adwokat Iwo Klisz - prawo cywilne Wrocław

adwokat Iwo Klisz


Zapraszam do kontaktu
email:i.klisz@adwokat-wroclaw.biz.pl
tel. 695 560 425

Specjalizacja – prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych:

  1. związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów,
  2. dotyczących stosunków własnościowych,
  3. kwestii odszkodowawczych.

W ramach tych zagadnień:

  • udzielam porad prawnych,
  • uczestniczę w negocjacjach i mediacjach,
  • sporządzam i opiniuje:

umowy sprzedaży, (w tym rękojmia za wady, gwarancja)
– umowy dostawy,
umowy przeniesienia wierzytelności,
umowy o dzieło,
umowy o roboty budowlane,
– umowy najmu,
– umowy dzierżawy,
umowy pożyczki,
– umowy rachunku bankowego,
umowy zlecenia,
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
umowy zastawu zwykłego,
umowy agencyjne,
umowy barterowe,
umowy komisu,
umowy spedycji,
– umowy ubezpieczenia (majątkowe, osobowe),
umowy deweloperskiej,
umowy darowizny,
– umowy przekazania nieruchomości,
– umowy dożywocia,
– umowy spółki cywilnej,
umowy leasingu,
umowy poręczenia
– umowy świadczenia usług,
– umowa cesji,
– umowy wdrożeniowe i licencyjne,
umowy zawierane przy pomocy wzorca.

– wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie (kara umowna, zadatek, zaliczka, umowa przedwstępna, zwłoka i opóźnienie, odstąpienie od umowy, potrącenie, prawo pierwokupu),
– ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów,
– przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
przedawnienia wierzytelności,
– przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
– windykacyjne,
– ustanowienia służebności osobistych, służebności gruntowych, służebności mieszkania, przesyłu i drogi koniecznej,
– odszkodowań z czynów niedozwolonych ( wypadki komunikacyjne),
– o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej,
ochrony dóbr osobistych,
– skargi pauliańskiej,
zniesienie współwłasności,
– zasiedzenie nieruchomości.