Wrocław

ul. Joachima Lelewela 23/7

Katowice

ul. Sobieskiego 27/30

Poznań

ul. Bóżnicza 1/14

Gdańsk

ul. Kartuska 31c/1

Warszawa

ul. Zamieniecka 62/64

Publikacje internetowe

Zawezwanie do próby ugodowej
Prawo cywilne

Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do próby ugodowej jest instytucją procesową, mającą na celu doprowadzenie do zawarcia pomiędzy zwaśnionymi stronami ugody, jeszcze przed wdaniem się w spór sądowy w

Czytaj dalej »
Prawo cywilne

Cesja umowy

Cesja umowy jest instytucją prawa cywilnego, której celem jest dokonanie przelewu wynikającej z niej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Aby dokonać tej czynności prawnej, niezbędna

Czytaj dalej »
Prawo pierwokupu
Prawo cywilne

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu jest instytucją prawa cywilnego, której zadaniem jest ochrona interesów uprawnionego, poprzez przyznanie mu pierwszeństwa nabycia rzeczy, którą jej właściciel chce zbyć osobie trzeciej.

Czytaj dalej »
praca zdalna
Prawo pracy

Praca zdalna

Pandemia COVID 19 wpłynęła w sposób bardzo znaczący na wiele dziedzin życia społecznego, nie omijając też kwestii związanych ze stosunkami pracy. Konieczność podjęcia przez pracodawców

Czytaj dalej »
Regulamin pracy zdalnej
Prawo pracy

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej jest dokumentem obowiązującym u danego pracodawcy, którego celem jest uregulowanie organizacji pracy tego rodzaju i zasad jej wykonywania przez pracowników. Ma on

Czytaj dalej »
gwarancja a rękojmia
Prawo gospodarcze

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja oraz rękojmia są instytucjami prawa cywilnego, których zadaniem jest ochrona praw kupującego. Określają one katalog uprawnień nabywcy w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wady

Czytaj dalej »
umowa ramowa
Prawo gospodarcze

Umowa ramowa

Umowa ramowa jest instytucją regulowaną przez prawo zamówień publicznych, umożliwiającą określenie warunków przyszłych zamówień.  Stosuję się ją więc w sprawie zamówienia publicznego, określając m.in. jego

Czytaj dalej »