radca prawny Michal Koralewski
radca prawny Michal Koralewski

Czy wolno badać pracownika alkomatem?

Blog Kancelarii Klisz i Wspólnicy – artykuły pisane przez zawodowych adwokatów i radców prawnych

Badanie pracownika alkomatem a RODO

Badanie pracownika alkomatem a RODO

Zastanawiasz się czy możesz poddać pracownika badaniu alkomatem? Nie wiesz jak powinieneś postąpić, gdy masz podejrzenie, że pracownik jest nietrzeźwy? Chciałbyś wiedzieć, czy pracownik sam może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli jego trzeźwości? Z artykułu dowiesz się:

  • jaki jest tryb badania trzeźwości pracownika,
  • jak powinien postąpić pracodawca, gdy ma uzasadnione podejrzenie jego nietrzeźwości,
  • czy pracownik może sam zwrócić się o zbadanie stanu jego trzeźwości,
  • czy nietrzeźwość pracownika stanowi uzasadnienie dla zwolnienia dyscyplinarnego?

Badanie trzeźwości pracownika

Po dostosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), pod znakiem zapytania stanęło przeprowadzanie profilaktycznych i wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników. Trzeźwość danej osoby uznawana jest bowiem za informację o stanie zdrowia. Stanowisko takie prezentuje także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli organ przeprowadzający kontrolę prawidłowości przetwarzania danych osobowych.

Obecnie natomiast, możesz legalnie przetwarzać tego typu informacje o pracowniku tylko za jego zgodą oraz wyłącznie w przypadku, gdy to on je tobie przekazał. W zasadzie wyklucza to możliwość dokonywania kontroli trzeźwości twojej załogi przez ciebie lub osobę upoważnioną. Nie oznacza to jednak, że kontrola taka w ogóle nie może zostać przeprowadzona. Możliwe to będzie w dwóch przypadkach:

  • jeżeli zwraca się o to do ciebie pracownik,
  • gdy mając podejrzenie nietrzeźwości pracownika zwracasz się o zbadanie tej okoliczności przez Policję.

Samodzielnie zaś, nawet za zgodą pracownika, nie możesz zainicjować badania jego trzeźwości. Jeżeli zatem inicjatywa pochodzi od ciebie, jako pracodawcy, wezwij Policję.

Natomiast, gdy o badanie takie zwraca się pracownik, a w zakładzie pracy znajduje się odpowiednie  urządzenie pomiarowe, możesz dokonać takiego pomiaru. W przypadku, gdy badanie wykazałoby stan nietrzeźwości, powinieneś uniemożliwić pracownikowi podjęcie pracy, wezwać Policję w celu weryfikacji badania.

Inne obowiązki pracodawcy

Nietrzeźwość pracownika może stanowić istotne zagrożenie dla całego zakładu pracy, dlatego nie możesz poprzestać na oczekiwaniu na Policję. Reakcji wymaga już samo powzięcie przez ciebie, że pracownik:

  • stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo
  • spożywał alkohol w czasie pracy.

W tego typu sytuacjach masz obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy. Pamiętaj przy tym, że masz obowiązek podać pracownikowi do wiadomości okoliczności stanowiące podstawę twojej decyzji. Jeżeli przekazujesz je ustnie, zadbaj o obecność przy tej czynności przynajmniej jednego świadka.

Nietrzeźwość a zwolnienie dyscyplinarne

Możesz rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, m.in. gdy pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pracowniczych. Za jeden z przykładów takiego zachowania uznaje się właśnie przebywanie w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwym.

Pamiętaj, że możesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu jego nietrzeźwości tylko na podstawie wyników badania wykonanego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (w większości przypadków będzie to Polica), a nie przez osobę upoważnioną przez ciebie albo wykonującą badanie z własnej inicjatywy (np. pracownik ochrony, bezpośredni przełożony pracownika).

Naruszenie tych zasad może skutkować nawet orzeczeniem przez sąd przywrócenia pracownika do pracy, bądź zasądzenia na jego rzecz odszkodowania odpowiadającego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.

Zapisz się na nasz Newsletter!

Kancelaria prawna

Pomoc prawna dla klientów indywidualnych, firm i przedsiębiorców

Porady on-line

Zdalne porady prawne bez konieczności wychodzenia z domu lub z biura

STREFA WIEDZY

Sam znajdź odpowiedź w naszych bezpłatnych ebookach, artykułach i filmach
poradnik dla pracodawców
Pobierz E-booka - jak wypowiadać umowę o pracę?
Jako pracodawca musisz się borykać z wieloma problemami. Do najtrudniejszych należy dobór właściwej załogi i związane z tym zmiany w jej składzie osobowym. Ustawodawca chroni wszakże pracowników przed nieuzasadnionym i niezgodnym z przepisami prawa pracy rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszając te przesłanki ryzykujesz przywrócenie pracownika do pracy, przyznanie mu odszkodowania oraz poniesienie kosztów sądowych. W przypadku rażącego naruszenia przepisów pracodawcy grozić może nawet kara grzywny do 30.000 złotych. Jeżeli chcesz uniknąć chociaż części ze wskazanych powyżej trudności związanych z prawidłowym rozwiązywaniem umów o pracę – ten poradnik jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury!

Wpisz maila, abyśmy mogli udostępnić Ci e-booka.