Potrzebujesz porady prawnej?

Kancelaria Klisz i Wspólnicy

ul. Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław

tel. 71 740 50 00
tel. kom. 695 560 425
email:i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Długi, które nie są objęte programem dotyczącym restrukturyzacji zadłużenia za lokale komunalne

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Długi nieobjęte programem dotyczącym restrukturyzacji zadłużenia za lokale komunalne

Długi nieobjęte programem dotyczącym restrukturyzacji zadłużenia za lokale komunalne

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław pozwala na składania od 1 lipca 2019r. wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali komunalnych. Dla wielu dłużników to szansa na wyjście ze spirali zadłużenia i uregulowanie stanu prawnego lokali. Nie wszystkie długi mogą jednak zostać umorzone.

Dla przypomnienia, program restrukturyzacji dotyczy należności pieniężnych obejmujących kwotę główną czyli mające charakter cywilnoprawny zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela z tytułu korzystania z nieruchomości wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie tych zobowiązań, wyliczonych przez zarządcę nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. z uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń stron na dzień złożenia wniosku.

Możesz dowiedzieć się więcej czytając mój poprzedni wpis.

Długi, których program nie dotyczy

  1. Długi powstałe po 31 grudnia 2016r.

Program restrukturyzacji zadłużenia dotyczy tylko długów, które stały się wymagalne najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016r. Termin przedawnienia wierzytelności z tytułu czynszu najmu, opłat za media jak również odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu wynosi 3 lata. Oznacza to, że Gmina objęła programem te długi, które stały się już przedawnione. Upływ terminu przedawnienia nie chroni przed procesem sądowym, przy umiejętnym prowadzeniu postępowania zwiększa jednak szansę, na wygraną sprawę. Zadłużenie naliczane po 1 stycznia 2017r. nie jest objęte abolicją.

Przykład: W kartotece finansowej lokalu prowadzonej przez Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu widnieje zadłużenie lokalu zajmowanego przez Panią Helenę, obejmujące zaległości w płaceniu czynszu w latach 2014, 2016 i 2018. Pani Helena chciałaby uregulować kartotekę, aby móc wykupić lokal komunalny. Wniosek o umorzenie zaległości może dotyczyć tylko długów za lata 2014 i 2016. Zadłużenie powstałe w roku 2018 będzie musiało być spłacone w całości.  

  1. Koszty dochodzenia należności (zobowiązań)

Zgodnie z definicją przyjętą w uchwale Rady Miasta Wrocławia przez koszty dochodzenia należności rozumiemy wszystkie koszty poniesione przez  Gminę w związku z dochodzeniem na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego roszczeń z tytułu zadłużenia. Na takie koszty składają się:

  1. Opłata sądowa, którą powód ma obowiązek wnieść przy wnoszeniu pozwu. Co do zasady mieści się ona w granicach od 30 do 300 zł. W niektórych sytuacjach może ona jednak wynieść 5% wartości przedmiotu sporu, wtedy jej wysokość może sięgać nawet kilka tysięcy złotych.
  2. Opłaty kancelaryjne, czyli opłaty za wydanie poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu z akt sprawy lub odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności bądź odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności. Dotyczy to także wydawania zaświadczeń. Opłatę pobiera się także od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.
  3. Koszty zastępstwa procesowego. Dochodząc swoich należności Gmina korzysta z usług profesjonalnych pełnomocników, adwokatów i radców prawnych. Ponosi ich koszt licząc na to, że w przypadku wygranej sprawy zostanie zasądzony zwrot tych kosztów. Koszty zastępstwa zależne są od wartości przedmiotu sprawy ? czyli wysokości zadłużenia ? i wynoszą od 90,00 zł do 10 800,00 zł.
  4. Zaliczki i inne opłaty w postępowaniu egzekucyjnym. Samo uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym zwykle nie wystarcza do odzyskania zadłużenia. Dlatego Gmina kieruje większość spraw do komornika, który nie pracuje za darmo. Pobiera on od Gminy zaliczkę na własne wydatki (znaczki, koszty zapytań, koszty działań terenowych itd.).

Wskazane wyżej koszty nie podlegają umorzeniu. Co ciekawe również wówczas, jeśli związane są z dochodzeniem zadłużenia łącznie z należnościami za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2016 r.

Kiedy jeszcze długi nie zostaną umorzone?

Nie każdy może złożyć wniosek. Jak mogłeś przeczytać w jednym z poprzednich wpisów, nie mogą zostać umorzone długi osób, które samowolnie zajęły gminny lokal. Na umorzenie nie mogą liczyć lokatorzy, którzy dopuszczają się dewastacji nieruchomości lub używają w nieruchomości instalacji zagrażających bezpieczeństwu. Wyłączeni są także dłużnicy, którzy oddają nieruchomość w dowolną formę posiadania innym osobom, bez uzyskania zgody Gminy.  Pogram nie dotyczy też przedsiębiorców.

Uwaga na termin złożenia wniosku. Warunkiem umorzenia długów jest skutecznie złożenie wniosku. Takie wnioski przyjmowane są tylko w określonym terminie tj. od dnia 1 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. Czasu jest dużo, ale jeżeli spóźnisz się ze złożeniem wniosku to nie zostanie on rozpoznany. Przyczyny spóźnienia nie mają znaczenia. Długi spóźnialskich nie zostaną umorzone.

Braki formalne wniosku. Wniosek musi być na piśmie. Złożony być musi na specjalnym formularzu. Wniosek składa we właściwym dla niego Biurze Obsługi Klienta wierzyciela (działającej w imieniu wierzyciela jednostki lub podmiotu). Bardzo ważne jest, że w przypadku stwierdzenia przez wierzyciela jakichkolwiek braków formalnych wniosku zostaniesz wezwany do ich usunięcia. Takie braki to np.: brak podpisu wymaganych osób. Jeżeli nie usuniesz braków w ciągu 14 dni od daty doręczenia Ci wezwania to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Twoje długi nie zostaną umorzone.

Przykład: Pan Jan złożył wniosek o umorzenie długów. Najemcą oprócz Pana Jana jest również jego żona, Anna, która nie podpisała wniosku. Gmina wezwała obu dłużników do usunięcia braku wniosku przez jego podpisanie przez wszystkie wymagane osoby. Pan Jan odebrał wezwanie, jednak zignorował jego treść. Nie uzupełnił braku. Jego wniosek został pozostawiony bez rozpoznania.

Brak współpracy z Gminą. Wierzyciel ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej zajmowanego przez Ciebie mieszkania. Będzie chciał sprawdzić kto w lokalu mieszka oraz w jakim stanie jest lokal (czy nie jest dewastowany). Odmowa umożliwienia przeprowadzenia przez wierzyciela czynności jest równoznaczna z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Wtedy Twoje długi nie zostaną umorzone.

Niewywiązanie się z ugody. Restrukturyzacja zadłużenia następuje na podstawie ugody zawartej przez wierzyciela oraz dłużnika. Ugoda obejmuje zakres i termin obowiązek spłaty długu (np.: spłatę 30% zadłużenia w ciągu 6 miesięcy). W przypadku niewywiązania się przez dłużnika z postanowień zawartej ugody całe niespłacone zadłużenie objęte ugodą staje się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji długi nie zostaną umorzone.

Przykład: Pan Andrzej zawarł ugodę i zobowiązał się do spłaty 40% procent zadłużenia w ciągu 12 miesięcy oraz regularnego opłacania bieżących należności. Pan Andrzej dalej jednak nie płacił za czynsz, a po upływie 12 miesięcy okazało się, że nie spłacił kwoty wskazanej w ugodzie. Tym samym Gmina nie umorzy 60% procent jego zadłużenia.

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

adwokat Iwo Klisz

adwokat Iwo Klisz

Prawnik, założyciel i wspólnik zarządzający w "Klisz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych". Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego oraz gospodarczego. Były wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, autor wielu publikacji w prasie fachowej, bloger oraz YouTuber

tel. 695 560 425, e-mail: i.klisz@kancelaria-klisz.pl

Masz pytanie do adwokata? Napisz do nas

Pomoc doświadczonego adwokata
Pomożemy Ci w każdej sprawie sądowej
Porady prawne on-line
Zdalne porady prawne u adwokata bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura