty prawne należy pamiętać przede wszystkim o dokładnym odzwierciedleniu ustawowych warunków w jego treści. Szczególnej uwagi wymaga rozdzielenie w odrębnych dokumentach czynności prawnych kreujących zobowiązanie dłużnika oraz jego oświadczenia o poddaniu się egzekucji. W odniesieniu do aktów, o którym mowa powyżej, oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym. Jednakże powinno być w nim wskazane źródło zobowiązania dłużnika. Mianowicie akt ten winien zawierać dokładne oznaczenie świadczenia i źródła jego powstania. Powyższe wymogi mają charakter bezwzględny. Należy bowiem mieć na względzie, że akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, daje wierzycielowi możliwość wszczęcia egzekucji bez uprzedniego prowadzenia postępowania rozpoznawczego.

Dlatego oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji jest skuteczne tylko wobec ściśle określonego roszczenia. Zarówno co do przedmiotu, jak i podstawy prawnej. Jeżeli zatem po podpisaniu aktu notarialnego strony zawarły dalszą umowę, na podstawie której dłużnik zobowiązał się do dalszych świadczeń na rzecz wierzyciela. To ten zwiększony obowiązek nie może być egzekwowany na podstawie aktu notarialnego. To samo dotyczy świadczeń zatajonych przez kontrahentów w akcie notarialnym.

Konieczność zachowania szczególnej ostrożności w konstrukcji tego typu aktów notarialnych wynika również z faktu, że w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik poddał się egzekucji, nie jest dopuszczalna ocena ważności czynności prawnej.

Przykłady klauzul poddania się egzekucji

Klauzula z art. 777 §1 pkt 4 k.p.c.

 

1. Co do obowiązku wydania nieruchomości Kupującemu do dnia 31.12.2021 roku Sprzedający poddaje się egzekucji na mocy niniejszego aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Co do obowiązku zapłaty reszty ceny na rzecz Sprzedającego w kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w częściach i terminach podanych w ust.1 pkt a-d Kupujący poddaje ją egzekucji na podstawie  niniejszego aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Klauzula z art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.

 

1. Jan Kowalski oświadcza, że co do wykonania obowiązku zapłaty reszty ceny sprzedaży, bliżej opisanej w §1 ust. 2 tego aktu notarialnego, w terminach tam określonych, wraz z odsetkami ustawowymi, w przypadku niezapłacenia w wyżej określonych terminach ? poddaje się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego ? wprost z tego aktu, co kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

2. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jest upływ terminu i nie zapłacenie raty ceny sprzedaży.

3. Jan Kowalski oświadcza, że wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności wielokrotnie, co do każdorazowego naruszenia przez dłużnika obowiązku terminowej zapłaty raty ? akt niniejszy może stanowić podstawę wielokrotnego nadawania klauzuli wykonalności.

4. Wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2022 roku.

5. Jan Kowalski oświadcza, że znany jest mu skutek prawny poddania się egzekucji, co oznacza, iż akt notarialny stanowi tytuł egzekucyjny bez potrzeby wytaczania przeciwko niemu procesu sądowego w przypadku niewykonania lub nienależytego wywiązywania się z niniejszej umowy.

Przeczytaj także:

Warunek i termin

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura
upadłość przedsiębiorcy - darmowy poradnik

Z e-booka dowiesz się kto może ogłosić upadłość oraz czym się różni upadłość od likwidacji i restrukturyzacji. Poza tym w e-booku znajdziesz wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości. 

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.