adwokat Eryk Trybuliński
adwokat Eryk Trybuliński

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

Długi, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej.

W trakcie postępowania dotyczącego upadłości konsumenckiej sporządzana jest lista wszystkich wierzytelności obciążających dłużnika, a następnie plan podziału majątku upadłego oraz plan spłaty wierzycieli. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że po zakończeniu procedury upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają długi upadłego, co daje mu szanse na nowe życie.

Ale nie wszystkie długi zostaną umorzone. Należy wziąć to pod uwagę przy ocenie zasadności ogłoszenia upadłości. Nie podlegają umorzeniu następujące długi:

  1. Zobowiązania, które powstały pod dacie ogłoszenia upadłości. Należy pamiętać, że ogłoszenie upadłości jest dopiero początkiem całego postępowania. Do tej kategorii zaliczymy także koszty postępowania.
  1. Wszelkie należności alimentacyjne ? czyli np.: zasądzone prawomocnym wyrokiem alimenty na małoletnie dziecko.
  1. Renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Tym samym upadłość konsumencka nie oddłuży osoby, która spowodowała wypadek komunikacyjny i która z tego tytułu zobowiązana jest do wypłacania poszkodowanemu renty.
  1. Wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny ? chodzi tu zarówno o grzywny zasądzone prawomocnym wyrokiem karnym ale także grzywny nałożone jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych.
  1. Należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody oraz wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  1. Należności zasądzone tytułem nawiązki, z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny oraz należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd, jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie.
  1. Roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu.
  1. Wierzytelności, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Wskazane przypadki stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że wszystkie inne wierzytelności podlegają umorzeniu. Tylko te, wymienione powyżej, jako wyjątek od zasady ogólnej,  umorzone nie zostaną.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach